Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Amodau a thelerau ar gyfer Gwersylloedd Diwrnod 2021

1. Archebu

a. Bydd archebion yn agor ar Ddydd Mawrth, 29ain Mehefin am 10yb, a rhaid archebu ar-lein trwy wefan MEC.

b. Bydd y ffurflen archebu yn gofyn ichi archebu nifer y tocynnau sydd eu hangen arnoch ar gyfer pob gwersyll – wedi cadarnhau eich archeb anfonir ffurflen ychwanegol i chi yn gofyn am fanylion y plentyn (gan gynnwys gwybodaeth feddygol).

c. Cofiwch archebu tocynnau yn ôl eich swigen/aelwyd estynedig cofid-19. Gallwch archebu uchafswm o 8 blant i bob gwersyll.

ch. Cymerir archebion ar sail y cyntaf i’r felin. Unwaith y bydd y gwersylloedd yn llawn ni allwn dderbyn unrhyw archebion pellach. Os hoffech gael eich rhoi ar restr aros, e-bostiwch swyddfa@mudiad-efengylaidd.org gyda’r gwersylloedd yr hoffech fynychu a faint o leoedd sydd eu hangen arnoch.

d. Rhaid talu’n llawn gyda phob archeb.

dd. Bydd archebion yn cael eu prosesu o 30 Mehefin.

e. Anfonir e-bost atoch o fewn 10 diwrnod gwaith os oes problem gyda’ch archeb.

f. Anfonir e-bost atoch o fewn 10 diwrnod gwaith i ofyn i chi lenwi ffurflenni meddygol ar gyfer eich gwersyllwr/gwersyllwyr – rhaid cwblhau’r ffurflen o fewn 7 diwrnod ar ôl eu derbyn, neu efallai byddwch yn colli eich lle ar y gwersyll. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i swyddfa MEC (cyn dyddiad y gwersyll) os yw’r anghenion meddygol, addysgol, ymddygiadol a/neu iechyd yn wahanol i’r wybodaeth a ddarperir adeg archebu.

ff. Byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys manylion terfynol am ddiwrnod y gwersyll a’r canllawiau covid-19 diweddaraf ar y dydd Llun cyn y Diwrnod Gwersyll perthnasol.

2. Newid Archeb neu Ganslo

a. I newid eich archeb, cysylltwch â swyddfa MEC ar unwaith. Efallai y bydd tâl gweinyddol o £2 y tocyn yn daladwy. Sylwch nad oes modd trosglwyddo lleoedd rhwng gwersylloedd.

b. Canslo: cysylltwch â ni ar unwaith os ydych chi’n dymuno canslo’ch archeb. Rhoddir ad-daliad llawn (ac eithrio ffi weinyddol o £2 y tocyn) am ganslo 72 awr cyn y diwrnod gwersyll perthnasol, ond ni fyddwn yn gallu ad-dalu tocynnau o fewn 72 awr i’r digwyddiad.

c. Os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo (e.e. oherwydd canllawiau Covid-19), byddwch yn cael ad-daliad llawn.

3. Cod Ymddygiad

a. Er mwyn i Wersylloedd Diwrnod MEC weithio’n ddiogel er budd pawb, mae yna reolau a safonau ymddygiad y mae disgwyl i bob gwersyllwr gadw atynt trwy gydol y gwersyll:

  • Rhaid i bob gwersyllwr gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, yn cynnwys y cyfarfodydd dyddiol a’r astudiaethau Beiblaidd.
  • Er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill, bydd gofyn i chi ddilyn cyfarwyddiadau yr arweinwyr yn ystod holl weithgareddau y Gwersylloedd Diwrnod.
  • Bydd unrhyw wersyllwr sy’n achosi niwed bwriadol i adeilad neu eiddo rhywun arall yn gyfrifol am gost trwsio/adnewyddu.
  • Ni chaniateir alcohol/ysmygu.
  • Er budd diogelwch, ni chaniateir defnydd cyfarpar sain/adloniant personol (e.e. chwaraewyr mp3, iPods, gemau cyfrifiadur, defnyddio ffonau symudol yn ormodol ayyb).

b. Rhaid i bob gwersyllwr lofnodi’r datganiad (ar y ffurflen feddygol) gan ddangos eu parodrwydd i gadw at y cod ymddygiad. Gall unrhyw wrthod bwriadol a/neu gyson i gadw at y cod ymddygiad arwain at ddiarddel o’r gwersyll heb unrhyw ad-daliad ffioedd.

4. Yswiriant

a. Mae gwersylloedd yn dod o dan yswiriant atebolrwydd cyhoeddus EMW. Argymhellir bod pob gwersyllwr yn cymryd yswiriant gwyliau personol.

5. Diogelu Data

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni yma yn MEC ac fe ddefnyddiwn eich manylion personol dim ond i weinyddu eich cyfrif a darparu adnoddau a gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt. Ni fyddwn yn pasio eich manylion i fudiadau eraill nag yn ei ryddhau i’r cyhoedd.

6. Canllawiau Covid-19:

a. Er mwyn lleihau’r risg a sicrhau diogelwch y staff, gwirfoddolwyr a mynychwyr:

  • Rhaid i fynychwyr gadw at ganllawiau cyfredol y llywodraeth Cofid ar adeg y digwyddiad. Bydd y rhain yn cael eu hanfon mewn e-bost at y rhieni cyn y digwyddiad.
  • Mae MEC yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sy’n dangos symptomau Covid-19 clir neu’n gwrthod cadw at ganllawiau.