Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch yr Eisteddfod

dod a neges Iesu i galon y genedl

Ymgyrch Eisteddfod 2019

  • Llanrwst
  • 3-10 Awst, 2019
  • Arweinydd – Steffan Job


Fel Cristnogion Cymraeg rydym yn caru ein gwlad a’n pobl – a dyna’r rheswm dros fynd i’r Eisteddfod i geisio cyrraedd pobl gyda newyddion da Iesu Grist.

Mae’r Eisteddfod yn fan lle mae syniadau yn cael eu rhannu yn agored a lle mae’r agenda ar gyfer bywyd cyhoeddus Cymru yn cael ei osod yn flynyddol. Mae’n fan lle’r ydym yn perthyn, ac mae bod ar y maes yn rhoi’r cyfle i ni gyfrannu tuag at fywyd cyhoeddus ein gwlad fel Cristnogion ac mae’n gyfle gwych i gyrraedd pobl gyda’r efengyl.

Eleni, ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu bywyd a’r hyn sy’n rhoi ystyr iddynt. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio gwneud i bobl ystyried beth sy’n rhoi gwir ystyr i fywyd.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a sgwrsio gyda chi.

Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: “Melltigedig fo’r sawl sydd â’i hyder mewn meidrolyn, ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo, ac yn gwyro oddi wrth yr ARGLWYDD. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch; ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Fe gyfanhedda fannau moelion yr anialwch, mewn tir hallt heb neb yn trigo ynddo.
Bendigedig yw’r sawl sy’n hyderu yn yr ARGLWYDD, a’r ARGLWYDD yn hyder iddo. Y mae fel pren a blannwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio’i wreiddiau i’r afon, heb ofni gwres pan ddaw, a’i ddail yn ir; ar dymor sych ni phrydera, ac ni phaid â ffrwytho. Jeremeia 17:5-8

Dyma’r adnodau sy’n sail i’n gwaith yn yr Eisteddfod eleni.

Ein profiad

  • Trwy ras cawsom ein plannu a’n huno gydag Iesu ac rydym wedi gweld mai yn yr Arglwydd y mae ein hunig obaith. Rydym yn profi yn ddyddiol y cariad a’r berthynas ryfeddol sy’n arwain o realiti’r groes a’r atgyfodiad.

Ein pobl

  • Mae pobl Cymru angen Crist. Gwyddom am realiti’r farn sydd i ddod, ond gwelwn hefyd y canlyniadau amlwg heddiw o gael hyder mewn pobl a’n syniadau ni. Gobeithiwn fod pobl yn dechrau gweld yr anialwch a diffeithwch a geir o bwyso ar yr hunan.

Ein neges

  • Neges real sydd gennym i’w rhannu. Neges am afon ryfeddol o ras a chariad sy’n sail i fywyd yn y byd hwn a thu hwnt i farwolaeth. Neges am yr Arglwydd Iesu.

Ein tîm

  • Rydym yn hollol argyhoeddedig fod yn rhaid i ni hyderu a disgwyl wrth yr Arglwydd yn y gwaith. Does gennym ddim technegau, doniau na phŵer ysbrydol i newid calon unrhyw berson. Gwirion fyddai cael hyder yn ein hunain, ac felly mae’n hyder ynddo Ef.

Ychydig mwy o fanylion

Byddwn ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst bob dydd o’r Sadwrn cyntaf i’r canlynol (3-10 Awst). Nid pabell fydd gennym eleni – ond coeden fawr, a’i changhennau yn ymestyn i bob cyfeiriad. Byddwn yn gwahodd pobl i ddod i gael paned o dan y goeden ac i feddwl am fywyd. Drwy’r holiaduron byddwn yn casglu ymatebion pobl gan addurno’r goeden gyda ffrwyth ein cymdeithas a’n bywyd. Byddwn yn annog pobl i feddwl beth sy’n rhoi sail a nerth i fywyd – yn enwedig pan ddaw cyfnodau sych a gwres mawr.

Wnewch chi ymuno gyda ni drwy:

  • Cymryd rhan – Rydym angen mwy o wirfoddolwyr. Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd Cymry gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Does dim angen doniau arbennig – dim ond calon dros bobl. Er mwyn ymuno, cysylltwch gyda Steffan Job yma.
  • Gweddïo – Fel tîm rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio yma.
  • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £6000. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol yma?

Isod gwelir fideo sy’n rhoi ymatebion pobl i’r holiadur yn 2017.

Fideo yn nodi rhai o’r ymatebion o gafwyd o waith MEC yn y ‘steddfod from EMW/MEC on Vimeo.