Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

A Oes Heddwch?
11 Rhag, 2019

A Oes Heddwch?

gan Annie Williams

Dyna fonllef tyrfa’r Eisteddfod yn diasbedain trwy y pafiliwn yn ateb – unwaith, dwy waith, teirgwaith – HEDDWCH. Ond er cadarned yr ateb ni roddwn fawr o sail iddo, oherwydd wedi’r cyfan, tyrfa sy’n ateb. Y mae ‘llef ddistaw fain’ yr efengyl yn gofyn yr un cwestiwn, nid mor groch ond yr un mor groyw….

Darllen ymlaen
Y Cyflwyniad i rifyn cyntaf Y Cylchgrawn Efengylaidd (Tachwedd-Rhagfyr 1948)
11 Rhag, 2019

Y Cyflwyniad i rifyn cyntaf Y Cylchgrawn Efengylaidd (Tachwedd-Rhagfyr 1948)

gan Emrys Robertsgan Thomas Williams

Yn ystod yr Ymgyrch Efengylaidd a gynhaliwyd yn y Bala, adeg y Pasg eleni, clywyd yr ifanc yn gofyn am lenyddiaeth iach a syml, i’w cynorthwyo yn y Ffydd Gristnogol, a hefyd i’w rhoi yn nwylo eu cyd-ieuenctid. Bu’r angen am hyn yn amlwg i rai ers blynyddoedd, a theimlwyd hiraeth yn eu calon am…

Darllen ymlaen
70 mlynedd ers, cychwyn y Cylchgrawn Efengylaidd
11 Rhag, 2019

70 mlynedd ers, cychwyn y Cylchgrawn Efengylaidd

Eisteddfod Dolgellau 1949 (Adroddiad o’r Cylchgrawn Efengylaidd Medi/Hydref 1949) Treuliodd nifer o ddarllenwyr ifainc Y Cylchgrawn wythnos hapus a bendithiol iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Am y tro cyntaf erioed ymddangosodd pabell Y Cylchgrawn Efengylaidd ymhlith y llu pebyll bychain a wersylla’n swil bob blwyddyn ar Faes yr Eisteddfod. Cafwyd cwmnïaeth ardderchog – ar…

Darllen ymlaen
11 Rhag, 2019

Gofynamyrysbryd

gan Geoff Thomas

Ac yr wyf fi’n dweud wrthych: gofynnwch, ac fe roddir i chwi; ceisiwch, ac fe gewch; curwch, ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy’n gofyn yn derbyn, a’r sawl sy’n ceisio yn cael, ac i’r un sy’n curo agorir y drws. Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i’w dad am bysgodyn,…

Darllen ymlaen
11 Rhag, 2019

Mynyddoedd y Beibl: Mynydd y Gweddnewidiad

gan Nathan Munday

Nid dilyn chwedlau wedi eu dyfeisio’n gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi allu ein Harglwydd Iesu Grist a’i ddyfodiad; yn hytrach, yr oeddem wedi ei weld â’n llygaid ein hunain yn ei fawredd. Yr oeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad, pan ddaeth y llais ato o’r Gogoniant goruchel yn…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Patrymau Cywrain: Cristnogion a’r Celfyddydau

gan Ruth Shelley

Mae Ruth Shelley yn artist gwydr cyfoes sy’n gweithio o’i stiwdio yng Nghaerdydd. Mae hi wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith. Beth yw dy waith? Rydw i’n creu ac yn gwerthu gwaith gwydr mewn tua 12 oriel, y rhan fwyaf ohonynt yn Lloegr a rhai yn yr Alban a Chymru. Dwi’n anfon…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Yr ysbryd glân arwaith yn ein hoedfaon addoli

gan Arnallt Morgan

Mae addoli neu’r dull o addoli wedi bod yn bwnc dadleuol ers canrifoedd bellach. Beth bynnag yw ein barn ynghylch dull addoli, rwy’n siŵr y gall pob un ohonom ni gytuno bod Duw am i ti a mi fwynhau addoliad – Mae’r Salmydd yn Salm 96:9 yn ein hannog ni: ‘Addolwch yr ARGLWYDD mewn prydferthwch…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Pechodau Parchus: Bydolrwydd, Trafferth person cyfoethog?

gan Becca Jonesgan Susanna Clarke

Ydy bydolrwydd yn broblem i’r cyfoethog neu’r tlawd? I’r rhai sydd â llawer o eiddo neu ychydig? I’r rhai sy’n byw mewn cymdeithas orllewinol neu mewn gwlad sy’n datblygu? Bydolrwydd – beth yw e? Yn 1 Ioan 2:15-16, mae Ioan yn ein gorchymyn i beidio â charu’r byd. Dywed ‘os yw rhywun yn caru’r byd,…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Gwaith yr ysbryd a bugeilio’r eglwys: Ydy gweinidogion yn bwyta gormod o ‘sgons’?

gan Trystan Hallam

Peidiwch ag anfon eich atebion i’r cwestiwn uchod i’r Cylchgrawn! Fe allech chi dynnu sawl blewyn o drwyn sawl gweinidog – gan fy nghynnwys i! Ond pam codi’r cwestiwn? Gan dynnu’m tafod o’m boch dwi am ofyn: Beth yw gwaith gweinidog wrth geisio bugeilio yn yr eglwys? Peidiwch â throi’r dudalen! Nid erthygl sych, ddiflas…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Cymdeithas a anghofiodd sut i wrando

gan Matthew Rees

Roeddwn i ar drên yn ddiweddar, yn wynebu dyn oedd yn amlwg yn mwynhau ei ymddeoliad. Wrth i’r trên dynnu allan o’r orsaf fe ymgartrefodd yn ei sedd, a dechrau darllen ei lyfr cyn codi ei law i’w glust i dynnu ei gymorth clyw allan. Roedd y dyn yn benderfynol o gael ei adael mewn…

Darllen ymlaen