Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Bill Hughes

11 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Awst 2020

gan Bill Hughes

Am hynny, gorfoleddwch, chwi’r nefoedd, a chwi sy’n preswylio ynddynt! Gwae chwi’r ddaear a’r môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lid, o wybod mai byr yw’r amser sydd ganddo! Datguddiad 12:12   Mae angen atgoffa pob un ohonom sy’n proffesu bod yn Gristnogion ac yn rhan o eglwys Crist yn gyson fod…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Awst 2020

gan Bill Hughes

Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid; oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Salm 62:1   Detholiad o ddyfyniadau allan o bregeth gan George Morrison o Glasgow sydd gen i ar eich cyfer heddiw. Pregeth yn seiliedig ar “Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid…” Salm 62:1 yw hi a rhoddwyd iddi’r…

Darllen ymlaen
30 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Awst 2020

gan Bill Hughes

…am fod pawb sydd wedi eu geni o Dduw yn gorchfygu’r byd. Hon yw’r oruchafiaeth a orchfygodd y byd: ein ffydd ni. 1 Ioan 5:4   Annwyl Ffrindiau, Tybed pa mor aml y teimlwch y boen a all ddod o ganlyniad i fod yn Gristion, a hithau’n ymddangos fel petaech yn estron yn byw mewn…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Aeth Iesu i ffwrdd eto dros yr Iorddonen i’r man lle bu Ioan gynt yn bedyddio, ac arhosodd yno. Daeth llawer ato yno, ac yr oeddent yn dweud, “Ni wnaeth Ioan unrhyw arwydd, ond yr oedd popeth a ddywedodd Ioan am y dyn hwn yn wir.” A daeth llawer i gredu ynddo yn y lle hwnnw….

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny’n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod; ond yna, caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. 1 Corinthiaid 13:12   Rwy’n anfon dyfyniad atoch o Esboniad gan Dr. James Montgomery Boice ar Efengyl Ioan, lle mae’n siarad am…

Darllen ymlaen
1 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn y dyddiau hynny a’r amser hwnnw,’ medd yr ARGLWYDD, ‘yn ofer y ceisir drygioni Israel, ac ni cheir pechod Jwda; oherwydd maddeuaf i’r rhai a adawaf yn weddill.’ Jeremeia 50:20   Annwyl gyfeillion, Anfonaf ddetholiad o ddyfyniadau un o’m hoff awduron, F.W. Boreham, atoch. Y llyfr yw When the tide comes in a’r bennod…

Darllen ymlaen
24 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, dyma’r hyn a ddywed yr ARGLWYDD a’th greodd, Jacob, ac a’th luniodd, Israel: “Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. Pan fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, byddaf gyda thi; a thrwy’r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi’n rhodio trwy’r tân, ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau, ni losgant di….

Darllen ymlaen
10 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Er hynny, y mae’r ARGLWYDD yn disgwyl i gael trugarhau wrthych Eseia 30:18   Bore da bawb. Hoffwn rannu gyda chi heddiw rai myfyrdodau am Siomedigaethau a Darganfyddiadau. Yn Actau 16, wedi i ni ddarllen am y pethau rhyfeddol wnaeth Duw yn Lystra ac Iconium down at yr adran sydd yn sôn am eiddgarwch Paul…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Wedi hwylio o Paffos, daeth Paul a’i gymdeithion i Perga yn Pamffylia. Ond cefnodd Ioan arnynt, a dychwelyd i Jerwsalem. Aethant hwythau yn eu blaenau o Perga a chyrraedd Antiochia Pisidia, ac aethant i’r synagog ar y dydd Saboth, ac eistedd yno. … Cododd Paul, ac wedi amneidio â’i law dywedodd: “Chwi Israeliaid, a chwi…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mai 2020

gan Bill Hughes

Trwy ffydd y gadawodd yr Aifft, heb ofni dicter y brenin, canys safodd yn gadarn, fel un yn gweld yr Anweledig. Hebreaid 11:27   Hoffwn dynnu’ch sylw bore ma at rywbeth sy’n cael ei godi sawl gwaith yn y Beibl sef dyfalbarhad a hirymaros. Er enghraifft dywedir wrthym yn Hebreaid 11:27 am Moses “Safodd yn…

Darllen ymlaen