Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Telerau ac Amodau Mini Gwersyll

Mini Gwersyll 2024

Amodau a Thelerau

Archebu

 1. Mae archebion ar gyfer y Mini Gwersyll yn agor am 10yb ar Ddydd Mawrth 12fed o Ragfyr 2023.
 2. Rhaid archebu ar lein trwy wefan MEC trwy brynu tocynnau i’r gwersyll – ni fydd angen manylion llawn y plentyn ar y pwynt yma. Gallwch brynu mwy nag un tocyn (hyd at gyfanswm o 5 i fechgyn a 5 i ferched ar bob gwersyll). Rhaid talu blaendal o £30 y pen wrth archebu.
 3. Rhaid i’r ffurflen gael ei llenwi’n llawn ac yn onest. Ni dderbynnir ffurflenni os oes gwybodaeth ar goll neu’n gamarweiniol. Bydd plant sydd ddim o’r oedran cywir i fynychu gwersyll yn colli eu lle, oni bai bod trefniadau wedi eu gwneud gydag arweinwyr y gwersyll a’r swyddfa cyn archebu.
 4. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Os yw gwersyll yn llawn, gallwch gysylltu â’r swyddfa i gael eich rhoi ar restr aros (e-bostiwch swyddfa@mudiad-efengylaidd.org gyda’r gwersyll sydd ei angen arnoch a manylion y plentyn).
 5. Nid yw archebion yn drosglwyddadwy rhwng gwersyllwyr, na rhwng gwersylloedd.
 6. Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch archeb o fewn 15 diwrnod gwaith (os oes yna broblem gyda’ch archebu byddwn yn cysylltu gyda chi mor fuan ag sy’n bosib).

Cadarnhau lle plentyn ar y gwersyll

 1. Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad ar gyfer pob plentyn rydych wedi archebu lle ar eu cyfer, yn cynnwys linc i’r ffurflen feddygol (sy’n cynnwys manylion personol, gwybodaeth feddygol, anghenion eraill mae’r arweinwyr angen bod yn ymwybodol am, ac opsiynau i wneud cais am fwrsari neu ostyngiadau). Rhaid i riant neu warcheidwad y plentyn lenwi’r ffurflen hon.
 2. Gofynnwn i’r ffurflen hon gael ei chwblhau o fewn 14 diwrnod o’i derbyn, neu gallwch fforffedu eich tocyn gwersyll a cholli’r blaendal.
 3. Rhaid llenwi’r ffurflen yn llawn ac yn onest. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i helpu unrhyw blentyn i fynychu Gwersyll MEC, ond mae gwybod holl anghenion gwersyllwyr cyn y gwersyll yn hollbwysig i arweinwyr y gwersyll wrth iddynt baratoi. Os bydd unrhyw wersyllwr yn troi lan ag anghenion nad yw’r arweinwyr yn ymwybodol ohonynt, rydym yn cadw’r hawl i anfon y gwersyllwr adref, ar sail diogelwch, heb ad-dalu ffioedd.
 4. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i swyddfa MEC (cyn dechrau’r gwersyll) os yw’r anghenion iechyd, addysgol neu ymddygiadol yn newid i’r hyn a ddatgelwyd ar y ffurflen archebu.

Gwersyllwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) sy’n cynnwys anableddau

Rydym yn gwneud pob ymdrech ar wersylloedd MEC i ddarparu ar gyfer gwersyllwyr sydd ag anghenion a galluoedd amrywiol. Mae’n bwysig iawn felly bod y ffurflen gwybodaeth feddygol a phersonol yn cael ei chwblhau’n gywir ac yn onest gan rieni fel y gallwn sicrhau bod y gwersyll yn ddiogel a bod ganddo adnoddau digonol. Os bydd gwersyllwr yn cyrraedd y gwersyll ag anghenion sylweddol gwahanol i’r hyn a hawliwyd ar y ffurflen, rydym yn cadw’r hawl ar sail diogelwch i gysylltu â’r rhiant i fynd â’r plentyn adref (heb ad-daliad). Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ffoniwch y swyddfa cyn gynted â phosibl i drafod unrhyw anghenion neu gwestiynau.

Alergeddau bwyd ayyb

Rydyn ni’n deall bod materion ynglŷn ag alergeddau bwyd yn gallu bod yn ddifrifol iawn. Gan ein bod yn paratoi pob math o fwydydd yn ein cegin, ac er ein bod yn gweithredu mewn ffordd gydwybodol, yn anfwriadol mae risg y bydd rhai alergeddau yn croes halogi. Wrth fwcio rydych yn cytuno eich bod wedi deall y risg. Plîs cysylltwch gyda’r swyddfa, arweinydd eich gwersyll neu gogydd y gwersyll os ydych chi’n pryderi am alergeddau bwyd.

Cyswllt gyda’ch plentyn yn ystod y gwersyll

Gwerthfawrogwn fod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd oherwydd Cofid a’r cyfyngiadau oedd arnom – mae hyn wedi effeithio ar ba mor aml y mae rhieni yn cysylltu â phlant, ac rydym yn gweld effaith hyn ar y gwersylloedd. Rydym yn atgoffa rhieni’n barchus ei bod yn bosibl na fydd gan wersyllwyr ddefnydd aml o’u ffonau symudol (na signal) yn ystod y gwersylloedd, ac ar rai gwersylloedd dim ond trwy’r arweinydd y gellir cysylltu â’r plant (bydd eu rhif yn cael ei ddarparu i chi cyn y gwersyll). Fel sefydliad rydym yn cymryd ein dyletswydd gofal o ddifrif a byddwn bob amser yn cysylltu â rhiant/gwarcheidwad os bydd unrhyw argyfwng neu os yw’r plentyn yn dymuno ffonio gartref. Nid ydym ychwaith yn gallu caniatáu i rieni ymweld â’r safle nac ymuno â thripiau oni bai am amgylchiadau eithriadol (dylid cysylltu gyda’r arweinwyr ymlaen llaw bob amser).

Taliad

 1. O fewn 15 diwrnod gwaith i’r swyddfa derbyn ffurflen feddygol eich plentyn byddwch yn derbyn anfoneb dros ebost gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu’r gweddill. Rhaid talu’n llawn erbyn 29 Ionawr 2024.
 2. Byddwch yn derbyn llythyr dros ebost gan arweinydd y gwersyll pythefnos cyn dechrau’r gwersyll, neu unwaith mae’r gweddill wedi talu’n llawn ar ôl y dyddiad hwnnw.

Bwrsari a Gostyngiadau

 1. Gostyngiadau i frodyr a chwiorydd – Mae gan bob brawd neu chwaer hawl i un gostyngiad o £15. Dim ond un gostyngiad y maent yn gymwys, hyd yn oed os ydynt yn mynychu gwersylloedd lluosog.
 2. Mae cronfa Anti Bessie ar gael i’r rhai sy’n derbyn Credyd Cynhwysol (neu gyfwerth). Gallwch wneud cais am fwrsari (£50 ar gyfer y Mini Gwersyll) drwy anfon llungopi prawf cymhwysedd i MEC (swyddfa@mudiad-efengylaidd.org, neu Gwersylloedd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU). Mae bwrsari o gronfa Anti Bessie yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar argaeledd.

Newidiadau a Chanslo

 1. I newid eich archeb cysylltwch â swyddfa MEC ar unwaith. Efallai y bydd tâl gweinyddol o £10 y tocyn yn daladwy. Sylwch nad yw lleoedd yn drosglwyddadwy.
 2. Canslo: cysylltwch â ni ar unwaith os hoffech ganslo eich archeb. Rhoddir ad-daliad llawn (llai’r blaendal) am ganslo 28 diwrnod cyn dechrau’r gwersyll perthnasol. Bydd canslo a wneir rhwng 8-27 diwrnod cyn dechrau’r gwersyll yn derbyn ad-daliad o 50% (llai blaendal). Ni fyddwn yn gallu ad-dalu tocynnau o fewn 7 diwrnod i ddechrau’r gwersyll.
 3. Bydd ffioedd llawn (llai blaendal) yn cael eu had-dalu am salwch ardystiedig ar ôl derbyn y prawf. Rhowch wybod i Swyddfa MEC ar unwaith, ac anfonwch brawf i: swyddfa@mudiad-efengylaidd.org, neu Gwersylloedd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor LL57 2EU

Cod Ymddygiad

Er mwyn i Wersylloedd MEC weithredu’n ddiogel er lles pawb, mae yna reolau a safonau ymddygiad y disgwyliwn i wersyllwyr eu parchu trwy gydol y gwersyll.

 • Cymryd Rhan: Rhaid i bob gwersyllwr gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, yn cynnwys y cyfarfodydd dyddiol a’r astudiaethau Beiblaidd.
 • Diogelwch: Er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill, disgwylir i bob gwersyllwr ddilyn cyfarwyddiadau’r arweinwyr a’r swyddogion yn ystod holl weithgareddau’r wythnos.
 • Difrod a Dwyn: Bydd unrhyw wersyllwr sy’n achosi niwed bwriadol i adeilad neu eiddo’r Ganolfan, neu eiddo rhywun arall, yn gyfrifol am gost trwsio/adnewyddu.
 • Llety: Ni chaiff unrhyw wersyllwr fynd i ystafell gwersyllwr o’r rhyw arall. Ni chaniateir i chi fynd i ystafell gwersyllwr arall heb wahoddiad.
 • Dillad Nofio: Gall rhai gwersylloedd ddefnyddio llithriad dŵr neu fynd i nofio fel gweithgaredd. Gofynnwn i ferched wisgo siwt nofio un-darn, a bechgyn i wisgo siorts (need speedos neu debyg). Byddai siorts a chrys-t hefyd yn addas i fechgyn neu ferched.
 • Ymddygiad Personol: Bydd angen safonau ymddygiad derbyniol. Ymdrinnir yn gadarn ag ymddygiad nad yw’n dderbyniol.
 • Ysmygu, ‘Vaping’, ac Alcohol: Ni chaniateir i chi yfed alcohol tra rydych ar y gwersyll. Ni chaniateir ysmygu a ‘vaping’ mewn unrhyw ran o’r canolfannau, eu tiroedd, nac yn ystod unrhyw dripiau a threfnir. Rhaid cyflwyno unrhyw offer ysmygu neu ‘vapes’ ar ddechrau’r gwersyll. Gall rhieni gysylltu ag arweinydd y gwersyll yn uniongyrchol i drafod amgylchiadau eithriadol.
 • Offer Sain ac Adloniant Personol: Er mwyn diogelwch, cyfathrebu da ac osgoi tarfu ar y gwersyll, ni chaniateir defnydd cyfarpar sain/adloniant personol e.e. chwaraewyr MP3, iPads, gemau cyfrifiadurol, gorddefnydd o ffonau symudol ayyb).
 • Ceir: Gofynnwn i wersyllwyr hŷn (os ydynt yn gyrru ceir eu hunain i’r gwersyll) i beidio â defnyddio eu ceir yn ystod y gwersyll, gan fydd unrhyw angen i deithio yn cael ei drefnu gan y gwersyll.

Rhaid i bob gwersyllwr arwyddo’r datganiad ar y ffurflen archebu, gan ddangos eu parodrwydd i barchu’r Cod Ymddygiad. Bydd ymddygiad bwriadol neu gyson sy’n groes i’r Cod yn gallu arwain at waharddiad o’r gwersyll heb ad-dalu ffioedd.

Yswyriant

Mae gwersylloedd wedi’u diogelu gan yswiriant atebolrwydd cyhoeddus MEC. Argymhellir bod pob gwersyllwr yn cymryd yswiriant gwyliau personol.

Diogelu Data

Mae eich preifatrwydd yn cael ei gymryd o ddifrif. Dim ond i weinyddu’ch cyfrif a darparu’r cynhyrchion/gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt y defnyddir eich gwybodaeth bersonol. Ni fyddwn byth yn trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd parti.