Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Amodau a Thelerau

Gwersylloedd yr Haf

1. Archebu

a) Bydd archebion ar gyfer gwersylloedd yr haf 2022 yn agor am 10 y bore ar Ddydd Mercher 30 o Fawrth 2022. Rhaid archebu ar-lein trwy wefan MEC.

b) Cymerir archebion trwy brynu tocynnau i’r gwersyll(oedd) – ni fydd angen i chi nodi manylion y plentyn/plant ar hyn o bryd, heblaw am eu enw(au) Gallwch brynu mwy nag un tocyn (hyd at gyfanswm o 4 i fechgyn a 4 i ferched ar bob gwersyll).

c) Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Os yw gwersyll yn llawn, gallwch gysylltu â’r swyddfa i gael eich rhoi ar restr aros (e-bostiwch swyddfa@mudiad-efengylaidd.org gyda’r gwersyll sydd ei angen arnoch a manylion y plentyn).

ch) Bydd blaendal o £30 y tocyn (na ellir ei ad-dalu) yn cael ei gymryd gyda’ch archeb gychwynnol a bydd yn eich galluogi i gwblhau’r broses archebu (fel y nodir isod).

d) Anfonir cadarnhad dros e-bost o fewn 10 diwrnod gwaith i ni dderbyn eich archeb (os oes problem gyda’ch archeb byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosibl).

2. Cadarnhau lle eich plentyn ar y Gwersyll

a) Bydd eich e-bost cadarnhad yn cynnwys dolen i ffurflen ar-lein yn gofyn am wybodaeth pob plentyn (gan gynnwys manylion personol, gwybodaeth feddygol, ac os oes unrhyw anghenion penodol y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt) – rhaid i riant neu warcheidwad y plentyn lenwi’r ffurflen hon. Byddwch chi/nhw yn cael y cyfle ar y cam hwn i wneud cais am unrhyw fwrsarïau a gostyngiadau. Gofynnwn i’r ffurflen hon gael ei chwblhau o fewn 14 diwrnod o’i derbyn, neu gallwch fforffedu eich tocyn gwersyll a cholli’r blaendal.

b) O fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn y ffurflen hon, anfonir e-bost atoch yn cadarnhau’r swm sy’n weddill i’w dalu am y gwersyll(oedd) a chyfarwyddiadau talu. Rhaid talu’r balans yn llawn erbyn 27 o Fai 2022, a gellir ei wneud gyda cherdyn credyd/debyd, siec, ar-lein neu mewn rhandaliadau misol.

c) Bydd llythyr gan Arweinydd y Gwersyll yn cael ei anfon cyn y gwersyll(oedd) o’ch dewis yn cynnwys trefniadau terfynol y digwyddiad.

3. Bwrseri a Gostyngiadau

a) Gostyngiadau i frodyr a chwiorydd – Mae gan bob brawd neu chwaer hawl i un gostyngiad o £15 i frodyr a chwiorydd. Dim ond un gostyngiad y maent yn gymwys, hyd yn oed os ydynt yn mynychu gwersylloedd lluosog.

b) Mae cronfa Anti Bessie ar gael i’r rhai sy’n derbyn Credyd Cynhwysol (neu debyg). Gallwch wneud cais am fwrsari (£50 ar gyfer y Mini Gwersyll, £65 ar gyfer awyr agored/eglwys a £110 ar gyfer dan do) drwy anfon llungopi prawf cymhwysedd i MEC (swyddfa@mudiad-efengylaidd.org, neu Gwersylloedd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU). Mae bwrsari o gronfa Anti Bessie yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar argaeledd.

4. Cofid-19

a) Byddwn yn dilyn y canllawiau a roddir gan lywodraeth Cymru adeg y gwersyll. Bydd y rhain yn cael eu hanfon cyn y gwersyll at y rhiant neu warcheidwad. Os caiff y gwersyll ei ganslo cyn iddo ddechrau oherwydd adolygiad o’r rheoliadau cofid ar y pryd, byddwn yn cynnig ad-daliad llawn (llai cost weinyddol o £10).

5. Newidiadau a Chanslo

a) I newid eich archeb cysylltwch â swyddfa MEC ar unwaith. Efallai y bydd tâl gweinyddol o £10 y tocyn yn daladwy. Sylwch nad yw lleoedd yn drosglwyddadwy.

b) Canslo: cysylltwch â ni ar unwaith os hoffech ganslo eich archeb. Rhoddir ad-daliad llawn (llai’r blaendal) am ganslo a roddir 28 diwrnod cyn dechrau’r gwersyll perthnasol. Bydd canslo a wneir rhwng 8-27 diwrnod cyn dechrau’r gwersyll yn derbyn ad-daliad o 50% (llai blaendal). Ni fyddwn yn gallu ad-dalu tocynnau o fewn 7 diwrnod i ddechrau’r gwersyll.

c) Bydd ffioedd llawn (llai blaendal) yn cael eu had-dalu am salwch ardystiedig ar ôl derbyn y prawf. Rhowch wybod i Swyddfa MEC ar unwaith, ac anfonwch brawf i: swyddfa@mudiad-efengylaidd.org, neu Gwersylloedd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor LL57 2EU.

6. Cod Ymddygiad

a) Fel bod gwersylloedd MEC yn gallu rhedeg yn ddiogel er lles pawb mae rheolau a safonau ymddygiad y disgwyliwn i wersyllwyr eu parchu yn ystod y gwersyll.

  • Rhaid i bob gwersyllwr gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, yn cynnwys y cyfarfodydd dyddiol a’r astudiaethau Beiblaidd.
  • Disgwylir i bob gwersyllwr ddilyn cyfarwyddiadau’r arweinwyr a’r swyddogion yn ystod y gweithgareddau.
  • Ni chaiff unrhyw wersyllwr fynd i ystafell gwersyllwr o’r rhyw arall.
  • Bydd unrhyw wersyllwr sy’n achosi niwed bwriadol i adeilad neu eiddo rhywun arall yn gyfrifol am gost trwsio/adnewyddu.
  • Ni chaniateir alcohol/ysmygu.
  • Ni chaniateir ‘energy drinks’ o unrhyw fath e.e. Red Bull, Monster. Mae hyn yn cynnwys gwaharddiad ar brynu nhw yn ystod y gwersyll.
  • Os bydd person ifanc dros 17 yn dod a’u car ar y gwersyll, gofynnwn iddynt beidio â’i ddefnyddio yn ystod cyfnod y gwersyll.
  • Ni chaniateir defnydd cyfarpar sain/adloniant personol.

b) Rhaid i bob gwersyllwr arwyddo’r datganiad ar y ffurflen archebu, gan ddangos eu parodrwydd i barchu’r Cod Ymddygiad. Bydd ymddygiad bwriadol neu gyson sy’n groes i’r Cod yn gallu arwain at waharddiad o’r gwersyll heb ad-dalu ffioedd.

7. Yswiriant

a) Mae gwersylloedd wedi’u diogelu gan yswiriant atebolrwydd cyhoeddus MEC. Argymhellir bod pob gwersyllwr yn cymryd yswiriant gwyliau personol.

8. Diogelu Data

a) Mae eich preifatrwydd yn cael ei gymryd o ddifrif. Dim ond i weinyddu’ch cyfrif a darparu’r cynhyrchion/gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt y defnyddir eich gwybodaeth bersonol. Ni fyddwn byth yn trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd parti.