Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

I'r rhieni

Rydyn ni wrth ein bodd bod gennych ddiddordeb mewn anfon eich plentyn i un o wersylloedd MEC. Efallai bod gennych rai cwestiynau...

Beth yw MEC a phwy sy’n rhedeg y gwersylloedd?

Elusen gofrestredig yw Mudiad Efengylaidd Cymru (MEC) sydd wedi bod yn rhedeg gwersylloedd ers dros 55 o flynyddoedd.  Mae holl staff y gwersylloedd yn Gristnogion sydd wedi derbyn gwiriad DBS a geirda er mwyn sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer gweithio gyda plant. Mae’r gweithwyr yn derbyn hyfforddiant ac yn dilyn polisi diogelu MEC. Bydd person a chymhwyster cymorth cyntaf ar bob gwersyll.

Sut bydd fy mhlentyn yn derbyn gofal yn ystod yr gwersyll?

Bydd tua 1 gweithiwr i bob 4 gwersyllwr a bydd y gwersyllwyr yn cael eu gosod mewn dorm gyda gwersyllwyr eraill o tua’r un oed.  Bydd o leiaf un swyddog yn derbyn cyfrifoldeb bugeiliol dros bob dorm. Bydd yr arweinwyr a’r caplan hefyd yn helpu i orchuchwylio’r plant.

Beth sy’n digwydd yn ystod y gwersyll?

Mae ystod eang o weithgareddau ym mhob gwersyll, yn cynnwys chwaraeon, celf a chrefft, gemau gwirion, tripiau, tenis bwrdd a nofio. Bydd rhywbeth at ddant pawb. Pan fydd modd byddwn yn defnyddio darparwyr trwyddedig ar gyfer Gweithgareddau Antur. Gyda’r nos bydd adloniant a digon o chwerthin. Bydd amser yn cael ei osod o’r neilltu hefyd i glywed anerchiadau Cristnogol ac i astudio’r Beibl mewn grwpiau bach. Dyma sy’n gwneud gwersylloedd MEC yn achlysuron mor arbennig.

Beth fydd yn digwydd bob dydd?

Bydd bob diwrnod yn wahanol. Ond er mwyn rhoi blas i chi, dyma enghraifft fras: digon o fwyd da, twrnamentau, chwaraeon a gemau, ymlacio a chymdeithasu, crefftau, astudiaethau Beiblaidd yn addas i oed y gwersyllwr, canŵio neu nofio, tripiau, eisteddfod, gemau parti a… chysgu (gobeithio).

Gwersyll MEC PROMO2015 from EMW/MEC on Vimeo.

10 Rheswm da i yrru eich plentyn ar wersyll MEC

Mae Gwersylloedd yn llawn hwyl a sbri. Ond oes mwy o resymau na hyn am yrru eich plentyn ar wersyll? Dyma ddeg rheswm ychwanegol dros yrru eich plentyn ar un o wersylloedd MEC.

1. Yn eu helpu i fagu perthnasau a ffrindiau
Mae’r cyfle ar y gwersyll i wneud ffrindiau newydd gyda phlant o bob rhan o Gymru. Mae hyn yn helpu’r plant i deimlo yn fwy hyderus yn gymdeithasol.

2. Dangos amrywiaeth i’r plant
Mae gwersyll yn rhoi’r cyfle i blant weld a dod i gysylltiad gyda phlant a phobl ifanc o gefndiroedd gwahanol. Dysgant mewn awyrgylch saff fod amrywiaeth o bobl yn y byd, sy’n gwneud pethau’n wahanol! Gwelant hefyd hyn yn eu perthynas gyda’r swyddogion ac arweinwyr.

3. Codi hunanhyder
Mae bod mewn awyrgylch lle nad yw Mam neu Dad o gwmpas i helpu i wneud cysylltiadau yn gallu bod yn llesol iawn i blant. Mewn ymchwil diweddar dywedodd 92% o blant a fynychodd wersyll fod eu cyfoedion ar y gwersyll wedi eu helpu i deimlo’n well amdanynt eu hunain. (American Camp Association)

4. Rhoi atgofion hyfryd
Mae’r atgofion a geir ar wersylloedd yn aros gyda phlentyn am fywyd. Ble arall y cewch gyfle i wneud gymaint o bethau doniol a bythgofiadwy?

5. Rhoi cyfle i blant ymchwilio i neges y Beibl
Mae’r gwersylloedd yn rhoi cyfle i blant glywed a dysgu am neges y Beibl mewn ffordd berthnasol iddynt. Maent yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod mewn awyrgylch saff. Ni fydd pwysau annheg byth yn cael ei roi ar blentyn i gredu unrhyw beth na gwneud penderfyniad dros gredu.

6. Datblygu annibyniaeth
O dan arweiniad y swogs ar arweinwyr mae’r plant yn cael eu harfogi ar wersyll i edrych ar ôl eu hunain. Er bod llwyth o weithgareddau wedi eu trefnu, mae’n rhaid i’r plant gael eu hunain yn barod a dangos mesur o ofal dros eu hunain.

7. Yn eu cael i symud!
Mae gwersyll yn gadael i blant fod yn blant eto! Mae’r byd wedi newid llawer gyda ffonau ayb ym mhob man bellach. Caiff plant ar y gwersyll eu gwthio i godi oddi ar eu penolau ac i fod yn weithgar.

8. Magu cymeriad
Mae’r gwersyll yn rhoi cyfle i blant wneud penderfyniadau ac arwain o fewn gweithgareddau. Golyga hyn fod y plant yn llai tebyg o gael eu heffeithio gan bwysau pan fyddant adref gyda’u ffrindiau.

9. Datblygu diddordebau
Mae gwersylloedd yn rhoi’r cyfle i feithrin diddordebau mewn pethau gwahanol. Dros yr wythnos bydd y plant yn cymryd rhan mewn llwyth o weithgareddau amrywiol. Gall y plentyn barhau gyda’r diddordeb yma wedi dod ‘nôl o’r gwersyll yn aml.

10. Mae’n llenwi wythnos o’r gwyliau!
Mae’r gwyliau yn gallu bod yn hir – ac felly mae gwersyll yn fan i blentyn fynd a chael hwyl mewn awyrgylch saff ac iach (a hefyd rhoi amser i ffwrdd i’r rhieni!)