Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Llythyr Gweddi

Mae MEC yn gyrru llythyr gweddi rheolaidd er mwyn annog gweddi dros y gwaith a dros waith yr efengyl yn ehangach.

I dderbyn copi o’n llythyrau gweddi neu newyddion am weindiogaeth arbennig defnyddiwch y ddolen hon

2 Gorffennaf

Clywch a gwrandewch; peidiwch ag ymfalchïo, canys llefarodd yr ARGLWYDD.

Rhowch ogoniant i’r ARGLWYDD eich Duw cyn iddo beri tywyllwch, a chyn i’ch traed faglu yn y gwyll ar y mynyddoedd; a thra byddwch yn disgwyl am olau, bydd yntau’n ei droi yn dywyllwch dudew, ac yn ei wneud yn nos ddu.

Ac os na wrandewch ar hyn, mi wylaf yn y dirgel am eich balchder; fe ffrydia fy llygaid ddagrau chwerw, oherwydd dwyn diadell yr ARGLWYDD i gaethiwed.

Jeremeia 13: 15-17

Rydym yn byw mewn cenhedlaeth lle mae gymaint yn ymfalchïo yn ei hunain ac yn peidio gwrando ar yr Arglwydd a’i neges o wirionedd a gras. Boed i’r Arglwydd roi i ni, ei Eglwys, yr ysbryd oedd gan Jeremeia i wylo a gweddïo dros y rhai sydd yn gaeth i bechod a barn.

MEC

 • Ar ddydd Iau byddwn grŵp bugeiliol MEC yn cyfarfod yn Aberystwyth. Mae’r grŵp bugeiliol yn cynnwys gweinidogion o bob rhan o Gymru, ac maent yn dod at ei gilydd i weddïo, rhannu a chynllunio’r gwaith i arweinwyr. Mae dau bwynt ar yr agenda yn sefyll allan y tro yma – y dyddiau hyfforddi eglwysi a’r gynhadledd gweinidogion yn y Bala yn 2020. Gweddïwch dros y digwyddiadau a dros y grŵp bugeiliol.
 • Mae’r rhifyn nesaf o Holi yn cael ei roi at ei gilydd yr wythnos yma. Gweddïwch dros Steffan sy’n arwain y prosiect a dros bawb sy’n cyfrannu. Mae llawer o erthyglau eto – tystiolaethau, cyflwyniadau o’r efengyl, erthyglau apologeteg. Gweddïwch dros bawb fydd yn darllen y cylchgrawn – ar i Dduw achub a bendithio.

Cymru

 • Cofiwch am yr ymgyrchoedd sy’n digwydd ym Merthyr a Llangollen yr wythnos hon (gweler y llythyr gweddi ddiwethaf am wybodaeth).
 • Gweddïwch dros Eglwys y Bedyddwyr yn Nhywyn sydd yn cynllunio ymgyrch ar hyn o bryd. Maent yn rhedeg dyddiau hyfforddi ar ddyddiau Sadwrn ac maent hefyd yn gofyn am weddi dros y clwb ieuenctid yn y Bermo (o’r enw The Ark) sy’n digwydd ar nosweithiau Mawrth.
 • Mae Llanelli Free Evangelical Church yn cyfarfod am ei Café church diweddaraf yr wythnos hon. Gweddïwch dros yr eglwys wrth iddi geisio estyn allan i’r gymuned.
 • Bydd y South Wales Revival Conference yn cael ei gynnal ym Mhen y bont yr wythnos nesaf. Gweddïwch dros y siaradwyr ac ar i Dduw fendithio’r cyfarfodydd a rhoi baich i weddïo am adfywiad yn ein gwlad.
 • Bydd cynhadledd Eglwysi Efengylaidd y Gogledd yn digwydd ym Mryn-y-groes ddydd Sadwrn yma. Gweddïwch y bydd Duw yn bendithio’r weinidogaeth (Steffan Jones sy’n pregethu) a gweddïwch y bydd Duw yn bendithio tystiolaeth yr eglwysi hyn wrth iddynt geisio cyrraedd y cymunedau Cymreig.

 

24 Mehefin 2019

Oherwydd briw merch fy mhobl yr wyf finnau wedi fy mriwo, wedi galaru, ac wedi fy nal gan syndod. Onid oes balm yn Gilead? Onid oes yno ffisigwr? Pam, ynteu, nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella?

Jeremeia 8:21-22

Gall gwaith yr efengyl yn aml fod yn waith caled ond cawsom ein calonogi’r wythnos ddiwethaf wrth glywed am ddynes a ddaeth i mewn i un o’n siopau. Dywedodd y ddynes ei bod wedi galw heibio’r siop rai blynyddoedd yn ôl gan chwilio am Feibl gan fod ganddi ddiddordeb Ysbrydol ac fe gafodd sgwrs gyda’r rheolwr a phrynu Beibl. Dywedodd y ddynes ei bod bellach wedi dod i gredu, wedi ei bedyddio ac yn aelod mewn eglwys leol. Cawsom hefyd ein rhyfeddu gan hanes lle cysylltodd gwr Mwslemaidd gyda gweinidog yng Ngogledd Ddwyrain Cymru gan ddweud ei fod angen gwybod mwy am Iesu – roedd Duw wedi datguddio iddo fod yn rhaid iddo wneud hyn. Mae Duw yn dda!

Gweddi am MEC

Cynadleddau’r Haf

Mae Jeremy Bailey, cadeirydd y gynhadledd Saesneg yn gofyn am weddi am fater penodol:

‘Rydym angen wardeiniaid ar gyfer ein blociau ieuenctid yn Aberystwyth eleni. Mae angen dau gwpwl sydd yn brofiadol o ofalu am bobl ifanc. Gweddïwch y byddwn yn darganfod y bobl gywir’.

Gweddïwch hefyd dros Ian Parry a Trystan Hallam, y ddau brif siaradwr yn y cynadleddau eleni.

Bryn y Groes

Dywed Gwydion a Catrin Lewis (rheolwyr y ganolfan):

Rydyn ni’n teimlo ein bod yn tynnu tua’r terfyn gyda’r gwaith adeiladu ym Mryn-y- Groes – diolch i chi am barhau i weddïo. Mae’r tirlunio, plymio a’r gwaith trydanol yn cael eu gorffen. Rydyn ni’n aros am ddrws blaen a grisiau i’r atic i gyrraedd.  Mae’r ceginau yn mynd i gael eu gosod unrhyw ddiwrnod.  Ac mae’r manion adeiladu olaf i fod i gael eu gorffen o fewn y tair wythnos nesaf. Gweddïwch os gwelwch yn dda y bydd y Gwaith yna cael ei orffen mewn pryd i weithgareddau’r haf.

Ymgyrch y Sioe Frenhinol.

Byddwn yn bresennol os Duw a’i myn yn y sioe (22-25 Gorffennaf) yn ceisio estyn allan gyda’r efengyl. Sam Oldridge (Borras Park) fydd yn arwain y tîm eleni. Rydym angen cymorth ambell i eglwys ar ddyddiau sbesiffig. Gweddïwch dros hyn, a gweddïwch y bydd pobl yn cael eu hachub drwy’r gwaith. (Am fwy o fanylion am yr ymgyrch, cysylltwch gyda Steffan yn swyddfa’r Gogledd).

Cymru

Dywed Andy Pitt, gweinidog Park Baptist Church ym Merthyr – Yr wythnos nesaf byddwn yn gweithio gyda 70 o Americanwyr o Atlanta a chriw o 20 o bobl ifanc o Brighton. Byddant yn ein helpu i gyrraedd tua thair mil o bobl ifanc gyda’r efengyl. Diolch i Dduw fod y cyfle i fynd i’r ysgolion lleol yn parhau. Byddwn hefyd yn ymweld â chwe thref leol yn y nosweithiau gyda chôr a chyflwyniad clir o’r efengyl. Mae gennym hefyd dim gweithredu cymdeithasol (community action team), tim ty coffi a thîm cartrefi preswyl fydd yn gweithio drwy’r dref yn ystod yr wythnos. Gweddïwch y bydd Duw yn cael ei ogoneddu ac y gwelwn bobl yn cael eu hachub.

Gweddïwch dros fore coffi dysgwyr yng Nghapel y Ffynnon Bangor ddydd Sadwrn. Gweddïwch y bydd y cysylltiadau yn dwyn ffrwyth ac y bydd pobl yn clywed yr efengyl.

Wythnos nesaf fe fydd yr Eisteddfod ryngwladol yn Llangollen. Gweddïwch dros eglwys efengylaidd Glanrafon fydd yn rhannu’r efengyl drwy gydol yr wythnos.

17 Mehefin 2019

Nid oes arnaf gywilydd o’r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sy’n credu. Rhufeiniaid 1:16

Diolch am weddïo am y gynhadledd gweinidogion yr wythnos ddiwethaf. Roedd bendith yr Arglwydd ar y dynion ac roedd yn hyfryd gweld yr undod a’r baich oedd rhwng y dynion. Mae Duw yn dda.

Gweddïwch dros ein siopau llyfrau. Bydd y rheolwyr yn cyfarfod yn Aberystwyth yfory i drafod a gweddïo dros y gwaith. Mae gennym pum siop lyfrau ac er bod gwerthiant llyfrau yn llai nag yr oedd yn y gorffennol, mae yna filoedd o lyfrau Cristnogol a Beiblau yn cael ei gwerthu’n flynyddol. Elfen arall bwysig o’r gwaith yw rhannu’r efengyl – gyda’n siopau yn cynnig drws agored a chlust i wrando chwe diwrnod yr wythnos. Gweddiwch y bydd y rheolwyr a’r gwirfoddolwyr yn cael llawer cyfle i rannu’r efengyl.

Gweddïwch dros Hafan sy’n digwydd ym Mryn y Groes yr wythnos hon. Geraint Morse yw’r siaradwr a gweddïwn y bydd y gwyliau yn fendith i’r rhai sy’n mynychu. Tra’r ydym yn siarad am Fryn y Groes, cofiwch hefyd i weddïo am yr adeilad newydd sy’n cael ei adeiladu. Mae’r dyddiad gorffen yn brysur nesáu, ac mae’n hanfodol fod pob dim yn ei le cyn i’r gwersylloedd gychwyn.

Bydd Eglwys Efengylaidd Crickhowell yn cael gwasanaeth bedydd ar ddydd Sadwrn. Gweddïwch dros y tri fydd yn cael eu bedyddio, dros James Sercombe fydd yn arwain, a thros y rhai sydd ddim yn Gristnogion fydd yn mynychu’r gwasanaeth.

Mae nifer o eglwysi yn y cymoedd wedi dod at ei gilydd mewn partneriaeth i gyflogi gweithiwr ieuenctid Undeb y Gair. Gweddïwch drostynt – fe ddylai’r cyllid fod yn ei le ar gyfer gweithiwr rhan amser erbyn yr haf, ond y gobaith hirdymor yw cael mwy o eglwysi yn rhan o’r cynllun ac felly ymestyn oriau’r gweithiwr i fod yn llawn amser. Mae drws agored ar hyn o bryd yn ein hysgolion, ac mae angen gwneud yn fawr o’r cyfle i gyflwyno Iesu.

Gweddïwch dros Eglwys Efengylaidd Glanrafon, Llangollen sy’n prysur baratoi tuag at yr Eisteddfod Ryngwladol fydd yn digwydd yno mewn pythefnos. Gweddïwch y bydd pobl yn clywed yr efengyl ac y byddant yn gweld tröedigaethau. Gweddïwch dros JP Ernest (Open Air Mission) fydd yn cydweithio gyda’r eglwys yn ystod yr wythnos.

11 Mehefin 2019

 

Un peth a ofynnais gan yr ARGLWYDD, dyma’r wyf yn ei geisio: cael byw yn nhŷ’r ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr ARGLWYDD ac i ymofyn yn ei deml.

Rwyf ar hyn o bryd yn eistedd mewn ystafell fawr wag yn y Bala. Mae dynion wedi dechrau cyrraedd ar gyfer y gynhadledd – ac o fewn yr awr fe fydd yr ystafell yn llawn o ganu mawl i’r Arglwydd. O am weld gwacter ein gwlad yn cael ei lewni yn yr un modd. Rydym angen iddo Ef symud.

Boed i chi brofi bendith yr Arglwydd yr wythnos hon.

 

Gweddi dros Gymru

 • Y sadwrn yma rhwng 2 a 5 bydd Eglwys Efengylaidd yr Heath, Caerdydd gyda stondin mewn sioe ysgol leol ar ffordd yr Eglwysnewydd. Nid yw wedi ei wneud o’r blaen ac felly gweddiwch am y cyfle da yma i rannu’r efengyl a chodi ymwybyddiaeth am yr eglwys. Bydd llenyddiaeth Cristnogol yn cael ei rannu a bydd tegannau plant yn cael eu gwerthu.
 • Bydd criw o Americanwyr yn rhannu llenyddiaeth Gristnogol yr wythnos hon yn Machynlleth. Gweddiwch dros hyn.

Gweddi dros MEC

 • Cynhadledd y Bala
 • Gweddiwch os gwelwch yn dda dros y dynion sy’n bresenol. Rydym yn disgwyl dros 80 o ddynion sy’n llafurio a gofalu am yr eglwys dros y wlad – rydym angen eu cofio mewn gweddi. Mae nifer o ddynion wedi methu dod eleni am resymau gwahanol – llawer oherwydd eu bod yn gofalu am aelodau o’u teulu sy’n sal, Plis gweddiwch.
 • Gwersyll Saesneg 7 a’r gwersylloedd Cymraeg 
 • Rydym wedi’n calonogi gyda’r niferoedd sydd wedi archebu ar gyfer ein gwersylloedd Saesneg eleni, gyda niferoedd yn uwch na’r llynedd. Wedi dwued hynny mae yn rai gwersylloedd sydd gyda amell i le gwag, ac fe fyddai’n biti colli allan ar y cyfle i rannu’r efengyl gyda phobl ifanc. Gweddiwch dros wersyll Saesneg rhif 7 (17-24 Awst) a dros y ddau wersyll Cymraeg sy’n rhedeg 10-17 Awst. Gweddiwch hefyd dros y timau sy’n brysur baratoi.

4 Mehefin 2019

Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe’n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy ras yr ydych wedi eich achub.Yng Nghrist Iesu, fe’n cyfododd gydag ef a’n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, er mwyn dangos, yn yr oesoedd sy’n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu.

Croeso i fwletin gweddi wythnosol MEC. Rydym yn gobeithio y bydd yn annogaeth ac yn bwydo eich gweddiau. Peidiwch ac anghofio cysylltu gyda ni os hoffech rannu pwyntiau gweddi drwy’r bwletin (gellir gwneud hyn drwy yrru neges yn ol i’r ebost neu drwy’r wefan).
Boed i chi brofi bendith yr Arglwydd yr wythnos hon.

Gweddi dros Gymru:

 • Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r cwrs diweddaraf ‘Christianity Explored’ yn eglwys Mount Elim Pontardawe nos Sul. Mynychwyd gan nifer a bydd gweddill y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Suliau eraill mis Mehefin a Gorffennaf. Gweddïwch dros yr eglwys a dros Steffan Jones y gweinidog.
 • Mae Llanelli Free Evangelical Church yn cynnal cyfarfod efengylu yn Costa Coffee yn y dref nos Iau. Thema’r noson yw ‘Who’s telling the truth?’. Gweddiwch dros y cyfle gwych yma.
 • Dyma MEC yn partneru gydag eglwysi lleol a ‘Show Jesus’ yng ngŵyl y gelli’r wythnos ddiwethaf. Gellir cael adroddiad byr ar lein – gweddïwch os gwelwch yn dda dros bawb a ddaeth i gysylltiad gyda’r tîm. Gweddiwch y bydd yr had a blannwyd yn dwyn ffrwyth a gweddïwch yn arbennig dros Bethesda Evangelical Church sydd yn y pentref. Cafwyd nifer o gysylltiadau gyda phobl leol yn ystod yr wythnos a gweddiwch y bydd y cysylltiadau gyda’r eglwys yn parhau. Gweinidog yr eglwys yw Gordon Bingham.

Pray for EMW Ministries:

 • Mae’r paratoadau yn mynd yn eu blaenau ar gyfer y Bala Ministers’ Conference fydd yn digwydd ym Mryn y Groes wythnos nesaf. Mae’r gynhadledd tri dydd yn gyfle gwych i wasanaethu ac annog gweinidogion o bob rhan o’r wlad. Gweddiwch dros Phil Swann sy’n cymryd y prif sesiynau (ar thema ‘An enduring Ministry’) a’r siaradwyr eraill – Bob Cotton, Andrew Carter, Paul Wells a Bernard Lewis. Gweddiwch yn arbennig dros y sesiynau grwpiau gweddi – datblygiad gweddol newydd sy’n rhoi cyfle i ddynion rannu a gweddïo dros ei gilydd gan feithrin undod a gofal. Gweddiwch uwchlaw popeth arall y bydd Duw yn gweithio ac yn bendithio’r gynhadledd.
 • Mae gwaith yn digwydd yn y swyddfa’r wythnos yma ar gyfieithu’r llyfr ‘Nawr mod i’n Gristion’ i’r Saesneg. Nod y llyfr yw meithrin ac annog Cristnogion ifanc yn y ffydd. Gweddiwch dros y llyfr – y bydd Duw yn ei ddefnyddio i annog Cristnogion.