Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Esboniad

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 12

gan Gwyn Davies

Lefiticus 12:1-8 PURO GWRAIG AR ÔL GENEDIGAETH Wedi’r deddfau ynghylch bwyd ‘glân’ ac ‘aflan’, troir yn awr at ‘aflendid’ pobl, gan ddechrau gyda gwraig sydd wedi esgor ar blentyn. Mae’n bwysig deall nad yw’r pethau sy’n cael sylw yn y penodau hyn yn ddrwg ynddynt eu hunain. Deddfau seremonïol sydd yma, yn dysgu gwersi ysbrydol…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 11

gan Gwyn Davies

Lefiticus 11:1-47 SANCTEIDDRWYDD: GLÂN AC AFLAN Mae’r bennod hon, ynghyd â’r rhai sy’n dilyn, yn pwysleisio sancteiddrwydd Duw a’r sancteiddrwydd sydd i nodweddu ei bobl. Yma cyflwynir canllawiau ynglŷn â bwyd, gan wahaniaethu rhwng anifeiliaid glân y gellir eu bwyta a rhai aflan (1-23,41-43). Gan fod cyffwrdd â chorff anifail marw’n achosi aflendid seremonïol, rhaid…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 10

gan Gwyn Davies

Lefiticus 10:1-20 ANUFUDD-DOD A’I GANLYNIADAU Mae cynnwys y bennod hon yn wahanol i’r hyn a gawn yn y penodau blaenorol. Ar ôl y cyfarwyddiadau manwl ynghylch yr aberthau ac yna naws sobr a difrifol cysegru’r offeiriaid i’w gwaith, mae’r hanes a welwn yn awr yn peri cryn sioc. Anufudd-dod Nadab ac Abihu Nid yw’r Beibl…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 9

gan Gwyn Davies

Lefiticus 9:1-24 AARON YN DECHRAU AR EI WAITH Wedi eu hordeinio (pennod 8), yn awr dyma Aaron a’i feibion yn dechrau ar eu dyletswyddau offeiriadol. Darllenwn am gyfarwyddiadau Moses i Aaron a’r Israeliaid (1-6); wedyn cawn fanylion am aberthau Aaron drosto’i hun (7-14) a thros bobl Israel (15-22). Ar ddiwedd y bennod (23-24), gwelwn fod…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 8

gan Gwyn Davies

Lefiticus 8:1-36 ORDEINIO AARON A’I FEIBION YN OFFEIRIAID Dyma hanes ordeinio Aaron a’i feibion yn offeiriaid, yn unol â’r cyfarwyddyd yn Exodus 29:1-37. Galwyd y gynulleidfa i fod yn dyst (1-4); golchwyd a gwisgwyd yr offeiriaid (6-9,13); ac eneiniwyd y tabernacl a’r archoffeiriad (10-12). Yna cyflwynwyd gwahanol offrymau: aberth dros bechod i symud pob aflendid…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 6:8 – 7:38

gan Gwyn Davies

Lefiticus 6:8—7:38 YR OFFRYMAU A’R OFFEIRIAID Wrth ddod i ddiwedd adran gyntaf Lefiticus, cawn ragor o fanylion am y poethoffrwm (6:8-13); y bwydoffrwm (6:14-18), gyda sylw arbennig i gysegru archoffeiriad (6:19-23); yr aberth dros bechod (6:24-30); yr offrwm dros gamwedd (7:1-10); a’r heddoffrwm (7:11-36), gan gynnwys gwneud neu gyflawni adduned a mynegi hyfrydwch yn Nuw…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 5:14-6:7

gan Gwyn Davies

Lefiticus 5:14—6:7 YR OFFRWM DROS GAMWEDD A’I WERSI Y poethoffrwm (pennod 1) oedd sail perthynas iawn â Duw. Gwaetha’r modd, mae’r ffaith fod pechod yn parhau ym mywyd y credadun yn tarfu ar y berthynas hon. Dengys Lefiticus 4:1–5:13 fod hyn yn wir hyd yn oed yn achos pechodau anfwriadol. Yn awr, cyhoedda Lefiticus 5:14–6:7…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 4:1 – 5:13

gan Gwyn Davies

Lefiticus 4:1—5:13 YR ABERTH DROS BECHOD ANFWRIADOL A’I WERSI Yng ngolwg Duw, pechod yw pechod. Ein tuedd ni yw ystyried pechod o safbwynt dynol yn unig, gan wneud yn fach ohono a’i esgusodi o ganlyniad. Gerbron Duw, fodd bynnag, pechod yw pechod – hyd yn oed, fel y dengys yr adran hon, pan nad ydym…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 3

gan Gwyn Davies

Lefiticus 3:1-17 YR HEDDOFFRWM A’I WERSI ‘Duw yr heddwch’ (Rhufeiniaid 15:33) yw Duw’r Beibl. Mae’n Dduw sy’n cymodi pechaduriaid ag ef ei hun, gan sicrhau heddwch yn lle gelyniaeth (Rhufeiniaid 5:1; 8-11). Mae hefyd yn anfon yr Ysbryd Glân i’w calonnau er mwyn dwyn tangnefedd iddynt – tangnefedd o wybod nad ydynt mwyach ‘dan gollfarn…

Darllen ymlaen
13 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion: Rhagarweiniad

gan Gwyn Davies

RHAGARWEINIAD Mae lle i amau a yw Llyfr y Diarhebion yn cael y sylw y mae’n ei haeddu. Cofiwn ambell ddihareb unigol, efallai, neu’r disgrifiad o’r wraig fedrus yn y bennod olaf, ond beth am y gweddill? Nid annheg fyddai casglu fod y llyfr ar ei hyd yn eithaf anghyfarwydd i lawer un. Beth felly…

Darllen ymlaen