Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Ymgyrch yr Eisteddfod

dod a neges Iesu i galon y genedl

Fel Cristnogion Cymraeg rydym yn caru ein gwlad a’n pobl – a dyna’r rheswm dros fynd i’r Eisteddfod i geisio cyrraedd pobl gyda newyddion da Iesu Grist.

Isod gwelir dwy fideo yn son am y gwaith eleni.

Mae’r gyntaf yn rhoi ymatebion pobl i’r holiadur.

Fideo yn nodi rhai o’r ymatebion o gafwyd o waith MEC yn y ‘steddfod from EMW/MEC on Vimeo.

Mae’r ail fideo yn rhoi ychydig o hanes yr ymgyrch

Mae’r Eisteddfod yn fan lle mae syniadau yn cael eu rhannu yn agored a lle mae’r agenda ar gyfer bywyd cyhoeddus Cymru yn cael ei osod yn flynyddol. Mae’n fan lle’r ydym yn perthyn, ac mae bod ar y maes yn rhoi’r cyfle i ni gyfrannu tuag at fywyd cyhoeddus ein gwlad fel Cristnogion ac mae’n gyfle gwych i gyrraedd pobl gyda’r efengyl.

Bywyd – beth yw dy stori di? from EMW/MEC on Vimeo.

Eisteddfod Genedleathol Ynys Mon 2017

 

Thema’r babell eleni fydd ‘BYWYD – BETH YW DY STORI?’

Mae gan bawb ei stori! – Un o’r pethau mwyaf sylfaenol sy’n wir am bob un ohonom yw bod gennym stori. Mae stori pob un ohonom yn unigryw, yn aml yn gymhleth, yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl – ond mae stori pob un ohonom yn ddwfn o bersonol a phwysig.

Eleni, ar faes yr Eisteddfod fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu stori. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio agor y drysau er mwyn dangos fel y mae Duw yn rhan o stori pob un ohonom. Gobeithiwn ddangos nad un pell i ffwrdd, annelwig a blin yw Duw, yn hytrach mae’n agosach i bob un ohonom nag y medrwn byth ei ddychmygu a’i fod yn llawn cariad. Gobeithiwn ddangos hefyd nad oes modd anwybyddu Duw, ond fod yn rhaid ymateb i’r cariad mae wedi ei ddangos yn ei Fab Iesu – dyma yn wir fydd yn rhoi gwir ystyr, bodlonrwydd ac yn diogelu stori pob un ohonom.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a chlywed eich stori chi.

Beth yw’r cynllun eleni?

Rydym yn prysur gasglu tîm o Gristnogion sydd â baich i wasanaethu a sgwrsio gyda phobl am fywyd a sut y mae Duw yn rhan o stori pob un ohonom.

Y Thema – Ein thema eleni yw ‘BYWYD – beth yw dy stori di?

Holiaduron – Gobeithiwn lenwi cannoedd o holiaduron yn ystod yr wythnos. Mae ganom ddiddordeb mewn gwrando ar beth sy’n bwysig i bobl yn eu bywydau hwy.

Y Babell – Bydd y babell (6m x 9m) ar agor i bawb drwy’r wythnos gan gynnig te a choffi a chyfle am sgwrs. Bydd y babell ei hunan wedi ei haddurno yn rhyngweithiol ar y thema.

Cylchgrawn Holi – Byddwn yn cynhyrchu’r cylchgrawn ‘holi’ eto eleni a fydd yn cael ei rannu am ddim o gwmpas y maes (gweler yma am hen gopiau).

Y Gweithgareddau – Gobeithiwn redeg nifer o weithgareddau gwahanol eleni gan gynnwys sgyrsiau byr ar bynciau arbennig.

Yn Newydd eleni – rydym yn gobeithio rhedeg dau dîm o wirfoddolwyr eleni, gan y byddwn yn agored yn hwyr bob nos i wasanaethu pobl fydd o gwmpas llwyfan y maes.

I weld lluniau, adroddiad a gwybodaeth o’r flwyddyn ddiwethaf cliciwch yma

Sut fedrwch chi gefnogi?

  • Cymryd rhan – os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd Cymry gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Rydym yn trefnu llety eleni ar gyfer aelodau o’r tim sy’n dod o bell.
  • Gweddio – dyma yw’r peth pwysicaf o bell ffordd i’w wneud. Fel tim rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio ar y ddolen isod.

  • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £5000. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol? I wneud hyn, dilynnwch y ddolen hon.