Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Côd Ymddygiad

Er mwyn i bawb fedru mwynhau a bod yn saff

Cod Ymddygiad

Er mwyn i Wersylloedd MEC weithredu’n ddiogel er lles pawb, mae yna reolau a safonau ymddygiad y disgwyliwn i wersyllwyr eu parchu trwy gydol y gwersyll.

  • Cymryd Rhan: Rhaid i bob gwersyllwr gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, yn cynnwys y cyfarfodydd dyddiol a’r astudiaethau Beiblaidd.
  • Diogelwch: Er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill, disgwylir i bob gwersyllwr ddilyn cyfarwyddiadau’r arweinwyr a’r swyddogion yn ystod holl weithgareddau’r wythnos.
  • Difrod a Dwyn: Bydd unrhyw wersyllwr sy’n achosi niwed bwriadol i adeilad neu eiddo’r Ganolfan, neu eiddo rhywun arall, yn gyfrifol am gost trwsio/adnewyddu.
  • Llety: Ni chaiff unrhyw wersyllwr fynd i ystafell gwersyllwr o’r rhyw arall. Ni chaniateir i chi fynd i ystafell gwersyllwr arall heb wahoddiad.
  • Dillad Nofio: Gall rhai gwersylloedd ddefnyddio llithriad dŵr neu fynd i nofio fel gweithgaredd. Gofynnwn i ferched wisgo siwt nofio un-darn, a bechgyn i wisgo siorts (need speedos neu debyg). Byddai siorts a chrys-t hefyd yn addas i fechgyn neu ferched.
  • Ymddygiad Personol: Bydd angen safonau ymddygiad derbyniol. Ymdrinnir yn gadarn ag ymddygiad nad yw’n dderbyniol.
  • Ysmygu, ‘Vaping’, ac Alcohol: Ni chaniateir i chi yfed alcohol tra rydych ar y gwersyll. Ni chaniateir ysmygu a ‘vaping’ mewn unrhyw ran o’r canolfannau, eu tiroedd, nac yn ystod unrhyw dripiau a threfnir. Rhaid cyflwyno unrhyw offer ysmygu neu ‘vapes’ ar ddechrau’r gwersyll. Gall rhieni gysylltu ag arweinydd y gwersyll yn uniongyrchol i drafod amgylchiadau eithriadol.
  • Offer Sain ac Adloniant Personol: Er mwyn diogelwch, cyfathrebu da ac osgoi tarfu ar y gwersyll, ni chaniateir defnydd cyfarpar sain/adloniant personol e.e. chwaraewyr MP3, iPads, gemau cyfrifiadurol, gor-ddefnydd o ffonau symudol ayyb).
  • Ceir: Gofynnwn i wersyllwyr hŷn (os ydynt yn gyrru ceir eu hunain i’r gwersyll) i beidio â defnyddio eu ceir yn ystod y gwersyll, gan fydd unrhyw angen i deithio yn cael ei drefnu gan y gwersyll.

Rhaid i bob gwersyllwr arwyddo’r datganiad ar y ffurflen archebu, gan ddangos eu parodrwydd i barchu’r Cod Ymddygiad. Bydd ymddygiad bwriadol neu gyson sy’n groes i’r Cod yn gallu arwain at waharddiad o’r gwersyll heb ad-dalu ffioedd.