Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrchoedd Blaenorol

Rhannu neges ryfeddol Crist gyda Chymru

Dyma gopi o’r cylchgrawn ‘Holi’

Adroddiad 2016

Dyma lythyr gweddi sy’n arwain ymlaen o’n gwaith yn yr Eisteddfod eleni. Dim ond un lle sydd i gychwyn y llythyr sef diolchgarwch.

Diolch yn y lle cyntaf i’r Arglwydd am ei ofal a’i ddaioni tuag atom. Fel sydd bob amser yn wir, fe dderbyniom lawer mwy o wneud y gwaith nag a roddwyd ganom. Fe brofon ni yn ystod yr wythnos gynhaliaeth yr Arglwydd ac fe ddysgom gymaint, yn arbennig wrth droi at ei air a gweddïo yn gyson drwy’r ymgyrch.

Diolch hefyd i’r rhai ohonoch a yrrodd neges neu a gysylltodd yn ystod yr wythnos – roedd yn gymaint o hwb i dderbyn gair neu adnod ar adegau cyson. Diolch hefyd i’r llu mawr o bobl oedd yn gweddïo drosom – does dim o werth yn cael ei wneud heb i Dduw weithio, ac mae gweddi yn rhan hanfodol o hynny. Diolch hefyd am y rhai a gyfrannodd yn ariannol neu drwy annog rhywun i ddod ar y tîm, neu mewn unrhyw ffordd arall.

Felly beth am yr wythnos…

Y Tîm

Braf oedd gwybod fod yna nifer sefydlog ar y tîm eleni – roedd o leiaf saith yn bresennol bob dydd, ac rwy’n credu i 18 o bobl fod yn rhan o’r tîm ar ryw bwynt yn yr wythnos. Gweithiodd y tîm yn dda, ac fe gredaf ei fod yn hanfodol i gael grŵp o bobl ymroddedig i wneud y gwaith sy’n gallu cynnal, gweddïo dros, a helpu ei gilydd. Roedd fy ngwaith i fel arweinydd yn rhwydd iawn wrth i bawb ymroi a gweithio’n galed. Rhan arall hyfryd oedd gweld pobl yn datblygu yn ystod yr wythnos wrth iddynt ddatblygu mwy o hyder a dysgu sut i siarad gyda phobl am yr efengyl. Hyderaf y bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ein tystiolaeth bersonol yn y dyfodol.

Y Babell a’r Gwaith

Braf oedd cael pobl yn nodi pa mor dda oedd y babell yn edrych (diolch i rai o Gapel y Ffynnon am helpu gyda’r gwaith cynllunio!) Roedd y cynllun yn syml, a’r nod oedd gwneud y lle mor gartrefol â phosib. Roeddem hefyd yn glir iawn nad pabell Mudiad Efengylaidd Cymru na phabell grefyddol y dylai fod eleni, ond pabell i annog pobl i feddwl am fywyd a’r pethau sy’n greiddiol i ni fel pobl – dyna pam daeth gymaint o bobl oedd ddim yn arddel ffydd efengylaidd i mewn atom. Ein nod oedd ei gwneud hi’n hollol amlwg pam yr oeddem yno – nid ceisio sgwrs am bethau arferol neu defnyddio ddarluniau neu syniadau anelwig oedd y nod. Siarad yn blwmp ac yn blaen am faterion pwysig bywyd yr oeddem.

Roeddem yn cychwyn bob dydd erbyn naw o’r gloch yna edrych ar y Beibl, gweddio ac yna mynd ati i siarad gyda phobl gan orffen tuag 6. Roeddem yn defnyddio holiaduron a oedd yn canolbwyntio ar dri chwestiwn mawr a dderbyniwyd y flwyddyn ddiwethaf (ar y wal gwestiynau) – Pam dwi yma? Beth sy’n bod gyda’r byd? A lle dwi’n mynd ar ôl i mi farw? (roedd y cwestiynau yma yn fawr ar faneri yn y babell. Roeddem yn cynnig coffi ffres o safon ac yn annog pobl i ddod i eistedd yn y cadeiriau cyfforddus a siarad. Rhannwyd tua 1000 o gylchgronau ‘holi’ oedd eto wedi ei greu i geisio annog pobl i feddwl am yr hyn sy’n bwysig ym mywyd, ac i gyflwyno’r safbwynt Cristnogol. Roedd un tract gennym hefyd oedd yn cyflwyno’r efengyl yn glir a nifer o adnoddau i roi i bobl am ddim (e.e. Beiblau, llyfrau ayyb).

Yr Ymateb

Rhaid yn gyntaf nodi’r ymateb hynod o gadarnhaol a gawsom yn gyffredinol gan bobl. Roedd rhai pobl hyd yn oed yn diolch i ni am ddod i’r Eisteddfod ac am gynhyrchu’r cylchgrawn i wneud i bobl ystyried materion pwysig. Nid yw derbyniad fel yma bob amser yn digwydd, ac rwy’n gwybod nad yw’n rhywbeth y dylem chwilio amdano (gan fod neges yr efengyl yn aml yn dramgwydd mawr). Ond roedd yr ymateb yn dangos fod pobl yn gyfforddus gyda ni, felly yn barod i wrando ac i ystyried yr hyn oedd gennym i’w gynnig – doedden ni ddim yn dramgwydd i’r efengyl.

Yn gyffredinol roedd pobl yn barod iawn i siarad a sgwrsio. Mae trafferthion mawr ein byd yn amlwg yn gwneud i bobl chwilio a holi cwestiynau. Roeddem hefyd wedi medru mynd yn ddyfnach na’r llynedd gan ein bod wedi delio gyda’r tri chwestiwn – roedd hyn yn rhoi ffrâm i’r drafodaeth ac yn gorfodi pobl i feddwl am bethau o bwys.

Roedd y sgyrsiau yn amrywio o dreulio ychydig funudau gyda phobl yn mynd drwy’r holiadur i dreulio oriau yn siarad gyda rhai oedd yn dangos llawer o ddiddordeb ac angen. Daeth nifer o bobl yn ol fwy nag unwaith i siarad gyda ni. Roeddem yn cyfarfod a llawer o bobl oedd yn meddwl yn arwynebol iawn am bethau bywyd a’n gwaith ni gyda’r bobl yma oedd gwneud iddynt feddwl ac ystyried beth oedd yn greiddiol. Roeddem yn gwneud hyn yn aml drwy ofyn cwestiynau iddynt gan geisio tynnu allan yr hyn yr oedden nhw’n ei gredu. Roeddem yn cyfarfod pobl oedd yn meddwl am bethau – roedd y bobl yma’n aml yn ifancach ac yn fwy tebygol o beidio credu mewn crefydd draddodiadol. Roedd y bobl hyn yn gwrando ar yr efengyl ac yn aml roeddent eisiau credu mewn rhywbeth mwy – ond roedd ffydd yn broblem iddynt.

Roeddem hefyd yn cyfarfod pobl oedd yn amlwg o dan law’r Arglwydd mewn rhyw ffordd. Roeddem yn teimlo ein bod yn mynd i dir gwahanol yn aml gyda’r bobl hyn – hyderaf fod y gwaith a wnaethpwyd gyda’r rhain wedi gwneud gwahaniaeth mawr.

Pwyntiau gweddi

Plîs gweddïwch dros:

Pawb sydd wedi derbyn cylchgrawn a/neu wedi cael sgwrs gyda ni dros yr wythnos. Roedd yn amlwg iawn eleni ein bod wedi medru codi cwestiynau ym meddyliau pobl, wedi cyflwyno’r efengyl i nifer ac wedi dangos i lawer eu hangen am Grist – ond dim ond Duw sy’n gallu achub. Dyma yw’r sialens i ni barhau i weddïo a’r cysur i ni fel tîm o wybod fod y cyfan yn llaw’r Arglwydd. Plîs gweddïwch dros y cannoedd o bobl a ddaeth i gysylltiad â ni.

Yn arbennig dros yr holl bobl yr ydym wedi siarad gyda nhw sydd yn dangos mwy o ddiddordeb mewn pethau ysbrydol. Roedd nifer o bobl yn dangos olion o waith yr ysbryd ac rydym wedi rhoi nifer o bobl mewn cyswllt gydag eglwys yn eu hardal – gweddïwch y bydd y bobl yno yn mynychu’r eglwys. Derbyniodd nifer o bobl rannau o’r Beibl neu lyfrynnau bach gennym – gweddïwch y bydd y gwaith yr oedd Duw yn ei wneud yn eu bywydau yn datblygu i lawnder. Gan fod y llythyr gweddi hwn yn gyhoeddus, nid wyf am enwi neb yma na son amdanynt, ond medrwch gysylltu gyda mi yn uniongyrchol os am hanesion o unigolion sydd angen gweddi.

Gweddïwch dros rai pethau fydd yn datblygu o’r gwaith. Byddaf dros y flwyddyn nesaf yn ceisio ateb cwestiwn bob wythnos ar y wefan – mae angen doethineb rhyfeddol i wneud hyn mewn ffordd enillgar a chlir. Rydym hefyd yn ystyried cynhyrchu cylchgrawn holi ar gyfer y Nadolig at ddefnydd eglwysi – gweddïwch am ddoethineb yma.

Diolch i chi gyd eto a phob bendith.

Steffan Job

Arweinydd yr ymgyrch.

Dyma rai lluniau o ymgyrch 2016:

Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu chwyddo