Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Geraint Lloyd

23 Mai, 2019

Disgwyl y Brenin – adolygiad

gan Geraint Lloyd

Calondid yr Ailddyfodiad: Disgwyl y Brenin, Edmund T. Owen, Gwasg Bryntirion, 2018 Beth yw’r achos ein bod yn gallu bod mor ddigalon, mor ddiegni a di-sêl? Diffyg llwyddiant? Diffyg cynnydd ysbrydol, yn enwedig o’i gymharu â saint y gorffennol? O bosibl, ond tybed a oes rheswm arall? Ydyn ni’n digalonni am nad ydyn ni’n meddwl…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidyddiaeth a’r Cristion

gan Geraint Lloyd

Gall gweithredu gwleidyddol fod yn bwnc llosg ymhlith Cristnogion. Ofer disgwyl trafod pob agwedd, heb sôn am ddatrys pob problem, mewn un erthygl fer. Y gorau y gellid ei wneud yw tynnu sylw at rai ystyriaethau Beiblaidd y mae angen i bob Cristion eu pwyso a’u mesur yn weddigar. Yr Eglwys a’r Wladwriaeth Cyn dod…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Iesu Da

gan Geraint Lloyd

Iesu da, ein gweddi clyw, Anfonedig mynwes Duw, Teg dywalltydd doniau lu, Tyred eto oddi fry. Gwisgo wnest ein natur dlawd, I ni gael dy alw’n Frawd, Gwared hen drueiniaid llawr Yn dy gôl, Waredwr mawr. Symud yr amheuon trwm, Gwna yn rhydd ysbrydoedd llwm, Addawedig oesoedd hir, Amen bydd i’r henair gwir. Crwydro’n ddall…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Gwir Dduw a gwir ddyn: Crist a Chalcedon

gan Geraint Lloyd

O! am gael ffydd i edrych Gyda’r angylion fry I drefn yr iachawdwriaeth, Dirgelwch ynddi sydd; Dwy natur mewn un Person Yn anwahanol mwy, Mewn purdeb heb gymysgu Yn eu perffeithrwydd hwy. Rydyn ni wedi canu’r geiriau droeon, ond ydyn ni’n eu deall? Er mwyn deall geiriau’r emyn, rhaid mynd yn ôl dros fil a…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Rhaniadau’r Diwygiad

gan Geraint Lloyd

Ni fydd pawb yn dathlu’r Diwygiad Protestannaidd eleni, neu o leiaf ni fydd y dathliadau’n ddigymysg. Ar ddechrau’r flwyddyn, ar ddiwedd wythnos undod Cristnogol, cyhoeddodd Archesgobion Caer-gaint a Chaerefrog ddatganiad ar y cyd. Er eu bod yn croesawu’r adfywiad ysbrydol a ddaeth yn sgil y Diwygiad a roddodd fodolaeth i’r Eglwys Anglicanaidd, rhaid gresynnu, meddent,…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Gwersi’r Diwygiad Protestannaidd yng Nghymru

gan Geraint Lloyd

Wrth gofio Luther eleni, nid ydym yn anghofio Cymru. Chwythodd awelon Wittenberg yma hefyd, ac os oes angen dyddiad, cofier taw 2017 yw 450 mlwyddiant cyfieithu’r Testament Newydd i’r Gymraeg. Nid oedd y cyfieithiad heb ei wendidau, ond roedd yn garreg filltir arwyddocaol, a defnyddiodd William Morgan dri chwarter Testament Newydd 1567 ar gyfer Beibl…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2017

Edmund Owen – Y Cymwynaswr

gan Geraint Lloyd

Yng nghylchoedd y Mudiad mae sawl Geraint, Dafydd a John ond ni fu ond un Edmund, ac nid ei enw yn unig oedd yn wahanol. Er bod ei wreiddiau yng nghefn gwlad ardal arwrol Llangyndeyrn, doedd dim llawer o olwg ffarmwr arno. Mae’n wir, serch hynny, fod ei allu wrth yrru lori i gludo llyfrau’r…

Darllen ymlaen
23 Ion, 2017

Gwir Dduw: Crist a Nicaea

gan Geraint Lloyd

Soniwyd y tro diwethaf am anesmwythyd Brian McLaren ynghylch credoau’r Eglwys. Byddai eraill yn mynd ymhellach: Honnodd y rhyddfrydwr Adolf von Harnack (1851-1930) bod y credoau cynnar yn tagu symlrwydd y Cristnogion cyntaf. Gellid disgwyl y fath ymateb gan bobl sy’n cael trafferth â Christnogaeth athrawiaethol, ond mae gwrthwynebiad nifer o Gristnogion efengylaidd yn fwy…

Darllen ymlaen
26 Rhag, 2016

Edrych yn ôl: Crist a Chredo’r Apostolion

gan Geraint Lloyd

Mewn cyfweliad ar raglen Radio Wales**, All Things Considered, gwnaeth yr awdur a’r siaradwyr Americanaidd poblogaidd, Brian McLaren, a fagwyd yn Gristion efengylaidd, y sylw bod angen i’r Eglwys symud ymlaen o gredoau’r gorffennol, rhag ofn iddi fynd yn debyg i rywun sy’n gyrru car a’i lygaid yn gaeth ar y drych ôl.1 Tybed a…

Darllen ymlaen
3 Rhag, 2014

Gwacáu Crist?

gan Geraint Lloyd

Pwy yw Iesu Grist? I raddau helaeth, mae holl lawenydd Cristnogion a’u holl sicrwydd yn pwyso ar yr ateb i’r cwestiwn hwn. Yn ôI y Beibl, mae dau wirionedd mawr i’w cofio am Grist: yn gyntaf, mae’n wir Dduw, yn gydradd â’r Tad (Mathew 11:27; Ioan 14:9, 10); yn ail, mae’n wir ddyn, a thra…

Darllen ymlaen