Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

Nodiadau Beiblaidd

15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:10-19

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:10-19 ‘GOLAU’R WAWR … TYWYLLWCH DUDEW’ ‘Golau’r wawr’ Cyflwynir dwy ffordd, neu ddau lwybr, yn y darn hwn. Rhown sylw yn gyntaf i ‘ffordd doethineb’ a’r ‘llwybrau union’ (11). Diddorol nodi fod ‘uniondeb’ yn cyd-fynd â gwir ddoethineb: nid doeth y person hwnnw – pa mor ddisglair bynnag o ran ei allu academaidd –…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:1-9 ‘YN FAB I’M TAD’ Mae Solomon yma’n rhoi inni gipolwg ar ei hanes personol. Nid casgliad o egwyddorion a chynghorion moel sydd yn y llyfr hwn, ond ffrwyth myfyrdod Solomon ar ei brofiad ei hun yn ei ymwneud â Duw a phobl eraill. Profiad plentyn Daeth yn amlwg eisoes fod gan Solomon gonsýrn…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:21-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:21-35 ‘PAID …’ ‘Paid â’u gollwng’ Cawsom ein herio eisoes ynghylch cefnu ar gyngor doeth y llyfr hwn (3:1, 3), a daw’r un rhybudd eto yma (21). Mae Solomon yn gwybod i’r dim fod rhywbeth ynom sy’n gweld yr hyn sy’n iawn ond sy’n ysu am gael mynd i’r cyfeiriad arall. (Am brofiad tebyg…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:11-20

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:11-20 ‘GWYN EI FYD Y SAWL A GAFODD DDOETHINEB’ Cerydd Cyfeiriwyd droeon at y modd y daw doethineb â lles a llewyrch (e.e. 1:9, 33; 2:21; 3:2, 4, 10), ond nid yw hyn bob amser yn amlwg. Yn wir, gall pobl dduwiol ddioddef mwy o salwch a siom, gofid a galar, na phechaduriaid ysgeler….

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:1-10

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:1-10 ‘CYDNABYDDA EF YN DY HOLL FFYRDD …’ Adran fer yw hon, ond mae hi’n llawn cyngor perthnasol. Yn wir, yn adnodau 5-8 ceir crynodeb gwerthfawr o neges y llyfr cyfan. Dyma adran i fyfyrio ynddi’n ofalus os ydym am ddeall hanfod gwir ddoethineb. Cofio Y wers gyntaf sydd yma yw pwysigrwydd cofio cyngor…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 2

gan Gwyn Davies

Diarhebion 2:1-22 ‘YR ARGLWYDD SY’N RHOI DOETHINEB’ Yn rhan gyntaf y llyfr ceir nifer o isadrannau’n dechrau gyda’r geiriau ‘Fy mab …’. Bwriad y rhain yw gosod sylfeini sicr a diogel cyn symud at y cynghorion mwy penodol yng nghorff y llyfr. Cafwyd yr isadrannau cychwynnol yn 1:8-9 ac yn 1:10-19, a dyma un arall…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:8-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:8-33 ‘OS NEWIDIWCH EICH FFYRDD DAN FY NGHERYDD…’ Yn adnod 7 cyflwynwyd dwy ffordd neu ddwy agwedd sy’n llywio bywyd pawb. ‘Ofn yr Arglwydd’, sef gwreiddyn gwir ddoethineb, yw’r naill; ffordd ‘ffyliaid’, sy’n anwybyddu Duw a’r ddoethineb a geir ynddo ef, yw’r llall. Yng ngweddill y bennod gwelwn oblygiadau’r ddwy ffordd hon yn dechrau…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:1-7

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:1-7 ‘OFN YR ARGLWYDD YW DECHRAU GWYBODAETH’ Yn yr adnodau cyntaf hyn cawn ein cyflwyno i thema fawr y llyfr. Dymuna’r awdur inni weld yn glir beth yw gwerth doethineb, pa mor bwysig yw gwrando’n ofalus er mwyn dod yn ddoeth, a sut mae dod o hyd i wreiddyn gwir ddoethineb. Gwerth Diddorol rhestru’r…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 27

gan Gwyn Davies

Lefiticus 27:1-34 ADDUNED A DEGWM Mae llyfr Lefiticus wedi pwysleisio sancteiddrwydd Duw, a’r angen felly i’w bobl hwythau fod yn sanctaidd. Yr un yw’r neges yn y bennod olaf hon, sy’n rhoi sylw i addunedau (1-29) a degymau (30-34). Addunedau Byddai pobl weithiau’n gwneud adduned wirfoddol fel ymateb i fendith arbennig gan Dduw neu fel…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 26

gan Gwyn Davies

Lefiticus 26:1-46 CANLYNIADAU UFUDD-DOD AC ANUFUDD-DOD Mae neges y bennod hon yn amlwg iawn: o gadw’r gorchmynion a roddodd Duw iddynt fel rhan o’i gyfamod â nhw, byddai’r Israeliaid yn profi ei fendith yn helaeth, ond syrthiai melltithion arnynt pe cefnent ar Dduw a’i gyfamod. Cymharer Deuteronomium 7:12-24; 28:1-14. Gwir grefydd ‘Myfi yw’r Arglwydd eich…

Darllen ymlaen