Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Manylion ac Archebu

Gwersylloedd Yr Haf 2019

Dyma fanylion 2019 er eich gwybodaeth. Bydd manylion 2020 ar gael yn fuan.

Y GOST

 • £235 y pen (£245 os ydych chi’n archebu ar ôl 8 Gorffennaf 2019)

GOSTYNGIADAU AR GAEL

 • Cronfa Anti Bessie – Os ydych chi’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Treth Gwaith gallwch wneud cais o Gronfa Anti Bessie. Mae bwrsari o £50 ar gael.
 • Brodyr a Chwiorydd – Rhoddir un gostyngiad o £10 i bob brawd a chwaer sy’n archebu lle ar wersylloedd MEC

BWS

Nid ydym yn trefnu bws eleni, ond os oes angen cymorth arnoch i gyrraedd y gwersyll, cysylltwch gyda’r swyddfa fydd yn fwy na pharod i roi cymorth.

Cod Ymddygiad

Fel bod gwersylloedd MEC yn gallu rhedeg yn ddiogel er lles pawb mae rheolau a safonau ymddygiad y disgwyliwn i wersyllwyr eu parchu yn ystod y gwersyll.

 • Rhaid i bob gwersyllwr gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, yn cynnwys y cyfarfodydd dyddiol a’r astudiaethau Beiblaidd.
 • Disgwylir i bob gwersyllwr ddilyn cyfarwyddiadau’r arweinwyr a’r swyddogion yn ystod y gweithgareddau.
 • Ni chaiff unrhyw wersyllwr fynd i ystafell gwersyllwr o’r rhyw arall.
 • Bydd unrhyw wersyllwr sy’n achosi niwed bwriadol i adeilad neu eiddo rhywun arall yn gyfrifol am gost trwsio/adnewyddu.
 • Ni chaniateir alcohol/ysmygu.
 • Ni chaniateir ‘energy drinks’ o unrhyw fath e.e. Red Bull, Monster. Mae hyn yn cynnwys gwaharddiad ar brynu nhw yn ystod y gwersyll.
 • Ni chaniateir defnydd cyfarpar sain/adloniant personol.

Rhaid i bob gwersyllwr arwyddo’r datganiad ar y ffurflen archebu, gan ddangos eu parodrwydd i barchu’r Cod Ymddygiad. Bydd ymddygiad bwriadol neu gyson sy’n groes i’r Cod yn gallu arwain at waharddiad o’r gwersyll heb ad-dalu ffioedd.

AMODAU A THELERAU

 • Archebu
  Rhaid archebu ar lein neu yn y post. Rhaid talu’r blaendal (ni ellir ei ad-dalu) wrth archebu (a’r bws, os oes angen). Rhaid i’r ffurflen gael ei llenwi’n llawn ac yn onest. Ni dderbynnir ffurflenni os oes gwybodaeth ar goll neu’n gamarweiniol. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i swyddfa MEC (cyn dechrau’r gwersyll) os yw’r anghenion iechyd, addysgol neu ymddygiadol yn newid i’r hyn a ddatgelwyd ar y ffurflen archebu. Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch archeb o fewn 28 diwrnod. Byddwch yn derbyn llythyr gan arweinydd y gwersyll tua mis cyn dechrau’r gwersyll. Rhaid talu gweddill cost y gwersyll erbyn 30 Mehefin 2019. Gellir talu trwy gerdyn credit/debyd, siec neu ar lein. Rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod y gweddill yn cael ei dalu’n brydlon. Os na dderbynnir y gweddill fe ellir canslo eich archeb.
 • Canslo archeb
  Os hoffech chi ganslo eich archeb a/neu archeb bws gofynnir i chi gysylltu â swyddfa MEC yn syth. Bydd cost yr ad-daliad ar raddfa yn dibynnu ar nifer y ddyddiau cyn dechrau’r gwersyll.
  -56 diwrnod neu ragor ad-daliad llawn (heb y blaendal)
  -55-29 diwrnod ad-daliad o 75% (heb y blaendal)
  -28-8 diwrnod ad-daliad o 50% (heb y blaendal)
  -7 diwrnod ad-daliad o 25% (heb y blaendal)
  Ceir ad-daliad llawn os na fydd y plentyn yn gallu mynychu oherwydd afiechyd ond gofynnir am dystiolaeth. Gofynnir i chi roi gwybod i swyddfa MEC yn syth ac anfon y dystiolaeth i: Gwersylloedd MEC,  31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU
 • Amddiffyn Data
  Bydd MEC yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn diweddaru chi gyda manylion y gwersyll mi fydd eich plant/plentyn yn ei mynychu. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda grwpiau trydydd parti.
  Yswiriant
  Mae’r gwersylloedd wedi eu gwarchod gan Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus MEC. Rydyn ni’n argymell i wersyllwyr gymryd yswiriant gwyliau personol os ydynt yn dymuno.

Archebu

Defnyddiwch y ffurflen ar lein isod i archebu lle. Os hoffech copi PDF o’r ffurflen, ebostiwch rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org os gwelwch yn dda.

Bydd ffurflen archebu arlein yn ymddangos fan hyn ar ôl y Mini Gwersyll.