Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrch yr Eisteddfod

dod a neges Iesu i galon y genedl

Ymgyrch Eisteddfod 2019

 • Llanrwst
 • 3-10 Awst, 2019
 • Arweinydd – Steffan Job

Fel Cristnogion Cymraeg rydym yn caru ein gwlad a’n pobl – a dyna’r rheswm dros fynd i’r Eisteddfod i geisio cyrraedd pobl gyda newyddion da Iesu Grist.

Mae’r Eisteddfod yn fan lle mae syniadau yn cael eu rhannu yn agored a lle mae’r agenda ar gyfer bywyd cyhoeddus Cymru yn cael ei osod yn flynyddol. Mae’n fan lle’r ydym yn perthyn, ac mae bod ar y maes yn rhoi’r cyfle i ni gyfrannu tuag at fywyd cyhoeddus ein gwlad fel Cristnogion ac mae’n gyfle gwych i gyrraedd pobl gyda’r efengyl.

Eleni, ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu bywyd a’r hyn sy’n rhoi ystyr iddynt. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio gwneud i bobl ystyried beth sy’n rhoi gwir ystyr i fywyd.

Felly beth am ddod draw i’n gweld? – byddwn wrth ein bodd i’ch cyfarfod a sgwrsio gyda chi.

Sut fedrwch chi gefnogi?

 • Cymryd rhan – os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod faich i gyrraedd Cymry gyda’r efengyl yna wnewch chi plîs ystyried yn weddigar i ymuno gyda’r tîm (dim ots os yw yn rhan o wythnos yn unig). Er mwyn ymuno, cysylltwch gyda Steffan Job yma
 • Gweddio – dyma yw’r peth pwysicaf o bell ffordd i’w wneud. Fel tim rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn hollol ddibynnol ar Dduw; rydym eisiau dilyn ei arweiniad Ef gan wneud yn union yr hyn y mae am i ni wneud. Plîs wnewch chi ystyried gweddïo dros y gwaith? Medrwch ymuno a’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi yma – fe fyddwn yn gyrru llythyrau rheolaidd o nawr hyd at ddiwedd y steddfod. Medrwch ymuno gyda’r rhestr i dderbyn llythyr gweddi drwy glicio yma.
 • Cyfrannu – mae wedi dod yn fater costus iawn i redeg y weinidogaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r prosiect cyfan yn costio dros £6000. Fyddech chi’n ystyried helpu yn ariannol? I wneud hyn, dilynnwch y ddolen hon.

Blas ar adroddiadau Eisteddfod 2018

Adroddiad noson gyntaf

Rydym wedi cyrraedd Caerdydd ac wedi gosod y babell. Mae hi’n Eisteddfod wahanol iawn i’r arfer – rydym yng nghanol dinas brysur gyda bwytai, prysurdeb ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd ym mhob man. Mae’r trefnwyr wedi gwneud eu gorau i ddod a Chymreictod i’r Bae drwy’r arwyddion ar holl bebyll – mae hi’n fraint cael bod yma.

Er bod y babell yn llawer llai na’r arfer, mae’r babell mewn safle gwych – yn edrych allan ar y Cynulliad Cenedlaethol (gweler llun) ac yn agos iawn i lwyfan y maes.

Byddwn yn parhau gyda’r un patrwm a ddefnyddiwyd yn y Sioe Fawr – holiaduron, gwrando a siarad gyda phobl, gan gynnig te a choffi.

Diolch am weddïo amdanom. Wrth i ni gychwyn ar yr wythnos, rydym yn ymwybodol iawn o’n gwendid; fedrwn ni ddim hyd yn oed newid ein calonnau drygionus ein hunain – heb son am newid unrhywun arall. Ond mae gennym Dduw sydd yn gweithio ac yn ein newid o ddydd i ddydd drwy Ei Ysbryd – mae pob person ar y tîm yn brawf o ras rhyfeddol Duw a’i allu i newid calonnau caled ac oer. Mae gennym felly hyder wrth ofyn i chi weddïo am:

 • Gweddïwch am ddoethineb dros y dyddiau cyntaf wrth i ni ddysgu, addasu a darganfod y ffordd orau o weithio a gwasanaethu pobl;
 • Gweddïwch y byddwn yn cael gras, caredigrwydd a chariad tuag at bobl;
 • Gweddïwch am sgyrsiau ysbrydol – ac i Dduw weithio yng nghalonnau pobl;
 • Gweddïwch am aelodau ychwanegol i’r tîm – yn enwedig ar Ddydd Sul.

‘Gyda Duw y mae pob dim yn bosibl.’
Ysgrifennaf eto nos fory.

Adroddiad Noson 5

Diwrnod prysur iawn heddiw – efallai rhy brysur gan ein bod wedi cael trafferth i gael sgyrsiau o ddyfnder. Wedi dweud hyn, fe gawsom rai cyfleoedd.

Gweddïwch dros:

 • Dynes oedd yn atheist. Roedd yn atheist gan fod ei gwr oedd yn Gristion wedi bod yn ei cham-drin. Ceisiais esbonio nad oedd Duw fel yna – a’i fod yn ei charu gyda chariad pur. Gweddïwch drosti.
 • Dynes grefyddol oedd gyda chancr difrifol – gofynnod inni weddïo drosti. Nid ydym yn gwybod ei chefndir – gweddïwch y bydd Duw yn ei chysuro ac yn gweithio yn ei bywyd.
 • Ysbrydegwr arall oedd yn darllen ffortiwn. Ddim yn siŵr beth oedd yn mynd ymlaen gyda hi – roedd i weld yn eithaf hapus i glywed am Iesu. Mae hi angen Crist.

Mae Duw yn rhoi rhai cyfleodd hyfryd i’r tîm siarad gyda phobl o’u hardal eu hunain 0 mae hyn yn wych gan ein bod y cysylltiadau yn medru parhau wedi’r eisteddfod.

Gweddïwch y byddwn yfory yn medru defnyddio ein hadnoddau yn ddoeth – mae posib bod yn brysur, ond rydym am fod yn ffrwythlon.

Gweddïwch hefyd y byddwn yn cael y cryfder a rhyddid i siarad gyda phobl am eu sefyllfa heb Grist. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn hapus iawn ac yn barod i siarad ac nid oes ganddynt lawer o ymwybyddiaeth o bechod, sancteiddrwydd na barn. Mae’n anodd symud y sgyrsiau hyn i siarad am yr angen am waredwr – rydym angen doethineb a nerth ysbrydol.

Diolch am eich gweddïau,

Steffan

Isod gwelir fideo sy’n rhoi ymatebion pobl i’r holiadur yn 2017.

Fideo yn nodi rhai o’r ymatebion o gafwyd o waith MEC yn y ‘steddfod from EMW/MEC on Vimeo.