Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

6 Mai, 2020

Gwneud Marc 30 – Gweision Gwahanol

gan Emyr James

30 – Gweision Gwahanol Marc 9:38-50 Meddai Ioan wrtho, “Athro, gwelsom un yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd yn ein dilyn ni.” Ond dywedodd Iesu, “Peidiwch â’i wahardd, oherwydd ni all neb sy’n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair imi yn fuan wedyn….

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1)

gan Emyr James

29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1) Marc 9:30-37 Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio trwy Galilea. Ni fynnai Iesu i neb wybod hynny, oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt, “Y mae Mab y Dyn yn cael ei draddodi i ddwylo pobl, ac fe’i lladdant ef, ac…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Gwneud Marc 28 – Pwysicrwydd Ffydd

gan Emyr James

28 – Pwysicrwydd Ffydd Marc 9:14-29 Pan ddaethant at y disgyblion gwelsant dyrfa fawr o’u cwmpas, ac ysgrifenyddion yn dadlau â hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef fe’u syfrdanwyd, a rhedasant ato a’i gyfarch. Gofynnodd yntau iddynt, “Am beth yr ydych yn dadlau â hwy?” Atebodd un o’r dyrfa ef, “Athro, mi…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

gan Emyr James

27 – Y Proffwyd Mwyaf Marc 9:2-13 Ymhen chwe diwrnod dyma Iesu’n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o’r neilltu ar eu pennau eu hunain. A gweddnewidiwyd ef yn eu gŵydd hwy, ac aeth ei ddillad i ddisgleirio’n glaerwyn, y modd na allai unrhyw bannwr ar y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James

26 – Gweld yn Glir Marc 8:22-9:1 Daethant i Bethsaida. A dyma hwy’n dod â dyn dall ato, ac yn erfyn arno i gyffwrdd ag ef. Gafaelodd yn llaw’r dyn dall a mynd ag ef allan o’r pentref, ac wedi poeri ar ei lygaid rhoes ei ddwylo arno a gofynnodd iddo, “A elli di weld…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James

25 – Dynion Dall Marc 8:1-21 Yn y dyddiau hynny, a’r dyrfa unwaith eto’n fawr a heb ddim i’w fwyta, galwodd ei ddisgyblion ato, ac meddai wrthynt, “Yr wyf yn tosturio wrth y dyrfa, oherwydd y maent wedi bod gyda mi dridiau erbyn hyn, ac nid oes ganddynt ddim i’w fwyta. Ac os anfonaf hwy…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James

24 – Rhyfedd Ffyrdd Marc 7:31-37 Dychwelodd drachefn o gyffiniau Tyrus, a daeth drwy Sidon at Fôr Galilea trwy ganol bro’r Decapolis. Dygasant ato ddyn byddar oedd prin yn gallu siarad, a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntau ef o’r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun; rhoes ei fysedd…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James

23 – Gobaith i Bawb Marc 7:24-30 Cychwynnodd oddi yno ac aeth ymaith i gyffiniau Tyrus. Aeth i dŷ, ac ni fynnai i neb wybod; ond ni lwyddodd i ymguddio. Ar unwaith clywodd gwraig amdano, gwraig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan, a daeth a syrthiodd wrth ei draed ef. Groeges oedd y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James

22 – Brwnt a Glân Marc 7:1-23 Ymgasglodd y Phariseaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerwsalem. A gwelsant fod rhai o’i ddisgyblion ef yn bwyta’u bwyd â dwylo halogedig, hynny yw, heb eu golchi. (Oherwydd nid yw’r Phariseaid, na neb o’r Iddewon, yn bwyta heb olchi eu dwylo hyd yr arddwrn, gan…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James

21 – Adnabod Crist Marc 6:45-56 Yna’n ddi-oed gwnaeth i’w ddisgyblion fynd i’r cwch a hwylio o’i flaen i’r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu’n iach iddynt aeth ymaith i’r mynydd i weddïo. Pan aeth hi’n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau…

Darllen ymlaen