Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch yr Eisteddfod

dod a neges Iesu i galon y genedl

Fel Cristnogion Cymraeg rydym yn caru ein gwlad a’n pobl – a dyna’r rheswm dros fynd i’r Eisteddfod i geisio cyrraedd pobl gyda newyddion da Iesu Grist.

Mae’r Eisteddfod yn fan lle mae syniadau yn cael eu rhannu yn agored a lle mae’r agenda ar gyfer bywyd cyhoeddus Cymru yn cael ei osod yn flynyddol. Mae’n fan lle’r ydym yn perthyn, ac mae bod ar y maes yn rhoi’r cyfle i ni gyfrannu tuag at fywyd cyhoeddus ein gwlad fel Cristnogion ac mae’n gyfle gwych i gyrraedd pobl gyda’r efengyl.

Eisteddfod Genedleathol Caerdydd 2018 (4-11 Awst 2018)

Thema’r babell eleni fydd ‘BYWYD LLAWN’

Eleni, ar faes yr Eisteddfod fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu bywyd a’r hyn sy’n rhoi ystyr iddynt. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio gwneud i bobl ystyried beth sy’n rhoi gwir ystyr i fywyd. Drwy ddefnyddio dameg y perl gwerthfawr gobeithiwn ddangos nad un pell i ffwrdd, annelwig a blin yw Duw, yn hytrach mae’n agosach i bob un ohonom nag y medrwn byth ei ddychmygu a’i fod yn llawn cariad – dod i’w adnabod Ef yw’r gwir trysor. Gobeithiwn ddangos hefyd nad oes modd anwybyddu Duw, ond fod yn rhaid ymateb i’r cariad mae wedi ei ddangos yn ei Fab Iesu – dyma’r perl mwyaf gwerthfawr erioed.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a sgwrsio gyda chi.

Beth yw’r cynllun eleni?

Rydym yn prysur gasglu tîm o Gristnogion sydd â baich i wasanaethu a sgwrsio gyda phobl am fywyd a sut y mae Duw yn rhan o stori pob un ohonom.

Y Thema – Ein thema eleni yw ‘BYWYD LlAWN’

Holiaduron – Gobeithiwn lenwi cannoedd o holiaduron yn ystod yr wythnos. Mae ganom ddiddordeb mewn gwrando ar beth sy’n bwysig i bobl yn eu bywydau hwy.

Y Babell – Bydd y babell (6m x 3m) ar agor i bawb drwy’r wythnos ac wedi ei haddurno yn rhyngweithiol ar y thema.

Cylchgrawn Holi – Byddwn yn cynhyrchu’r cylchgrawn ‘holi’ eto eleni a fydd yn cael ei rannu am ddim o gwmpas y maes (gweler yma am hen gopiau).

Y Gweithgareddau – Gobeithiwn redeg nifer o weithgareddau gwahanol eleni gan gynnwys dangos ffilmiau arbennig a fydd wedi eu cynhyrchu yn ystod yr wythnos.

Sut fedrwch chi gefnogi?

  • Cymryd rhan – os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd Cymry gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Er mwyn ymuno, cysylltwch gyda Steffan Job yma
  • Gweddio – dyma yw’r peth pwysicaf o bell ffordd i’w wneud. Fel tim rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio ar y ddolen isod.
  • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £3000. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol? I wneud hyn, dilynnwch y ddolen hon.

    Isod gwelir fideo sy’n rhoi ymatebion pobl i’r holiadur flwyddyn diwethaf.

    Fideo yn nodi rhai o’r ymatebion o gafwyd o waith MEC yn y ‘steddfod from EMW/MEC on Vimeo.