Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Edmund Owen

28 Maw, 2018

Disgwyl y Brenin

gan Edmund Owen

Disgwyl y Brenin gan Edmund T Owen. 76 tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-265-8 RRP £4.99 ‘Nid rhywbeth tebyg i erthygl mewn cyffes ffydd yn unig oedd yr ailddyfodiad i’r eglwysi cynnar, i gydolygu â hi; nid pwnc i ddadlau amdano a llunio damcaniaethau cymhleth yn ei gylch, ond yn hytrach gobaith gwynfydedig o gael cwrdd…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Y ‘Magnificat’ – mydryddiad

gan Edmund Owen

Mawrha yr Arglwydd, f’enaid cân A llawenha’n wastadol; Fy Nuw, fy iachawdwriaeth rad; Fy Ngheidwad yn dragwyddol. Edrych a wnaeth ar ddinod wedd Fy ngwaeledd, heb un dirmyg; Holl genedlaethau’r byd yn grwn A’m geilw’n wynfydedig. Cans sanct, galluog yw Duw’r ne’, Efe a wnaeth im fawredd; A’r rhai a’i hofnant o lwyr-fryd Yn hyfryd…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Y meirch adeiniog

gan Edmund Owen

Mae emyn Thomas Charles o’r Bala, ‘Dyfais fawr tragwyddol gariad’, ymhlith y gorau yn y Gymraeg. Yn un o’r penillion, wele’r dyhead hwn: O! am gorff, a hwnnw’n rymus, I oddef pwys gogoniant Duw, Ac i’w foli byth heb dewi, A chydag Ef dragwyddol fyw. Pa fath gorff fydd gan gredinwyr yn yr atgyfodiad? Dyna’r…

Darllen ymlaen
23 Ion, 2017

Y Ddraig Goch Fawr

gan Edmund Owen

Hwyrach mai’r gwaith a gysylltir â’r diafol amlaf yw ei waith yn temtio, yn arbennig wrth i ni feddwl am fywyd pob dydd y Cristion. Yn wir, yng Ngweddi’r Arglwydd, patrwm o weddi ar gyfer gweddïo beunyddiol i bob golwg, ceir y deisyfiad ‘a phaid â’n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un…

Darllen ymlaen
26 Rhag, 2016

Y Ddraig Goch Fawr (6)

gan Edmund Owen

Mae’n gas gan y diafol wirionedd, a’i hoff waith yw ymosod ar athrawiaethau’r ffydd Gristnogol. Dyna paham y tynnwyd sylw y tro diwethaf at yr anogaethau niferus i ddiogelu’r ffydd honno. Dyna paham hefyd y ceir llwyth o rybuddion yn y Testament Newydd rhag gau ddysgeidiaeth. Athrawon gau Yn y Bregeth ar y Mynydd daw’r…

Darllen ymlaen
3 Rhag, 2014

Gwyliwch yr Adar!

gan Edmund Owen

Pwy yw’r cyntaf yn ei sêt yn y capel fore Sul? Pwy sydd bob amser yn bresennol ble bynnag y cyhoeddir yr efengyl, boed yn yr oedfa arferol, mewn cynhadledd lle ceir gweinidogaeth y Gair, mewn ymgyrch efengylu neu pryd bynnag y bydd dyn yn mynd ati i ddarllen y Beibl? Yr ateb, wrth gwrs,…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2014

Blodau Hardd Williams ac ysgrifau eraill

gan Edmund Owen

Blodau Hardd Williams ac ysgrifau eraill – Detholiad o ysgrifau a gyhoeddwyd yn y Cylchgrawn Efengylaidd gan Edmund T Owen. 216tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-249-8 RRP £9.99   Amrywiaeth, hiwmor, canfyddiad arbennig a gwahanol yn aml – a’r cyfan mewn rhwymyn Beiblaidd agos-atoch-chi. Dyna ond rhai o rinweddau’r ysgrifau hyn. Gyda’i dafod yn ddofn yn…

Darllen ymlaen
3 Meh, 2014

Trwy ddirgel ffyrdd

gan Edmund Owen

Pan olchodd Iesu draed Simon Pedr roedd y weithred yn ddirgelwch. ‘Arglwydd,’ meddai, ‘a wyt ti am olchi fy nhraed i?’ Mae ateb Iesu, nid yn unig i Pedr, ond hefyd i bawb sy’n eu cael eu hunain mewn penbleth tebyg: ‘Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf am ei wneud, ond…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Dau ŵr mewn dillad gwyn: Ailddyfodiad Iesu Grist

gan Edmund Owen

Roedden nhw’n sefyll yno ar fynydd yr Olewydd a dyrnaid o bobl gerllaw yn syllu tua’r nef, a Iesu yn esgyn. ‘Wŷr Galilea’, meddent, ‘pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, yn dod yn yr un modd ag y…

Darllen ymlaen
6 Rhag, 2011

Dyfodiad y Brenin

gan Edmund Owen

Gofynnodd y disgyblion i’r Arglwydd Iesu unwaith, ‘Beth fydd yr arwydd o’th ddyfodiad ac o ddiwedd amser?’ (Math. 24:3). Sylwer mai ‘yr arwydd’ sydd yn y cwestiwn, nid arwyddion. Sylwer ymhellach fod y ‘dyfodiad’ (sef ailddyfodiad Crist) a ‘diwedd amser’ yn perthyn i’r un digwyddiad mawr, gan mai’r un yw’r arwydd i’r ddau fel ei…

Darllen ymlaen