Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Sioe Frenhinol

Y Sioe Frenhinol Llanelwedd

  • 22-25 Gorffennaf, 2019
  • Gweithio’n ddwyieithog
  • Arweinydd – Sam Oldridge

Yn ogystal â’i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a’r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae Sioe Frenhinol Cymru yn cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledig ac yn pontio’r bwlch rhwng gwlad a thref yn llwyddiannus.

Mae’n darparu rhywbeth i ddiddori pawb trwy’i hamrywiaeth galeidosgopaidd o weithgareddau sy’n cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, Pentref Chwaraeon a rhaglen 12 awr o adloniant cyffrous sy’n para trwy gydol pob un o bedwar diwrnod y Sioe.

Daw dros 240,000 o bobl i ymweld a’r Sioe dros y pedwar diwrnod.

Eleni, ar faes y Sioe fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu bywyd a’r hyn sy’n rhoi ystyr iddynt. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio gwneud i bobl ystyried beth sy’n rhoi gwir ystyr i fywyd.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a sgwrsio gyda chi.

Sut fedrwch chi gefnogi?

  • Cymryd rhan – os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd pobl gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Er mwyn ymuno, cysylltwch gyda Steffan Job yma
  • Gweddio – dyma yw’r peth pwysicaf o bell ffordd i’w wneud. Fel tim rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio yma .
  • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £2500. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol? I wneud hyn, dilynnwch y ddolen hon.

 

Adroddiad o ymgyrch 2018

Diolch am eich gweddïau a negeseuon o anogaeth dros yr wythnos. Roedd yn hyfryd cael pasio’r cyfan ymlaen i’r tîm.

Rwyf bellach yn ôl ym Mangor yn cael amser i feddwl ychydig am yr wythnos a fuodd. Mae gymaint i ddiolch i Dduw amdano. Roedd Dydd Mercher yn ddiwrnod prysur iawn – nifer o gyfleoedd, ond roedd hi mor brysur nes ein bod yn teimlo ar adegau ei bod yn anodd delio gyda phawb a phob dim. Roedd Dydd Iau yn dawelach, roedd amseroedd tawel iawn, ond roedd hefyd yn ddiwrnod o sgyrsiau hir, gyda nifer o’r tîm yn siarad gyda phobl am dros awr. Roedd yn glir fod gweddïau wedi eu hateb gan ein bod wedi cael llawer mwy o gyfleodd i siarad gyda phobl ifanc.

Parhewch i weddïo dros y bobl y gwnaethom gyfarfod.

Mae’n aml yn anodd i grynhoi ymgyrch, yn enwedig yn fuan wedyn, ond hoffwn wneud y pwyntiau yma –

1 – Cawsom gyfleodd gwirioneddol. Rwy’n hollol sicr fod Duw yn gweithio yng nghalon 4-5 o’r Beibl y gwnaethom gyfarfod a hwy. Fedrwn ni ddim gwarantu’r peth, ond rwyf yn disgwyl iddynt ddechrau mynychu eglwys o ganlyniad i’n sgyrsiau – roedd ganddynt angen ysbrydol gwirioneddol, roeddynt yn ymwybodol o’r angen, ac roedd yr Ysbryd yn gweithio.

2 – Fe gafodd llawer o had ei hau. Rhannwyd cannoedd o gylchgronau a chafwyd sgyrsiau gyda deau a’r ddegau o bobl. Nid ydym yn gwybod beth a ddaw o’r had hwn, rhaid i ni weddio y bydd Duw yn dod a ffrwyth er Ei ogoniant.

Fe’n cyfeiriwyd gan Dduw at Eseia 59 bore ddoe. Roedd yn amserol iawn ac fe wnaethom ryfeddu pa mor berthnasol oedd y cyfan i’r wythnos:

Yn gyffredinol ni welsom lawer o ymwybyddiaeth o Dduw. Mae fel pe bai pechod ein cenedl wedi dal i fyny gyda ni – mae pobl yn hapus ac yn weddol gyfforddus heb Dduw. Mae gymaint o bobl wedi colli’r ymwybyddiaeth fod rhywbeth mwy i fywyd, a bellach mae cyfiawnder a gwirionedd yn rhywbeth haniaethol. Dim ond ychydig o effaith gaiff Duw a’i ddeddfau ar bobl. Mae hyn yn arswydus, yn arbennig wrth i ni feddwl am ddyfodol ein gwlad.

Ond gwelwyd hefyd fod Duw yn parhau i weithio ac achub. Er ein bod wedi mynd yn bell oddi wrtho, mae Duw yn parhau i weithio ac achub.

Yr anogaeth fawr yn Eseia 59 yw nad yw Duw yn gadael pethau fel y maent. Ydi, mae’n dod mewn barn, ond mae hefyd yn dod yn ei gariad cyfamodol i ysgwyd ac achub ei bobl. Rhaid i ni barhau i weddio am hyn. Dyma’r hyn a’m tarodd yn ystod yr wythnos. Dim ond Duw all achub cymdeithas sy’n rhedeg oddi wrtho ac yn gwneud yr hyn sy’n iawn yn eu llygaid ei hunain. Mae Duw yn medru, ac yn aml yn gwneud hyn, felly gadewch i ni sylweddoli ein hangen a throi tuag ato.