Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Galwad i Weddi Haf 2020

Ceisio'r Arglwydd gyda'n gilydd

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol, mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed o’r angen am weddi ac rydym wedi cynhyrchu Galwad i Weddi ychwanegol i annog Cristnogion i ymuno â ni i weddïo dros Gymru yn ystod yr haf.

Sut i gymryd rhan?
  • Rhannwch y canllaw gweddi ddyddiol gyda Christnogion eraill yn eich ardal.
    Cysylltwch gyda Swyddfa’r Gogledd i dderbyn copi o’r llyfryn trwy’r post.
    Mae modd gweld neu lawrlwytho’r Alwad i Weddi isod.

Lawrlwythwch yma CallPrS20Wel

‘Beth ar y ddaear sy’n digwydd?’

Mae’n debyg eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwnnw lawer gwaith dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Yn sicr, rwyf wedi ei ofyn yn rheolaidd: wrth geisio prynu rholiau toiled, yn ystod sesiynau briffio’r Prif Weinidog, ac yna yn fwyaf diweddar y bore yma pan sefais ar y glorian yn yr ystafell ymolchi (er bod gen i syniad eithaf da beth sydd wedi achosi’r cynnydd arno)!

Ar nodyn mwy difrifol, mae argyfwng COVID-19 wedi achosi cwestiynu yn ein cymdeithas, o wleidyddion i’r wasg, o ddynion a menywod busnes i’r di-waith, ac o weithwyr iechyd i’r rhai y maent yn eu trin yn eu gwelyau – rydym i gyd wedi gofyn yr un cwestiwn “Beth ar y ddaear sy’n digwydd?” Rydyn ni’n mynd i’r afael â’r un cwestiwn yn ein heglwysi.

Fel mudiad cenedlaethol o Gristnogion efengylaidd, rydym wedi derbyn llawer o geisiadau dros yr ychydig fisoedd diwethaf i alw Cristnogion ac eglwysi i weddïo dros y sefyllfa. Mae rhai wedi ein hannog i weddïo am iachâd a dileu’r firws, tra bod eraill yn gweld y posibilrwydd o Dduw yn gweithio ac eisiau gweddi i bobl gael eu dwyn i weld eu hangen mewn sefyllfa anobeithiol. Mae rhai wedi cael y cloi i lawr yn anodd, gan ei ystyried yn arwydd o gosb Duw, ond mae eraill wedi cael eu calonogi gan yr holl brofiad wrth iddynt weld bendith Duw trwy bobl newydd yn clywed yr efengyl. Mae ansicrwydd a dryswch yn yr eglwys a does dim un ateb hawdd i’r cwestiwn o ‘Beth mae Duw yn ei wneud?’

Felly pam galwad i weddi? A pham nawr?

Rhaid inni bwysleisio yn gyntaf nad ydym yn ceisio gorfodi mwy o weddi na sicrhau bod yr Eglwys yn ymateb mewn ffordd benodol i’r argyfwng. Mae gweddi yn fater o ddisgyblaeth i Gristnogion unigol yn ein heglwysi lleol a rhaid inni ateb drosom ein hunain os bydd angen inni roi mwy o amser a sylw i weddi. Nid yw’r alwad hon yn ddim ond cymorth i helpu’r rhai sy’n dymuno gweddïo, ymgodymu, ac ymgysylltu â’r hyn y mae Duw yn ei wneud yng Nghymru trwy’r firws. Mae’n bwysig bod pawb yn ystyried yr hyn y gallant ei ddysgu’n bersonol trwy’r argyfwng hwn a’n gobaith yw y gallwn helpu hynny mewn rhyw ffordd fach.

Mae’n bwysig ein bod yn seilio ein chwilio a deisyfiadau yng ngair Duw, felly bob dydd bydd Mark Thomas (ein Ysgrifennydd Cyffredinol) yn agor darn o’r Ysgrythur gyda’r nod o ddarparu anogaeth a fframwaith Beiblaidd i arwain ein gweddïau. Efallai yr hoffech chi ddefnyddio’r canllaw bob dydd am wythnos (ynghyd â channoedd o Gristnogion eraill ar draws y wlad) neu efallai yr hoffech chi ei ddefnyddio dros sawl wythnos. Mae croeso i chi ei ddefnyddio yn y ffordd y mae’r Arglwydd yn eich tywys, a rhannwch ef gydag eraill yn eich eglwys hefyd – cysylltwch â’r swyddfa neu ymwelwch â’r wefan os hoffech gael mwy o gopïau.

Er ei bod yn ymddangos nad oes un ateb i’r cwestiwn, ‘Beth mae Duw yn ei wneud?’ Rydyn ni’n gwybod y dylai’r sefyllfa hon ddysgu un wers fawr i ni i gyd: bod popeth ar y ddaear hon yn fregus – iechyd, ein hamdden, ein gwaith, ein syniadau a hyd yn oed ein heglwys. nI ddylai’r rhain fod yn ganolbwynt ein bywydau. Duw yw’r un sy’n rhoi ystyr, yr un sy’n haeddu’r holl ogoniant a’r un rydyn ni’n dod o hyd i’n cartref a’n lle diogel ynddo. Ein prif nod a’n gobaith o’r alwad hon i weddi yw ein galluogi i rannu yng nghri Dafydd yn Salm 63:

O Dduw, ti yw fy Nuw, fe’th geisiaf di; y mae fy enaid yn sychedu amdanat, a’m cnawd yn dihoeni o’th eisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr, a gweld dy rym a’th ogoniant. Y mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd; am hynny bydd fy ngwefusau’n dy foliannu.