Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwyn Davies

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 19:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 19:1-15 ‘ANRHYDEDD YW MADDAU TRAMGWYDD’ Tlawd Rhoddir cryn sylw yma – ac yn y llyfr drwyddo draw – i’r tlawd. Gwaetha’r modd, mae’r tlawd yn aml yn dioddef yn y byd sydd ohoni (4). ‘Y mae . . . pawb yn gyfaill i’r sawl sy’n rhoi’ (6), ond hawdd iawn i bobl – hyd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 18:14-24

gan Gwyn Davies

Diarhebion 18:14-24 ‘MEDDWL DEALLUS’ Unwaith eto rhoddir pwyslais ar eiriau (gweler adnodau 20, 21, 23), ond trown ein sylw at faterion eraill. Cynnal Wrth wynebu problemau bywyd, mae cymaint yn dibynnu ar ein hagwedd fewnol. Yn wir, mynega adnod 14 wirionedd gwerthfawr a gydnabyddir yn gyffredinol yn achos afiechydon amrywiol. Ar y llaw arall, ‘Y…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 18:1-13

gan Gwyn Davies

Diarhebion 18:1-13 ‘Y MAE ENW’R ARGLWYDD YN DŴR CADARN’ Cawn nifer o gyfeiriadau eto yn yr adnodau hyn at eiriau – ac yn enwedig at y drygioni sy’n ganlyniad i eiriau ffôl (4, 6, 7, 8, 13). Neges gyson y llyfr hwn yw pwysigrwydd geiriau fel arwydd o gyflwr y galon (2). Fodd bynnag, gan…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 17:15-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 17:15-28 ‘… YN GYFAILL BOB AMSER’ Ceir yn yr adnodau hyn ddiarhebion i godi calon a rhybuddio, i ddysgu a cheryddu. Mae ‘holl arfaeth Duw’ (Act. 20:27) yn cyffwrdd â phob rhan o fywyd, oherwydd fod y ddaear gyfan yn perthyn iddo (Salm 24:1). Cyfiawnder Mae Duw yn gwbl gyfiawn (Salm 119:137), ac felly…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 17:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 17:1-14 ‘YR ARGLWYDD SY’N PROFI CALONNAU’ Gwedd negyddol sydd i lawer o’r adran hon, a da cael y rhybuddion yma. Byd pechadurus yw hwn, a phobl bechadurus sy’n byw ynddo. Bod yn naïf – ac yn anysgrythurol – yw tybio’n wahanol. Gan fod yr Arglwydd yn adnabod ac yn profi’r galon (3), bydd ei…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 16:16-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 16:16-33 ‘GWELL NAG AUR YW ENNILL DOETHINEB’ Mae cael ein blaenoriaethau’n iawn yn eithriadol bwysig wrth fyw yn y byd. Ceisio arian a bywyd cysurus y mae llawer. Yn ôl Diarhebion, fodd bynnag, nid dyma’r pethau sy’n wirioneddol werthfawr. Nid yw cyfoeth i’w gymharu â doethineb (16). Nid yw henaint i’w ddibrisio; yn hytrach,…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 16:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 16:1-15 ‘CYFLWYNA DY WEITHREDOEDD I’R ARGLWYDD’ Ceir nifer o adnodau yn yr adran hon sy’n troi ein sylw at natur a ffyrdd Duw. Yng ngoleuni’r adnodau hyn, mae anogaeth adnod 3, sef ‘Cyflwyna dy weithredoedd i’r Arglwydd’, yn hynod berthnasol. Pwyso Mae tuedd naturiol ynom ni i gyd i dybio mai ni sy’n iawn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 15:18-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 15:18-33   ‘BETH SY’N WELL NA GAIR YN EI BRYD?’   Ni allwn fynd yn bell yn Llyfr y Diarhebion heb sylwi ar y lle amlwg a roddir i eiriau – ein geiriau ein hunain a geiriau pobl eraill. Mae ein hagwedd at eiriau yn ffenestr bwysig i gyflwr y galon; yn wir, yn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 15:1-17

gan Gwyn Davies

Diarhebion 15:1-17 ‘Y MAE CALON HAPUS YN WLEDD WASTADOL’ Beth sy’n gwneud ‘calon hapus’ (13, 15)? Beth yw cyfrinach gwir lawenydd? Yn ôl y Testament Newydd, perthynas wirioneddol â Duw drwy ffydd yng Nghrist yw’r allwedd hollbwysig (Phil. 3:1; 4:4; cymharer Gal. 5:22). Cawn gipolwg ar rai agweddau ar y llawenydd hwn yn rhan gyntaf…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 14:20-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 14:20-35 ‘MAE OFN YR ARGLWYDD YN FFYNNON FYWIOL’ Gwelir effeithiau llesol ‘ofn yr Arglwydd’ (26, 27) ym mhob rhan o fywyd, gan gynnwys ein hagwedd at wahanol fathau o dlodi. Tlodi 1 Yn aml caiff y tlodion eu hanwybyddu neu eu dirmygu (20); ond bydd ‘ofn yr Arglwydd’ yn peri i’r Cristion ymateb yn…

Darllen ymlaen