Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

Defosiynol

15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 5

gan Gwyn Davies

Diarhebion 5:1-23 ‘YF DDŴR O’TH BYDEW DY HUN’ Mae cyngor y bennod hon o werth oesol. Yn wir, gyda’r holl sylw a roddir i ryw a rhywioldeb heddiw, gellid dadlau fod mwy o angen neges y bennod nag erioed. ‘Gwraig ddieithr’ Fe’n rhybuddiwyd rhag y ‘wraig ddieithr’ eisoes (2:16-19). Gwelwn yma eto pa mor ddeniadol…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:20-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:20-27 ‘CADW HWY YN DY FEDDWL’ Unwaith eto caiff y ‘mab’ ei annog i wrando’n ofalus ar gyngor iachus y ‘tad’ (20-22). Mae’r anogaethau hyn yn ein hatgoffa fod rhywbeth ynom sy’n mynnu gwrthod, anwybyddu, neu anghofio doethineb Duw. O wneud hynny, nyni sydd ar ein colled (22). Daliwn sylw cyson ar eiriau Solomon,…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:10-19

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:10-19 ‘GOLAU’R WAWR … TYWYLLWCH DUDEW’ ‘Golau’r wawr’ Cyflwynir dwy ffordd, neu ddau lwybr, yn y darn hwn. Rhown sylw yn gyntaf i ‘ffordd doethineb’ a’r ‘llwybrau union’ (11). Diddorol nodi fod ‘uniondeb’ yn cyd-fynd â gwir ddoethineb: nid doeth y person hwnnw – pa mor ddisglair bynnag o ran ei allu academaidd –…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:1-9 ‘YN FAB I’M TAD’ Mae Solomon yma’n rhoi inni gipolwg ar ei hanes personol. Nid casgliad o egwyddorion a chynghorion moel sydd yn y llyfr hwn, ond ffrwyth myfyrdod Solomon ar ei brofiad ei hun yn ei ymwneud â Duw a phobl eraill. Profiad plentyn Daeth yn amlwg eisoes fod gan Solomon gonsýrn…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:21-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:21-35 ‘PAID …’ ‘Paid â’u gollwng’ Cawsom ein herio eisoes ynghylch cefnu ar gyngor doeth y llyfr hwn (3:1, 3), a daw’r un rhybudd eto yma (21). Mae Solomon yn gwybod i’r dim fod rhywbeth ynom sy’n gweld yr hyn sy’n iawn ond sy’n ysu am gael mynd i’r cyfeiriad arall. (Am brofiad tebyg…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:11-20

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:11-20 ‘GWYN EI FYD Y SAWL A GAFODD DDOETHINEB’ Cerydd Cyfeiriwyd droeon at y modd y daw doethineb â lles a llewyrch (e.e. 1:9, 33; 2:21; 3:2, 4, 10), ond nid yw hyn bob amser yn amlwg. Yn wir, gall pobl dduwiol ddioddef mwy o salwch a siom, gofid a galar, na phechaduriaid ysgeler….

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:1-10

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:1-10 ‘CYDNABYDDA EF YN DY HOLL FFYRDD …’ Adran fer yw hon, ond mae hi’n llawn cyngor perthnasol. Yn wir, yn adnodau 5-8 ceir crynodeb gwerthfawr o neges y llyfr cyfan. Dyma adran i fyfyrio ynddi’n ofalus os ydym am ddeall hanfod gwir ddoethineb. Cofio Y wers gyntaf sydd yma yw pwysigrwydd cofio cyngor…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 2

gan Gwyn Davies

Diarhebion 2:1-22 ‘YR ARGLWYDD SY’N RHOI DOETHINEB’ Yn rhan gyntaf y llyfr ceir nifer o isadrannau’n dechrau gyda’r geiriau ‘Fy mab …’. Bwriad y rhain yw gosod sylfeini sicr a diogel cyn symud at y cynghorion mwy penodol yng nghorff y llyfr. Cafwyd yr isadrannau cychwynnol yn 1:8-9 ac yn 1:10-19, a dyma un arall…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:8-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:8-33 ‘OS NEWIDIWCH EICH FFYRDD DAN FY NGHERYDD…’ Yn adnod 7 cyflwynwyd dwy ffordd neu ddwy agwedd sy’n llywio bywyd pawb. ‘Ofn yr Arglwydd’, sef gwreiddyn gwir ddoethineb, yw’r naill; ffordd ‘ffyliaid’, sy’n anwybyddu Duw a’r ddoethineb a geir ynddo ef, yw’r llall. Yng ngweddill y bennod gwelwn oblygiadau’r ddwy ffordd hon yn dechrau…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:1-7

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:1-7 ‘OFN YR ARGLWYDD YW DECHRAU GWYBODAETH’ Yn yr adnodau cyntaf hyn cawn ein cyflwyno i thema fawr y llyfr. Dymuna’r awdur inni weld yn glir beth yw gwerth doethineb, pa mor bwysig yw gwrando’n ofalus er mwyn dod yn ddoeth, a sut mae dod o hyd i wreiddyn gwir ddoethineb. Gwerth Diddorol rhestru’r…

Darllen ymlaen