Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Cynnnig hael a gwerthfawr

Adnoddau gan Gwynn Williams

Dros y blynyddoedd cafodd Gwynn Williams sawl cais i gyhoeddi rhai o’i bregethau, boed yn gyfresi neu’n bregethau unigol, ond ni theimlodd yn rhydd i wneud llawer o hynny ar y pryd. Bellach oherwydd cyfyngiadau iechyd, a’r posibilrwydd na fydd yn pregethu ond yn anaml bellach, perswadiwyd ef i fwrw ati i gyhoeddi rhai pethau.

Y bwriad yw cyhoeddi dilyniant o lyfrynnau, fydd yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd yn dymuno eu derbyn. Y nod yw cyhoeddi y cyntaf, sef cyfres o chwe pregeth ar lyfr Joel, cyn y Nadolig gyda llyfryn yn cynnwys pedair pregeth ar ‘Yr Esgyniad’ yn fuan ar ôl hynny. Bydd llyfrynnau eraill yn dilyn gobeithio yn rheolaidd, tuag unwaith y mis yw’r nod. Gall unigolion neu eglwysi gysylltu i dderbyn copi/ïau yn rhad ac am ddim.

Mae modd archebu’r llyfrynnau hyn drwy:

  • 1. Anfon llythyr at Dafydd Picton Jones, Swyddfa’r Gogledd, Mudiad Efengylaidd Cymru, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU
  • 2. Ar wefan yma isod

Fe’u hanfonir atoch trwy’r post wrth iddynt ymddangos.
Os hoffech gefnogi yr ymdrech yn ariannol mae croeso i chi ddanfon rhoddion at

  • Miss Rhian Williams, 22 Heol Cae Rhys, Rhiwbina, Caerdydd CF14 6AN. Dylid gwneud y sieciau yn daladwy i ‘Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd’, gan nodi ar gefn y siec ei fod at waith y llyfrynnau.

Os nad yw’r ffurflen yn gweithio ar y wefan, gellir dilyn y ddolen hon

Web Form Generator