Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Teyrnged

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020
20 Ebr, 2022

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020

gan John Treharne

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020 John Treharne Ganwyd Joan yn Nhrefor, Sir Gaernarfon, ond symudodd y teulu yn fuan i Lithfaen. Ar ôl hynny bu’n byw yn Llanfaglan, Bontnewydd a Chaernarfon, a’r blynyddoedd olaf hyn mewn cartref gofal yn Llanrug. Wrth feddwl am daith ei bywyd a’i phererindod ysbrydol, hoffwn grynhoi’r sylwadau hyn o…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Y ‘Rhagluniaeth Ddistaw’: Cofio Gwynn Williams (1945–2018)

gan Wyn James

Anerchiad yn y Gwasanaeth o Ddiolchgarwch ar ddiwrnod ei angladd, 15 Hydref 2018 Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, fe gafodd Gwynn ei annog yn ystod ei salwch i lunio hunangofiant. Y dull o fynd ati oedd iddo sgwrsio am wahanol gyfnodau yn ei fywyd, a’r sgyrsiau hynny’n cael eu recordio, ac wedyn eu…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gwynn Williams – Profiad Myfyriwr

gan Steffan Jones

Mae’n rhaid cyfaddef nad oeddwn wedi meddwl llawer am yr eglwys leol wrth ddewis prifysgol. Dwi ddim yn cofio pennaeth y chweched yn nodi hyn yn ffactor i’w ystyried wrth lenwi’r ffurflen UCAS. Ond roedd gan Dduw ei gynlluniau, ac yn ystod fy mhum mlynedd yng Nghaerdydd, defnyddiodd Duw weinidogaeth Gwynn a chymdeithas yr Eglwys…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gweinidogaeth Gwynn

gan Catrin Lewis

Deng mlynedd ar hugain yn ôl, roedd fy nyweddi a minnau’n paratoi i briodi ac yn gweddïo y byddai Duw yn ein harwain i wybod lle y dylen ni ymgartrefu. Roedd gennym ddymuniad cryf i aros yng Nghymru, ac yn dymuno bod yn rhan o eglwys gadarn lle roedd yr efengyl yn cael ei phregethu’n…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gwynn Williams – profiad darpar weinidog a gweinidog.

gan Emyr James

Cawr o ddyn. Dyma’r ffordd y gwnaeth sawl un gyfeirio at Gwynn wrthyf yn ystod y dyddiau yn dilyn ei farwolaeth. Ar un ystyr mae’n ddisgrifiad digon rhyfedd. Doedd e ddim yn ddyn arbennig o dal. A dweud y gwir, yn gorfforol roedd e wastad yn gymharol fain – rhedwr traws gwlad yn ei ieuenctid,…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Pwy yw Iesu Grist?

gan John Pritchard

Cefais y fraint o glywed Gwynn Williams yn pregethu lawer gwaith. Ond er mor gyfoethog y pregethu ac er mor eglur y cymhwyso ar bob achlysur, yr hyn a gofiaf yn fwy na dim yw’r tro cyntaf erioed i mi ei glywed, bron i 45 o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn. A bod yn fanwl…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Teyrnged: COFIO BOBI JONES 1929-2017

gan Dafydd Ifans

Cofnodir yn Efengyl Mathew fod yr Arglwydd Iesu wedi dweud: ‘Yr wyf yn dy foliannu di, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti guddio’r pethau hyn rhag y doethion a’r deallusion, a’u datguddio i rai bychain.’ (Mathew 11:25). Bobi Jones, i bob golwg oedd un o’r eithriadau i’r rheol hon, gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Teyrnged: MAIR JONES Llangennech

Er cof am ein hannwyl chwaer Mair Jones, a fu farw yn ddiweddar, dyma ailgyhoeddi cyfweliad rhyngddi a Gwen Emyr a ymddangosodd yn wreiddiol yn y Cylchgrawn yn rhifyn gaeaf 2003. Fyddech chi mor garedig â rhoi cipolwg inni ar rai o’r dylanwadau cynnar? Cefais fy ngeni yn Llangennech, ger Llanelli, ac roedd fy mrawd,…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Teyrnged i Gordon Macdonald

gan Emyr Macdonald

Wrth i Eglwys Efengylaidd Aberystwyth ddathlu’r hanner cant, bydd cyfle hefyd i gofio’r arloeswyr ac un o’r rhain yw gweinidog cyntaf yr eglwys, Gordon Macdonald, a fu farw yn gynharach eleni. Treuliodd Gordon gyda chefnogaeth ddiysgog a gweddigar Rina ei wraig ei fywyd yn hyrwyddo’r dystiolaeth yng Nghymru, yn weinidog gyda’r Wesleiaid i ddechrau ac…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Teyrnged i Edmund

gan Peter Hallam

Cyfaill a Chydweithiwr Bu Edmund yn weinidog, yn athro ysgol, yn yrrwr lori laeth, yn bregethwr, yn arweinydd seiat a mwy. Ond roedd ei gyfraniad mwyaf, efallai, yn un nad oedd llawer yn ei weld, sef y blynyddoedd o lafurio cyson i Fudiad Efengylaidd Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yno y defnyddiwyd y doniau ieithyddol,…

Darllen ymlaen