Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Nadolig Bendithiol

Y mae’r ARGLWYDD dy Dduw yn dy ganol … llawenycha ynot â chân. Seffaneia 3:17

Un o fendithion mwyaf y Nadolig yw’r gallu i ganu carolau gyda’n gilydd (ydych chi’n cofio rai blynyddoedd pan na allem ni wneud hynny?). Mae geiriau’r carolau mor anhygoel o werthfawr ac mae rhywbeth calonogol am ganu mawl gydag eraill.

Wrth inni ddarllen hanes genedigaeth Iesu, gwelwn pa mor addas yw hi ein bod yn canu cymaint yn ein dathliadau Nadolig – roedd mawl a chanu yn rhan allweddol o’r Nadolig cyntaf hwnnw. Does ond angen meddwl am Elisabeth yn cyfarfod Mair, Mair yn canu ei hemyn mawl, neu’r angylion gyda’r bugeiliaid. Ac mae’n anodd dychmygu nad oedd y bugeiliaid eu hunain, a Simeon ac Anna yn canu gyda llawenydd ar ôl cyfarfod â’r baban Iesu. Mae llawenydd yn gymaint rhan o’r Nadolig ac mae canu yn dilyn yn naturiol wrth i ni feddwl am ddyfodiad ein Brenin sydd wedi dod i’n achub oddi wrth y pethau anghywir yr ydym wedi ei wneud.

Er bod cymaint o bobl yn canu ar y Ddaear yn ystod y cyfnod hwnnw 2000 o flynyddoedd yn ôl, gwyddom fod canu yn y nefoedd hefyd. Oedd, roedd yr angylion yn canu, ond dwi’n meddwl bod rhywun arall yn canu – Duw’r Tad ei hun!

Mae’r ffaith fod yr adnod uchod wedi’i chynnwys yn y Beibl yn destun rhyfeddod llwyr gan ei fod yn agor y drws i galon Duw. Mae dyfodiad y Meseia i’n hachub nid yn unig yn dod â llawenydd i ni, ond hefyd yn dod â llawenydd i Dduw y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân wrth iddo orfoleddu mewn perthynas sydd wedi ei adfer gyda’i bobl. Onid yw yn rhesymol felly i feddwl fod Duw y Tad yn canu fel y gwawriodd cynllun ei achubiaeth ar ein Daear ni?

Gadewch inni eistedd yn ôl a meddwl am hynny am ychydig funudau! Rydyn ni’n dod â llawenydd i’r Arglwydd ei hun. Er ein bod ni’n methu’n aml, pan rydyn ni’n ymateb mewn ffydd i gariad ac achubiaeth Duw, mae Duw yn profi llawenydd. Nid llawenydd bach yn unig yw hwn, mae’n llawenydd sydd mor ddwfn fel ei fod yn codi o’i galon mewn cân. Mae’n canu! Am fraint! Am ryfeddod! Os nad ydych wedi profi perthynas fyw gyda’ch Crëwr – trowch ato heddiw, gofynnwch iddo faddau eich gwrthryfel a gwneud ei hun yn hysbys i chi. Mae am i chi ddychwelyd — mae’n aros i ganu.

Rydyn ni’n derbyn cymaint gan Dduw, ond efallai mai’r llawenydd mwyaf rydyn ni’n gallu ei brofi yw gweld y llawenydd rydyn ni’n ei roi iddo. Fel y dywedodd Paul, ‘Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi ei drefnu inni o’r dechrau.’ (Effesiaid 2). Ac mae hyn yn gwneud i Dduw ganu!

Diolch am eich gweddïau a’ch cefnogaeth eleni a boed i chi brofi bendith gyfoethog yr Arglwydd y Nadolig hwn,

Steffan Job

Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol, ac ar ran tîm MEC

O.N – Bydd y swyddfa wedi cau tan 2 Ionawr 2024