Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

10 Rhag, 2019

Blas o fendith

gan Eryl Davies

Gwaith yr Ysbryd yng Nghymru 1937 – 1955 Pregethodd Idris Davies, Rhydaman, yn y capeli yn ardal Llanpumsaint, Cynwyl, Llangeler a Chaerfyrddin yn 1937. Roedd ‘awel yr Ysbryd’ o gwmpas y capeli a nifer o bobl wedi dod i’r bywyd yn cynnwys Glyn Owen a oedd yn casglu newyddion ar ran y papur lleol. Yr…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Morgan Llwyd yr Efengylydd

gan Dewi Alter

Eleni rydym yn nodi 400 mlynedd ers geni y Piwritan enwog o Wynedd, Morgan Llwyd (1619-59). Cafodd ei eni yng Nghynfal-fawr yn sir Feirionnydd i deulu uchelwrol. Yn fab i fardd amatur, cafodd ei fagu mewn bro gyfoethog ei chysylltiad â’r traddodiad llenyddol Cymraeg, er enghraifft rhwng 1574 a 1623 bu Edmwnd Prys, y Dyneiddiwr,…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Dod I Adnabod

gan Arnallt Morgan

Pa fath o fagwraeth gawsoch chi? Cefais fy magu ym mhentref Cefneithin, yr hynaf o bedwar o blant. Glöwr oedd fy nhad, a fy mam yn wraig tŷ. Roedd fy rhieni’n Gristnogion enwadol oedd yn mynychu capel y pentref (Tabernacl yr Annibynwyr). Roedd y cartref yn un hapus, ac rwy’n ddiolchgar iawn i Dduw am…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Beth oedd mor arbennig am Henry Rees?

gan Gwyn Davies

‘Yn Henry Rees y cyrhaeddodd y pulpud y perffeithrwydd uchaf a gyrhaeddwyd erioed yn ein gwlad, ac nid ydym ni yn gwybod am neb, mewn unrhyw wlad nac oes, ag y byddem yn barod i gydnabod ei bregethau… yn rhagori ar yr eiddo ef.’ Owen Thomas, prif hanesydd y Methodistiaid Calfinaidd yn y bedwaredd ganrif…

Darllen ymlaen
9 Rhag, 2019

Gweddïo dros ein Gwlad

gan Gwyon Jenkins

Roedd gweddïo yn hollbwysig i Paul, mae’n esiampl dda i’w dilyn. Gwelwn hyn yn Rhufeiniaid 10:1-7: Fy nghyfeillion, ewyllys fy nghalon, a’m gweddi ar Dduw dros fy mhobl, yw iddynt gael eu dwyn i iachawdwriaeth. Gallaf dystio o’u plaid fod ganddynt sêl dros Dduw. Ond sêl heb ddeall ydyw. Oherwydd, yn eu hanwybodaeth am gyfiawnder…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Llestri Pridd

gan Gwynn Williams

Oherwydd y Duw a ddywedodd, “Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. 2 Corinthiaid 4:6-7 Mae rhai pobl…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Merched Annogaeth

gan Gwawr Murphygan Gwawr Thomas

Tybed pa lysenw fyddai’n disgrifio eich cymeriad chi? Cafodd dyn yn y Testament Newydd ei enwi’n Barnabas, sef ‘mab anogaeth’ am ei fod ‘yn annog pawb i lynu wrth yr Arglwydd’ (Actau 11:23, 24). A oes merched anogaeth wedi dylanwadu ar ein bywydau ni tybed? A ydyn ni’n ferched anogaeth yn ein cylch ni o…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

HOLI DEWI ALTER

gan Dewi Alter

Wnei di ddweud rhywbeth wrthym ni am dy gefndir? Cefais fy ngeni yn Ysbyty Glowyr Caerffili, ond erbyn i mi gyrraedd oed ysgol roeddwn yn byw yng Nghastell-nedd, ac yno y bûm i nes i fi ddod i’r Brifysgol yng Nghaerdydd. Pan ro’n i’n ifanc, yn fuan ar ôl symud i Gastell-nedd, cafodd fy rhieni…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Calonogwch eich Gilydd, ac adeiladwch bob un eich gilydd

Mae digon o bethau yn y byd o’n cwmpas sy’n gallu ein diflasu a digon hawdd i ni, fel Pedr, ddechrau edrych ar y tonnau yn lle gweld y dwylo sy’n estyn i’n dal a’r heddwch sydd i’w gael wrth edrych ar wyneb Iesu. Yng nghanol cymhlethdodau bywyd a sŵn y byd, beth sydd wedi…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Iachau Calonnau, Newid Cenhedloedd

gan Gwen Emyr

Mewn byd llawn gwrthdaro, fe welwn angen dwfn am gymod: cymod rhwng unigolion a’u Creawdwr, rhwng unigolion a’i gilydd, a rhwng grwpiau o bobl a’i gilydd. Ac rydym yn clywed am ymdrechion y Cenhedloedd Unedig ac amryw gyrff eraill i sefydlu cymod a heddwch mewn gwahanol rannau o’r byd lle ceir anghydfod a rhyfel. Mae…

Darllen ymlaen