Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymgyrchoedd Cenedlaethol

Ymgyrchoedd Cenedlaethol 2022

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi dangos i ni pa mor bwysig oedd geiriau Iesu i’r disgyblion wedi iddo atgyfodi  “Fel y mae’r Tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi.” (Ioan 20:21). Mae’r pandemig a’r rhyfel wedi ein gorfodi fel Cristnogion i wynebu realiti marwolaeth. Mae brecsit a’r caledi economaidd y mae rhai yn eu hwynebu yn dangos inni mai anwadal yw pethau’r byd hwn. Ac yn wyneb newidiadau mewn cymdeithas rydym fel Cristnogion yn gweld fod neges yr efengyl yn ein gorfodi i sefyll allan fel yr oedd yn rhaid i Grist ei wneud. Mae’n gymaint o gysur gweld Cristnogion ar draws ein gwlad yn sefyll yn gadarn ac yn estyn allan mewn trugaredd gydag efengyl Crist.

Unwaith eto eleni fe fydd tîm o Gristnogion o eglwysi gwahanol yn mynd ati i geisio rhannu’r efengyl gydag eraill yn rhai o’n Gwyliau mwyaf poblogaidd. A wnewch chi bartneru gyda ni?

Lle a Phryd?

  • Gŵyl y Gelli (26 Mai – 5 Mehefin)
  • Sioe Frenhinol Amaethyddol Llanelwedd (18-21 Gorffennaf)
  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru Tregaron (30 Gorffennaf – 6 Awst)

Beth fydd yn digwydd?

Bydd gan bob dîm arweinydd profiadol a fydd yn arwain tîm o Gristnogion i geisio rhannu’r newyddion da am Iesu mewn ffordd sensitif ac effeithiol. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy gynnal sgyrsiau, cynnig paneidiau, holiaduron, arddangosfeydd, rhannu deunyddiau a gweddïo. Ein thema eleni yw ‘Bywyd: Beth yw dy stori di?’, a byddwn yn annog pobl i feddwl am dri gair i ddisgrifio eu bywyd (isod gweler fideo o’r ymatebion a gafwyd wrth wneud hyn rai blynyddoedd yn ôl).

Pam gwneud hyn?

Mae tair prif amcan i’r gwaith:

  • Yn gyntaf mae’n bwysig ein bod fel Cristnogion yn cymryd rhan ac yn cefnogi digwyddiadau mawr cenedlaethol er mwyn bod yn halen a goleuni yn ein gwlad.
  • Yn ail, mae’n gyfle i gefnogi eglwysi Cymru drwy roi hyfforddiant a chyfle i Gristnogion rannu eu ffydd gydag eraill. Gweddïwn y bydd doniau a hyder yn cael eu magu ac yn mynd yn ôl i’r sefyllfa leol at ddefnydd eglwysi o ddydd i ddydd.
  • Yn olaf, mae’n gyfle i rannu’r efengyl gyda miloedd o eneidiau coll sydd heb gyswllt a chapel na Christion.

 

Sut fedrwch chi ymuno?

  1. Gweddïo. Dyma’r prif angen gan ein bod yn hollol ymwybodol nad oes modd newid unrhyw galon heb i Dduw weithio. Rydym yn annog gymaint o Gristnogion a phosib i ymuno gyda ni i weddïo am y gwaith (gellir cael pwyntiau gweddi ac adroddiadau drwy ymuno gyda’r rhestr ebost yma)
  2. Cyfrannu. Os ydych yn byw yn agos i un o’r digwyddiadau, rydym wastad yn chwilio am lety a phobl leol i gyfrannu pecynnau bwyd ayyb. Mae hefyd yn gostus iawn bellach i redeg ymgyrchoedd mewn digwyddiadau cenedlaethol. Amcangyfrifir y bydd y dair ymgyrch yn costio oddeutu £15,000 i’r Mudiad eleni. Gellir cyfrannu drwy’r wefan, y post, neu drwy gysylltu gyda’r swyddfa yn uniongyrchol.
  3. Camu allan. Os oes gennych galon dros y colledig ac am wasanaethu Duw, yna plîs cysylltwch gyda ni. Does dim angen dawn arbennig i rannu eich ffydd, ac fe fydd digon o help yn cael ei roi yn ystod y digwyddiadau i chi gan sicrhau na fydd neb yn cael eu gwthio i wneud dim nad ydynt am ei wneud. Boed am ychydig oriau, am ddiwrnod neu am wythnos gyfan – fe fydd croeso arbennig i chi ar un o’n timau. Cysylltwch gyda Steffan Job am fwy o wybodaeth.

 

Oes thema eleni?

Oes. Yn dilyn y dair blynedd ddiwethaf rydym am ddychwelyd at thema a weithiodd yn arbennig o dda yn flaenorol – ‘Bywyd: Beth yw dy stori di?’ Byddwn yn annog pobl i ddisgrifio eu bywyd mewn tri gair ac yn gofyn iddynt a yw’r cyfnod diwethaf wedi newid eu hagwedd tuag at bethau pwysig bywyd. Drwy wrando, rydym yn gobeithio y cawn gyfle i rannu am y gobaith sydd gennym ni yng Nghrist. Bydd Cylchgrawn dwyieithog Holi/Ask yn cael ei gynhyrchu eto i rannu yn rhad ac am ddim.

 

Lluniau o rai o’n hymgyrchoedd diweddar