Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Tim bywyd 2019

I gyd fynd gyda nifer o ymgyrchoedd a gwaith efengylu yn 2019 rydym wedi cychwyn cynllun newydd o’r enw ‘tim bywyd’. Cyfle yw hwn i ymuno gyda Christnogion eraill i weddio, datblygu doniau ac ymrwymo i rannu’r efengyl gyda phobl ein gwlad.

Pwy sy’n cael ymuno gyda’r tim?

Does dim angen i chi fod yn fath arbennig o berson i ymuno gyda’r tim – mae amrywiaeth eang o bobl ar y tim o bob oed, pob cymeriad a phob rhan o Gymru. Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw fod pawb sydd am ymuno yn cytuno gyda datganiad credo MEC a’ch bod wedi cael profiad real o Iesu Grist. Byddwn yn gofyn i chi esbonio sut y daethoch i adnabod Iesu a beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Beth fydd yn digwydd?

Mae tri rhan i’r cynllun.

  • Yn gyntaf byddwch yn derbyn adnoddau, cymorth ac hyfforddiant ym maes efengylu. Ni fydd yr hyfforddiant yn drwm ac ni fydd disgwyl i chi wneud aseiniadau ayyb. Bydd y cymorth yn cael ei roi drwy ebyst, dros benwythnos hyfforddi ac mewn ymgyrchoedd.
  • Yn ail byddwch yn ymrwymo i gymryd rhan mewn oleiaf dwy ymgyrch wahanol dros y flwyddyn (nid oes yn rhaid i’r rhain fod yn ymgyrchoedd wythnos – medrant fod yn ymgyrch diwrnod) – bydd rhestrau o ymgyrchoedd gwahanol yn cael eu pasio i chi.
  • Yn drydydd, byddwch yn ymrwymo i weddio dros y gwaith ac i geisio hybu eraill yn eich eglwys i weddio.
  • Bydd y penwythnos hyfforddi yn digwydd ym Mryn-y-groes ar Mawrth 29 a 30 (gorffen nos Sadwrn).

Beth yw nod y cynllun?

Un nod sydd i’r cynllun, sef creu disgyblion i Iesu sy’n teimlo’n gyfforddus i rannu eu ffydd gydag eraill. Caiff efengylu yn aml ei weld fel rhywbeth anodd, lle y mae angen dawn arbennig ar ei gyfer. Tra fod gan rai ddoniau arbennig i rannu’r efengyl, mae’r Beibl yn dweud yn glir fod gan bawb gyfrifoldeb i rannu’r efengyl ‘a rhoi rheswm am y gobaith sydd ynddynt’. Nid oes angen i efengylu fod yn anodd, ac mae gan bob Cristion y gallu i’w wneud.

Mae’r cynllun yn ceisio dod a tri peth at ei gilydd sef:

  • Cymorth ymarefrol i rannu ffydd;
  • Cyfle i ymarfer a rhannu’r efengyl gyda eraill;
  • Datblygu baich dros bobl drwy weddio a gweithio o fewn yr eglwys leol.

Beth yw ethos y cynllun?

Gwrando a siarad â phobl am fywyd a realiti pethau ysbrydol yw’r prif waith. Fel Cristnogion rydym wedi profi fel y mae Duw yn real ac yn llawn gras – credwn ei fod wedi’n hachub drwy i Iesu farw ar y groes, ac rydym am i bawb arall ddod i brofi hyn. Nid pregethu at bobl, nac ychwaith am dynnu sylw at ein hunain (gan ein bod yn ymwybodol iawn o’n gwendid ni) yw’r nod; yn syml, rydym am bwyntio pobl at Iesu mewn ffordd naturiol.

Faint mae’n gostio?

Nid oes cost I ymuno gyda’r tim. Fe fydd cost ynghlwm gyda’r penwythnos hyfforddi (tua £40) ac fe allai fod angen cyfraniad tuag at gostau llety/bwydo mewn rhai ymgyrchoedd (rydym yn ceisio cadw’r costau hyn mor isel a phosib, ac nid ydynt yn orfodol).

Er mwyn gwneud cais ac er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org).