Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhifyn Cylchgrawn:

Gaeaf 2019

Yr Ymgnawdoliad
14 Ebr, 2022

Yr Ymgnawdoliad

gan Dafydd Job

Yr Ymgnawdoliad Dafydd M Job   Mae heno uwch y mynydd Yn y nen un seren sydd Â’i golau yn datgelu Dyfodiad ein Ceidwad cu – Dyfod Duw i adfyd dyn A’i eni yn fachgennyn! Arglwydd, ai rhwydd fu rhoddi Aer y Nef i’n daear ni? I guddio’r Gair Tragwyddol Yn y gwair mewn egwan…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel
14 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel Nathan Munday Un o fy hoff ddringwyr yn nhudalennau’r Hen Destament yw Elias. Mae yna rywbeth real iawn am y gŵr rhyfedd a radicalaidd hwn sy’n ymddangos allan o unlle yn dwyn geiriau difrifol ac eithafol gan Dduw – dim glaw na gwlith (1 Brenhinoedd 17:1). Dychmygwch y dyn….

Darllen ymlaen
Efengylu ar y Traethau
14 Ebr, 2022

Efengylu ar y Traethau

gan David Norbury

Efengylu ar y Traethau David Norbury   Mae’n ha’. Mae’n tresio bwrw glaw! Mae Tîm y Traeth ym Menllech i gyd yn swatio dan gysgod y gazebo. Mwya’ annisgwyl daw person dieithr atynt! ‘Dwi isio’ch calonogi chi’, meddai’r wraig. ‘Fyddech chi ddim yn gwybod, ond ‘chydig flynyddoedd yn ôl daeth fy mab i’r ymgyrch yma…

Darllen ymlaen
Cyfarfod Heledd Job
14 Ebr, 2022

Cyfarfod Heledd Job

gan Heledd Job

Cyfarfod Heledd Job   Allet ti roi rhywfaint o dy gefndir? Fe ges i fy ngeni yn Wrecsam, ond fe symudon ni i Fangor pan o’n i’n dair oed. Es i astudio Mathemateg a Chymraeg yn Aberystwyth. Ers hynny, heblaw am flwyddyn yn astudio cyfieithu, dwi wedi bod yn gweithio efo IFES (International Fellowship of…

Darllen ymlaen
Gweddio dros waith Duw ynom ni
14 Ebr, 2022

Gweddio dros waith Duw ynom ni

gan Gwyon Jenkins

Gweddio dros waith Duw ynom ni Gwyon Jenkins (13) Yr wyf yn erfyn, felly, ar ichwi beidio â digalonni o achos fy nioddefiadau drosoch; hwy, yn wir, yw eich gogoniant chwi. (14) Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau gerbron y Tad, (15) yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar…

Darllen ymlaen
Deufis yn Uganda
14 Ebr, 2022

Deufis yn Uganda

gan Megan Turner

Deufis yn Uganda Megan Turner Yn ystod yr haf, fe deithiais dros 9,000 o filltiroedd o’m cartref yn Las Vegas er mwyn treulio dau fis yn cynorthwyo gweinidogaeth nad oedd gennyf unrhyw gysylltiad na pherthynas â hi cyn hynny. Enw’r genhadaeth yw New Hope Uganda (NHU), sef gweinidogaeth Gristnogol wedi ei lleoli yn Kasana, Uganda….

Darllen ymlaen
Pwy yw hon?
14 Ebr, 2022

Pwy yw hon?

gan Meirion Thomas

Pwy yw hon? Meirion Thomas Pwy oedd y ddynes ddienw yn y llun? Roedd y llun wedi bod ym meddiant y myfyriwr diwinyddol ers iddo glywed gyntaf am bobl y Laarim yn Ne Sudan. O dan y llun roedd crynodeb byr o hanes pobl y Laarim ac anogaeth i weddïo dros y llwyth leiafrifol hon….

Darllen ymlaen
Efengylu fel Alltudion
14 Ebr, 2022

Efengylu fel Alltudion

gan Dewi Alter

Efengylu fel Alltudion Dewi Alter Wrth i Gristnogaeth gael ei gwthio i’r cyrion, ac i’n credoau gael eu gwawdio’n gyhoeddus a phopeth yn awgrymu na fydd pethau’n newid er gwell, gall y Cristion deimlo fel person alltud. Nid yw’r cysyniad o fod yn alltud yn estron yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Er enghraifft, dywed yr…

Darllen ymlaen
Timothy Richard (1845-1919)  a’i strategaeth ddadleuol
14 Ebr, 2022

Timothy Richard (1845-1919) a’i strategaeth ddadleuol

gan Geraint Lloyd

Timothy Richard (1845-1919) a’i strategaeth ddadleuol Geraint Lloyd Ar 10 Ebrill, ynghanol cynnwrf ysbrydol Diwygiad 1859, arhosai 52 o bobl i’w bedyddio ger y grisiau a arweiniai at yr afon a lifai heibio i fferm y Ddôl-wen, yn mherfeddwlad Sir Gaerfyrddin. Y cyntaf i ddisgyn i’r dŵr oedd Timothy Richard, yr ieuengaf o naw o…

Darllen ymlaen
‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’
14 Ebr, 2022

‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’

gan Julie Rhys Jones

‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’ Cnoi cil wedi clywed pregeth John Pritchard yn y Gynhadledd eleni Julie Rhys Jones ‘Dagrau’ oedd thema pregeth John Pritchard ar nos Fawrth y Gynhadledd ac wrth glywed y thema, daeth i’m meddwl nad oeddwn erioed wedi clywed pregeth ar y thema hon. Yn wir, ystyrir dagrau weithiau’n…

Darllen ymlaen