Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

14 Ebr, 2020

Gwneud Marc 10 – Darparu at y Galw

gan Emyr James

10 – Darparu at y Galw Marc 3:7-19 Aeth Iesu ymaith gyda’i ddisgyblion i lan y môr, ac fe ddilynodd tyrfa fawr o Galilea. Ac o Jwdea a Jerwsalem, o Idwmea a’r tu hwnt i’r Iorddonen a chylch Tyrus a Sidon, daeth tyrfa fawr ato, wedi iddynt glywed y fath bethau mawr yr oedd ef…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 9 – Meistr y Saboth

gan Emyr James

9 – Meistr y Saboth Marc 2:23-3:6 Un Saboth yr oedd yn mynd trwy’r caeau ŷd, a dechreuodd ei ddisgyblion dynnu’r tywysennau wrth fynd. Ac meddai’r Phariseaid wrtho, “Edrych, pam y maent yn gwneud peth sy’n groes i’r Gyfraith ar y Saboth?” Dywedodd yntau wrthynt, “Onid ydych chwi erioed wedi darllen beth a wnaeth Dafydd,…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James

8 – Cyfamod Newydd Marc 2:18-22 Yr oedd disgyblion Ioan a’r Phariseaid yn ymprydio. A daeth rhywrai ato a gofyn iddo, “Pam y mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di ddim yn ymprydio?”  Dywedodd Iesu wrthynt, “A all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy? Cyhyd ag…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James

7 – Ffrind Pechadur Marc 2:13-17 Aeth allan eto i lan y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa’n dod ato, ac yntau’n eu dysgu hwy. Ac wrth fynd heibio gwelodd Lefi fab Alffeus yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, “Canlyn fi.” Cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James

6 – Maddau Pechodau Marc 2:1-12 Pan ddychwelodd i Gapernaum ymhen rhai dyddiau, aeth y newydd ar led ei fod gartref. Daeth cynifer ynghyd fel nad oedd mwyach le i neb hyd yn oed wrth y drws. Ac yr oedd yn llefaru’r gair wrthynt. Daethant â dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei…

Darllen ymlaen
8 Ebr, 2020

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James

5 – Cyfnewid Lleoedd Marc 1:40-45 Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei liniau a dweud, “Os mynni, gelli fy nglanhau.” A chan dosturio estynnodd ef ei law i a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James

4 – Pregethu a Iacháu Marc 1:29-39 Ac yna, wedi dod allan o’r synagog, aethant i dŷ Simon ac Andreas gydag Iago ac loan. Ac yr oedd mam-yng-nghyfraith Simon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddi-oed; aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a’i chodi. Gadawodd y dwymyn hi, a…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James

3 – Awdurdod Crist Marc 1:16-28 Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwelodd Iesu Simon a’i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i’r môr; pysgotwyr oeddent. Dywedodd lesu wrthynt, “Dewch ar fy ôl i, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion.” A gadawsant eu rhwydau ar unwaith a’i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig gwelodd Iago…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James

2 – Dechrau’r Gwaith Marc 1:9-15 Yn y dyddiau hynny daeth lesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon lorddonen gan loan. Ac yna, wrth iddo godi allan o’r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo’n agored a’r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o’r nefoedd: “Ti yw fy Mab, yr Anwylyd;…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James

1 – Y Brenin Marc 1:1-8 Dechrau Efengyl lesu Grist, Mab Duw. Fel y mae’n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia: “Wele fi’n anfon fy nghennad o’th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, unionwch y llwybrau iddo’” – ymddangosodd loan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi…

Darllen ymlaen