Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

Nodiadau Beiblaidd

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 18

gan Gwyn Davies

Lefiticus 18:1-30 MOESOLDEB RHYWIOL Deddfau seremonïol yn bennaf sydd yn rhan gyntaf Lefiticus – deddfau sy’n llawn arwyddocâd ysbrydol ond sydd bellach wedi eu cyflawni’n derfynol ym mherson a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Nid ydynt yn dal mewn grym, felly. Yn y bennod hon a’r penodau sy’n dilyn, fodd bynnag, cawn egwyddorion sydd i…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 17

gan Gwyn Davies

Lefiticus 17:1-16 RHYBUDDION Canlyniad y maddeuant sy’n dod i Israel drwy Ddydd y Cymod (pennod 16) yw bywyd o ufudd-dod llawen i Dduw. Yn y bennod hon a’r rhai sy’n dilyn, felly, gwelwn orchmynion amrywiol yn ymwneud â sancteiddrwydd ymarferol y genedl. Gau addoli Mynd i’r afael â pheryglon gau addoli a wna rhan gyntaf…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 16

gan Gwyn Davies

Lefiticus 16:1-34 DYDD Y CYMOD Yn y bennod hon – un o’r pwysicaf yn yr Hen Destament – cyflwyna Duw y drefn ar gyfer gwneud cymod dros bechod Israel. Wedi nodi’r paratoadau a’r canllawiau cyffredinol (1-10), manylir ar waith yr archoffeiriad ar yr achlysur arbennig hwn: aberthu dros ei bechod ei hun a’i deulu, llosgi…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 15

gan Gwyn Davies

Lefiticus 15:1-33 AFLENDID CORFF Un math o aflendid seremonïol oedd haint ar y croen (penodau 13–14). Ym mhennod 15 nodir math arall, sef diferlif o’r corff – diferlif cyson (2-15) a gollwng had (16-18) yn achos dyn, a misglwyf (19-24) a gwaedu annormal (25-30) yn achos merch. Rhaid pwysleisio nad oes drwg yn y rhain…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 14

gan Gwyn Davies

Lefiticus 14:1-57 GLANHAD! A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai?   Mae cwestiynau dwys Thomas Jones, Dinbych, yn ei emyn adnabyddus yn berthnasol iawn yn sgil y bennod ddiwethaf, gan fod ynddi ddarlun mor dywyll o haint ac aflendid pechod. Ond yma, ym mhennod 14, cawn ateb cadarnhaol. Gwellhad Gwelwn fod modd cael…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 13

gan Gwyn Davies

Lefiticus 13:1-59 AFIECHYDON Y CROEN Symudir ymlaen yn awr at bobl sy’n dioddef gan afiechydon y croen, gan gynnwys, e.e. y gwahanglwyf. Atal yr afiechyd rhag ymledu yw un bwriad amlwg i’r cyfarwyddiadau yn y bennod hon. Ond mae bwriad arall hefyd: mae’r aflendid seremonïol sy’n gysylltiedig â’r afiechyd yn ddarlun o aflendid pechod, ac…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 12

gan Gwyn Davies

Lefiticus 12:1-8 PURO GWRAIG AR ÔL GENEDIGAETH Wedi’r deddfau ynghylch bwyd ‘glân’ ac ‘aflan’, troir yn awr at ‘aflendid’ pobl, gan ddechrau gyda gwraig sydd wedi esgor ar blentyn. Mae’n bwysig deall nad yw’r pethau sy’n cael sylw yn y penodau hyn yn ddrwg ynddynt eu hunain. Deddfau seremonïol sydd yma, yn dysgu gwersi ysbrydol…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 11

gan Gwyn Davies

Lefiticus 11:1-47 SANCTEIDDRWYDD: GLÂN AC AFLAN Mae’r bennod hon, ynghyd â’r rhai sy’n dilyn, yn pwysleisio sancteiddrwydd Duw a’r sancteiddrwydd sydd i nodweddu ei bobl. Yma cyflwynir canllawiau ynglŷn â bwyd, gan wahaniaethu rhwng anifeiliaid glân y gellir eu bwyta a rhai aflan (1-23,41-43). Gan fod cyffwrdd â chorff anifail marw’n achosi aflendid seremonïol, rhaid…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 10

gan Gwyn Davies

Lefiticus 10:1-20 ANUFUDD-DOD A’I GANLYNIADAU Mae cynnwys y bennod hon yn wahanol i’r hyn a gawn yn y penodau blaenorol. Ar ôl y cyfarwyddiadau manwl ynghylch yr aberthau ac yna naws sobr a difrifol cysegru’r offeiriaid i’w gwaith, mae’r hanes a welwn yn awr yn peri cryn sioc. Anufudd-dod Nadab ac Abihu Nid yw’r Beibl…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 9

gan Gwyn Davies

Lefiticus 9:1-24 AARON YN DECHRAU AR EI WAITH Wedi eu hordeinio (pennod 8), yn awr dyma Aaron a’i feibion yn dechrau ar eu dyletswyddau offeiriadol. Darllenwn am gyfarwyddiadau Moses i Aaron a’r Israeliaid (1-6); wedyn cawn fanylion am aberthau Aaron drosto’i hun (7-14) a thros bobl Israel (15-22). Ar ddiwedd y bennod (23-24), gwelwn fod…

Darllen ymlaen