Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

27 Maw, 2018

Pobl y Beibl – Pedr

gan Peter Davies

Geiriau cyntaf Iesu wrth Pedr oedd ar iddo ei ddilyn ef (Math. 4:19). Ei eiriau olaf iddo oedd ar iddo ei ddilyn ef (Ioan 21:22). Pob cam o’r ffordd ni ffaelodd Pedr â dilyn yr Iesu, er iddo gwympo sawl tro. Daeth Pedr yn ddyn newydd pan ddaeth Iesu i’w fywyd. Newidiwyd cwrs ei fywyd…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion heddiw: Tim Farron

gan Rhys Llwyd

Blwyddyn i’w hanghofio oedd 2017 i Tim Farron, cyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Aeth i ddyfroedd dyfnion wedi i newyddiadurwyr ei groesholi ynglŷn â’i farn am hoywder – yn benodol, a oedd y weithred o ryw hoyw yn bechod? Ar ôl ceisio ei orau i osgoi’r cwestiwn fe ddywedodd yn y diwedd nad oedd yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion DDOE: William Wilberforce

Mewn cyfweliad teledu ar 4 Mawrth 2006, datganodd Tony Blair wrth Michael Parkinson y byddai’n atebol i Dduw am ei benderfyniad i fynd i ryfel yn erbyn Saddam Hussein. Synnodd hyn nifer o sylwebyddion gwleidyddol oherwydd amharodrwydd Blair yn y gorffennol i drafod unrhyw agwedd ar ei ffydd bersonol. Yn wir, mewn cyfweliad â’r Daily…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidyddiaeth a’r Cristion

gan Geraint Lloyd

Gall gweithredu gwleidyddol fod yn bwnc llosg ymhlith Cristnogion. Ofer disgwyl trafod pob agwedd, heb sôn am ddatrys pob problem, mewn un erthygl fer. Y gorau y gellid ei wneud yw tynnu sylw at rai ystyriaethau Beiblaidd y mae angen i bob Cristion eu pwyso a’u mesur yn weddigar. Yr Eglwys a’r Wladwriaeth Cyn dod…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2018

Diolch o Dad Nefol

gan Steffan Job

Mae hi’n dymor y diolch. Gydol mis Hydref roedd capeli ein gwlad yn fwrlwm o wasanaethau diolchgarwch ac er bod hynny wedi dirwyn i ben, a bydd y mis hwn yn llawn dathlu a diolch wrth dderbyn anrhegion Nadolig. Mae pawb yn gwybod beth yw hi i fod yn ddiolchgar. Weithiau teimlwn ddiolchgarwch tuag at…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Iesu Da

gan Geraint Lloyd

Iesu da, ein gweddi clyw, Anfonedig mynwes Duw, Teg dywalltydd doniau lu, Tyred eto oddi fry. Gwisgo wnest ein natur dlawd, I ni gael dy alw’n Frawd, Gwared hen drueiniaid llawr Yn dy gôl, Waredwr mawr. Symud yr amheuon trwm, Gwna yn rhydd ysbrydoedd llwm, Addawedig oesoedd hir, Amen bydd i’r henair gwir. Crwydro’n ddall…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Diwygiad Beddgelert a Chof Cenedl

gan Pedr Ap Llwyd

Un o’r diwygiadau lleol mwyaf grymus o’r llu o ddiwygiadau lleol a ddigwyddodd rhwng 1735 ac 1859 a rhwng 1859 a 1904 oedd ‘Diwygiad Beddgelert.’ Dechreuodd mewn oedfa yng nghegin Hafod Llan, Nantgwynant ar 17 Awst 1817 a hynny o ganlyniad i weddïau taer nifer o gredinwyr lleol a hiraethai am y bendithion nefol a…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Pobl y Beibl – Mair

gan Peter Davies

Mae bod yn rhiant yn fraint a chyfrifoldeb. Braint a chyfrifoldeb unigryw Mair oedd bod yn fam i Fab Duw. Hi oedd yr unig berson a fu’n bresennol gyda’r Iesu o’i eni hyd ei farw. Newidiwyd bywyd Mair yn llwyr pan ymddangosodd yr angel Gabriel iddi. Roedd hi newydd ddyweddïo â Joseff pan ddywedodd yr…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Teyrnged: MAIR JONES Llangennech

gan Gwen Emyr

Er cof am ein hannwyl chwaer Mair Jones, a fu farw yn ddiweddar, dyma ailgyhoeddi cyfweliad rhyngddi a Gwen Emyr a ymddangosodd yn wreiddiol yn y Cylchgrawn yn rhifyn gaeaf 2003. Fyddech chi mor garedig â rhoi cipolwg inni ar rai o’r dylanwadau cynnar? Cefais fy ngeni yn Llangennech, ger Llanelli, ac roedd fy mrawd,…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

A daeth y Gair yn gnawd…

gan Cynan Llwyd

ymateb i Iddew gan Dyfed Edwards Roeddwn yn edrych ymlaen at ddarllen Iddew gan Dyfed Edwards am sawl rheswm. Mae’r teitl yn y lle cyntaf yn fachog ac yn ennyn diddordeb. Mae’r clawr yn un syfrdanol – Yr Iddew mewn coch a du trawiadol. Braf dweud na chefais fy siomi. Mae’r arddull yn un unigryw,…

Darllen ymlaen