Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

27 Tach, 2017

2018 a Lleisiau Theomemphus

gan Emyr James

Addasiad o ddarlith a draddodwyd mewn cynhadledd ar Berthnasedd Pantycelyn. Mae llawer o sôn wedi bod eleni am William Williams Pantycelyn, wrth nodi 300 mlynedd ers ei eni. Ond ar drothwy 2018, gyda’r dathliadau yn dirwyn i ben, ydy hi’n amser anghofio amdano, a symud ymlaen i’r dathliad nesaf? Wel, ga i awgrymu bod gwers…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Blwyddyn Newydd Eeyore i chi!?

gan Trystan Hallam

Stabl Eeyore Ga i rannu cyfrinach â chi? Dwy i ddim yn hoffi Blwyddyn Newydd. Ar Nos Galan mae yna drawsnewidiad yn digwydd i mi. Trawsnewidiad – yng ngeiriau Katherine fy ngwraig – i fod fel Eeyore yr asyn. ‘Chi’n cofio’r asyn o storïau Winnie the Pooh A. A. Milne sy’n edrych ar yr ochr…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

‘Dewch i breseb Bethlehem…’

gan Lowri Emlyn

Lowri Emlyn sy’n holi pobl am eu hoff garol! Wrth fyfyrio ar natur a gweithredoedd Duw, mae’r Salmydd yn ymateb trwy ddatgan, ‘canaf i’r ARGLWYDD tra byddaf byw, rhof foliant i Dduw tra byddaf’ (Salm 104:33). Duw sydd wedi rhoi lleisiau i ni a Duw sydd wedi rhoi’r testun i ni ei ganu! Wrth fynd…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Goleuo Cyfnod Tywyll: Beth oedd cyn y Diwygiad Protestannaidd?

gan Rhun Emlyn

Diffeithwch ysbrydol? Oes amherthnasol? Cyfnod o dywyllwch cyn toriad gwawr Protestaniaeth? Ai dyma oedd y canrifoedd cyn Martin Luther? Fel Cristnogion efengylaidd rydym ni’n ystyried canrifoedd cyntaf Cristnogaeth a’r 500 mlynedd diwethaf fel penodau yn hanes yr Eglwys ond yn ei chael yn hawdd anwybyddu’r Oesoedd Canol hynny rhwng ‘Oes y Seintiau’ a’r Diwygiad Protestannaidd….

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Gwir Dduw a gwir ddyn: Crist a Chalcedon

gan Geraint Lloyd

O! am gael ffydd i edrych Gyda’r angylion fry I drefn yr iachawdwriaeth, Dirgelwch ynddi sydd; Dwy natur mewn un Person Yn anwahanol mwy, Mewn purdeb heb gymysgu Yn eu perffeithrwydd hwy. Rydyn ni wedi canu’r geiriau droeon, ond ydyn ni’n eu deall? Er mwyn deall geiriau’r emyn, rhaid mynd yn ôl dros fil a…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Ystyr y Nadolig

gan Nathan Munday

Adolygiad o Sinclair Ferguson, Child in the Manger (Edinburgh: Banner of Truth, 2015) Beth yw gwir ystyr y Nadolig? Dyma gwestiwn sy’n llenwi negeseuon efengylu yn ystod y cyfnod sy’n agosáu. Byddai’r rhan fwyaf ohonoch chi’n gallu ateb y cwestiwn gydag un frawddeg. Yn anffodus mae Cristnogion yn ymwybodol o’r ffeithiau heb wir werthfawrogi’r dyfnder…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Holi Elin Bryn Williams

Er ei magu yn y Bala a Phwllheli, mae Elin Bryn Williams bellach wedi ymgartrefu ym Mangor. Wedi cyfnod yn astudio gradd yn y Gymraeg ac yna gwneud gwaith ‘Relay’ (blwyddyn wedi’i neilltuo i wasanaethu’r Undeb Cristnogol) fe dderbyniodd swydd fel Gweithiwr Staff UCCF. Mae hi’n brysur iawn gan ei bod yn cefnogi UC Bangor,…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Gras a chariad megis dilyw

gan Steffan Job

Wrth imi ysgrifennu’r erthygl hon mae hi’n ddiwedd mis Chwefror ac mae’r tywydd yn erchyll! Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai gwlyb a thywyll yma yn y Gogledd… O! am weld yr haul! Mae bywyd yn gallu bod fel yna i nifer ohonom â chyfnodau tywyll ac anodd yn dod ar ein traws ni…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Eglwys Efengylaidd Aberystwyth yn 50 oed

gan Gwyn Davies

Yn gynnar ym mis Mehefin 1967 – union hanner can mlynedd yn ôl – daeth pedwar gŵr at ei gilydd yn Aberystwyth i weddïo am arweiniad. Annibynnwr o wyddonydd oedd Ieuan Jones, ond teimlai’n fwyfwy anfodlon nad oedd Gair Duw yn cael ei bregethu yn y capel a fynychai. Athro ysgol ac aelod gyda’r Hen…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Beth sy’n digwydd ar ôl marwolaeth?

gan Alun Tudur

‘Dim byd! Mae’r galon yn stopio curo, mae’r ymennydd yn darfod a dwi’n peidio â bodoli. Job done! Dyna yw marwolaeth. Does dim byd mwy na hynny.’ Dyma hyd y gwelaf i yw safbwynt llawer o bobl erbyn hyn yn ein cymdeithas. Mae marwolaeth gorfforol yn golygu diwedd terfynol ar ein bodolaeth yn unigolion ac…

Darllen ymlaen