Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Hydref 2019

11 Rhag, 2019

Gofynamyrysbryd

gan Geoff Thomas

Ac yr wyf fi’n dweud wrthych: gofynnwch, ac fe roddir i chwi; ceisiwch, ac fe gewch; curwch, ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy’n gofyn yn derbyn, a’r sawl sy’n ceisio yn cael, ac i’r un sy’n curo agorir y drws. Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i’w dad am bysgodyn,…

Darllen ymlaen
11 Rhag, 2019

Mynyddoedd y Beibl: Mynydd y Gweddnewidiad

gan Nathan Munday

Nid dilyn chwedlau wedi eu dyfeisio’n gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi allu ein Harglwydd Iesu Grist a’i ddyfodiad; yn hytrach, yr oeddem wedi ei weld â’n llygaid ein hunain yn ei fawredd. Yr oeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad, pan ddaeth y llais ato o’r Gogoniant goruchel yn…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Patrymau Cywrain: Cristnogion a’r Celfyddydau

gan Ruth Shelley

Mae Ruth Shelley yn artist gwydr cyfoes sy’n gweithio o’i stiwdio yng Nghaerdydd. Mae hi wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith. Beth yw dy waith? Rydw i’n creu ac yn gwerthu gwaith gwydr mewn tua 12 oriel, y rhan fwyaf ohonynt yn Lloegr a rhai yn yr Alban a Chymru. Dwi’n anfon…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Yr ysbryd glân arwaith yn ein hoedfaon addoli

gan Arnallt Morgan

Mae addoli neu’r dull o addoli wedi bod yn bwnc dadleuol ers canrifoedd bellach. Beth bynnag yw ein barn ynghylch dull addoli, rwy’n siŵr y gall pob un ohonom ni gytuno bod Duw am i ti a mi fwynhau addoliad – Mae’r Salmydd yn Salm 96:9 yn ein hannog ni: ‘Addolwch yr ARGLWYDD mewn prydferthwch…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Pechodau Parchus: Bydolrwydd, Trafferth person cyfoethog?

gan Becca Jonesgan Susanna Clarke

Ydy bydolrwydd yn broblem i’r cyfoethog neu’r tlawd? I’r rhai sydd â llawer o eiddo neu ychydig? I’r rhai sy’n byw mewn cymdeithas orllewinol neu mewn gwlad sy’n datblygu? Bydolrwydd – beth yw e? Yn 1 Ioan 2:15-16, mae Ioan yn ein gorchymyn i beidio â charu’r byd. Dywed ‘os yw rhywun yn caru’r byd,…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Gwaith yr ysbryd a bugeilio’r eglwys: Ydy gweinidogion yn bwyta gormod o ‘sgons’?

gan Trystan Hallam

Peidiwch ag anfon eich atebion i’r cwestiwn uchod i’r Cylchgrawn! Fe allech chi dynnu sawl blewyn o drwyn sawl gweinidog – gan fy nghynnwys i! Ond pam codi’r cwestiwn? Gan dynnu’m tafod o’m boch dwi am ofyn: Beth yw gwaith gweinidog wrth geisio bugeilio yn yr eglwys? Peidiwch â throi’r dudalen! Nid erthygl sych, ddiflas…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Cymdeithas a anghofiodd sut i wrando

gan Matthew Rees

Roeddwn i ar drên yn ddiweddar, yn wynebu dyn oedd yn amlwg yn mwynhau ei ymddeoliad. Wrth i’r trên dynnu allan o’r orsaf fe ymgartrefodd yn ei sedd, a dechrau darllen ei lyfr cyn codi ei law i’w glust i dynnu ei gymorth clyw allan. Roedd y dyn yn benderfynol o gael ei adael mewn…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Morgan Llwyd yr Efengylydd

gan Dewi Alter

Eleni rydym yn nodi 400 mlynedd ers geni y Piwritan enwog o Wynedd, Morgan Llwyd (1619-59). Cafodd ei eni yng Nghynfal-fawr yn sir Feirionnydd i deulu uchelwrol. Yn fab i fardd amatur, cafodd ei fagu mewn bro gyfoethog ei chysylltiad â’r traddodiad llenyddol Cymraeg, er enghraifft rhwng 1574 a 1623 bu Edmwnd Prys, y Dyneiddiwr,…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Dod I Adnabod

gan Arnallt Morgan

Pa fath o fagwraeth gawsoch chi? Cefais fy magu ym mhentref Cefneithin, yr hynaf o bedwar o blant. Glöwr oedd fy nhad, a fy mam yn wraig tŷ. Roedd fy rhieni’n Gristnogion enwadol oedd yn mynychu capel y pentref (Tabernacl yr Annibynwyr). Roedd y cartref yn un hapus, ac rwy’n ddiolchgar iawn i Dduw am…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Beth oedd mor arbennig am Henry Rees?

gan Gwyn Davies

‘Yn Henry Rees y cyrhaeddodd y pulpud y perffeithrwydd uchaf a gyrhaeddwyd erioed yn ein gwlad, ac nid ydym ni yn gwybod am neb, mewn unrhyw wlad nac oes, ag y byddem yn barod i gydnabod ei bregethau… yn rhagori ar yr eiddo ef.’ Owen Thomas, prif hanesydd y Methodistiaid Calfinaidd yn y bedwaredd ganrif…

Darllen ymlaen