Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Meirion Thomas

5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
30 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

Curwch ddwylo, yr holl bobloedd! Gwaeddwch yn llawen wrth addoli Duw! Salm 47:1   Erbyn hyn rwy’n siŵr fod llawer ohonon ni’n dechrau dod i arfer â gwneud rhywbeth arbennig am wyth o’r gloch ar nos Iau. Fel eraill ar draws y wlad rydyn ni’n ymuno gyda’n cymdogion i guro dwylo, i ddangos ein cymeradwyaeth i staff, gofalwyr…

Darllen ymlaen
22 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

“Tangnefedd i chwi!” Ioan 20:19   Mae ymddangosiadau’r Iesu atgyfodedig yn dilyn ei fuddugoliaeth dros angau yn gyforiog o wirioneddau cyfoethog a chadarnhaol. Prif fwriad popeth mae’n ei wneud a phob gair mae’n ei lefaru yw calonogi disgyblion pryderus, gofidus ac ansicr. Gadewch i ni ganolbwyntio ar un datganiad byr o’i eiddo. Dair gwaith yn Ioan…

Darllen ymlaen
18 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4:19    Teitl cwbl addas i lythyr Paul at y Philipiaid fyddai ‘Manteisio ar Lockdown’. Mae ef, wedi iddo gael ei arestio gan yr awdurdodau, yn gaeth i’w dŷ yn Rhufain, heb fedru mynd allan ond yn gallu…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

…yr ydym yn gweld Iesu… Hebreaid 2:9 Yn ystod y dyddiau annormal ac anarferol hyn mae yna lawer o bethau i edrych arnynt. Edrych ar sgrin y teledu, ar y ffôn symudol am negeseuau testun, ar Whatsapp, Snapchat, Instagram, Facebook, Zoom, e-byst – mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Gweld wynebau, gweld golygfeydd o dristwch, a gweld…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw. Salm 46:10     Roedd yn 46 munud wedi 5 fore Ionawr 17, 1995 yn Kobe, canolbarth Japan, pan ddigwyddodd daeargryn ofnadwy. Collwyd 4,600 o fywydau. Aeth Gweinidog eglwys arbennig i edrych am ei aelod hynaf – gwraig weddw oedd yn byw ar ei phen ei hun mewn fflat. Wedi llwyddo…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Pob Eglwys yn Genhadol

gan Meirion Thomas

Mae Duw y Tad, Duw y Mab a Duw’r Ysbryd Glân wedi arfaethu, cynllunio ac addo menter genhadol fyd-eang, ryngwladol, a fyddai’n gwireddu, yn cyflawni ac yn cymhwyso holl fendithion a breintiau iachawdwriaeth. Bod yn ymwybodol o’r fenter honno a bod yn rhan weithredol ohoni ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol yw sylfaen disgyblaeth Feiblaidd…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Dyfarnu’n Deg?

gan Meirion Thomas

Yn ddiweddar cafwyd erthygl ar wefan BBC Cymru gan un o ddyfarnwyr mwyaf poblogaidd a medrus yr Undeb Rygbi. Mae parch byd-eang i Nigel Owens fel un o ddyfarnwyr mwya’ dawnus, meistrolgar, teg a phoblogaidd y gamp. Mae ei bersonoliaeth gynnes, ei hiwmor a’i ffraethineb, wedi ennill lle teilwng iddo yn rhengoedd ‘selebs’ y byd…

Darllen ymlaen
26 Rhag, 2016

Yr oedd yn Lesotho fugeiliaid…

gan Meirion Thomas

Un o hanesion mwyaf gwefreiddiol hanes y Nadolig cyntaf yw ymddangosiad yr angylion i fugeiliaid Bethlehem: Neges ryfeddol geni Gwaredwr y byd yn cael ei rhannu â dynion digon syml, ymylol a dinod yn y gymdeithas. Daethant yn dystion ffyddlon a llawen i’r efengyl; rhai o genhadon cyntaf y ffydd Gristnogol! Hanes cyffrous hefyd yw…

Darllen ymlaen
26 Rhag, 2016

‘Gwyn eu byd y rhai trugarog’

gan Meirion Thomas

Ym mis Medi eleni bu Eglwysi Efengylaidd Heol Malpas ac Emmanuel, Casnewydd yn dathlu blwyddyn o gydweithio a phartneriaeth â ‘Christians against poverty’ (CAP) Neil Jenkins yw ein gweithiwr rhan-amser a bu’n ddiwyd yn ystod y flwyddyn yn cynllunio, cysylltu a chydweithio â CAP ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol wrth sefydlu canolfan CAP yma…

Darllen ymlaen