Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gwanwyn 2019

24 Mai, 2019

Llestri Pridd

gan Gwynn Williams

Oherwydd y Duw a ddywedodd, “Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. 2 Corinthiaid 4:6-7 Mae rhai pobl…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Merched Annogaeth

gan Gwawr Murphygan Gwawr Thomas

Tybed pa lysenw fyddai’n disgrifio eich cymeriad chi? Cafodd dyn yn y Testament Newydd ei enwi’n Barnabas, sef ‘mab anogaeth’ am ei fod ‘yn annog pawb i lynu wrth yr Arglwydd’ (Actau 11:23, 24). A oes merched anogaeth wedi dylanwadu ar ein bywydau ni tybed? A ydyn ni’n ferched anogaeth yn ein cylch ni o…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

HOLI DEWI ALTER

gan Dewi Alter

Wnei di ddweud rhywbeth wrthym ni am dy gefndir? Cefais fy ngeni yn Ysbyty Glowyr Caerffili, ond erbyn i mi gyrraedd oed ysgol roeddwn yn byw yng Nghastell-nedd, ac yno y bûm i nes i fi ddod i’r Brifysgol yng Nghaerdydd. Pan ro’n i’n ifanc, yn fuan ar ôl symud i Gastell-nedd, cafodd fy rhieni…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Calonogwch eich Gilydd, ac adeiladwch bob un eich gilydd

Mae digon o bethau yn y byd o’n cwmpas sy’n gallu ein diflasu a digon hawdd i ni, fel Pedr, ddechrau edrych ar y tonnau yn lle gweld y dwylo sy’n estyn i’n dal a’r heddwch sydd i’w gael wrth edrych ar wyneb Iesu. Yng nghanol cymhlethdodau bywyd a sŵn y byd, beth sydd wedi…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Y ‘Rhagluniaeth Ddistaw’: Cofio Gwynn Williams (1945–2018)

gan Wyn James

Anerchiad yn y Gwasanaeth o Ddiolchgarwch ar ddiwrnod ei angladd, 15 Hydref 2018 Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, fe gafodd Gwynn ei annog yn ystod ei salwch i lunio hunangofiant. Y dull o fynd ati oedd iddo sgwrsio am wahanol gyfnodau yn ei fywyd, a’r sgyrsiau hynny’n cael eu recordio, ac wedyn eu…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gwynn Williams – Profiad Myfyriwr

gan Steffan Jones

Mae’n rhaid cyfaddef nad oeddwn wedi meddwl llawer am yr eglwys leol wrth ddewis prifysgol. Dwi ddim yn cofio pennaeth y chweched yn nodi hyn yn ffactor i’w ystyried wrth lenwi’r ffurflen UCAS. Ond roedd gan Dduw ei gynlluniau, ac yn ystod fy mhum mlynedd yng Nghaerdydd, defnyddiodd Duw weinidogaeth Gwynn a chymdeithas yr Eglwys…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Adolygiad Sgythia

Cymharol brin yw ein gwybodaeth am y cyfnod modern cynnar heddiw. Yn gyffredinol mae’r cyfnod rhwng y Diwygiad Protestannaidd a ddechreuodd yn 1517 a’r Chwyldro Ffrengig yn 1789 yn amhoblogaidd, eithriad yw’r diddordeb Cristnogol. Wedi dweud hynny, mae’n gyfnod ffurfiannol yn hanes Cymru, ac yn hanes Ewrop. Felly, mae’n braf gweld nofelau cyfoes yn ymgodymu…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Disgwyl y Brenin – adolygiad

gan Geraint Lloyd

Calondid yr Ailddyfodiad: Disgwyl y Brenin, Edmund T. Owen, Gwasg Bryntirion, 2018 Beth yw’r achos ein bod yn gallu bod mor ddigalon, mor ddiegni a di-sêl? Diffyg llwyddiant? Diffyg cynnydd ysbrydol, yn enwedig o’i gymharu â saint y gorffennol? O bosibl, ond tybed a oes rheswm arall? Ydyn ni’n digalonni am nad ydyn ni’n meddwl…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gweinidogaeth Gwynn

gan Catrin Lewis

Deng mlynedd ar hugain yn ôl, roedd fy nyweddi a minnau’n paratoi i briodi ac yn gweddïo y byddai Duw yn ein harwain i wybod lle y dylen ni ymgartrefu. Roedd gennym ddymuniad cryf i aros yng Nghymru, ac yn dymuno bod yn rhan o eglwys gadarn lle roedd yr efengyl yn cael ei phregethu’n…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Iachau Calonnau, Newid Cenhedloedd

Mewn byd llawn gwrthdaro, fe welwn angen dwfn am gymod: cymod rhwng unigolion a’u Creawdwr, rhwng unigolion a’i gilydd, a rhwng grwpiau o bobl a’i gilydd. Ac rydym yn clywed am ymdrechion y Cenhedloedd Unedig ac amryw gyrff eraill i sefydlu cymod a heddwch mewn gwahanol rannau o’r byd lle ceir anghydfod a rhyfel. Mae…

Darllen ymlaen