Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersyll yr Ifanc

Trac arbennig y Gynhadledd i ieuenctid

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

Gwersyll yr Ifanc yw trac arbennig y gynhadledd ar gyfer ieuenctid.

Mae’n cynnwys nifer o agweddau:

  • Llety (ar lawr) a bwyd (brecwast a phryd nos) i ferched a bechgyn 14-18 oed. Rhaid dod â sach gysgu a gwely. Er nad oes yna lawer o ‘creature comforts’, mae’r hwyl a’r cyfle i wneud ffrindiau yn werth chweil.
  • Cyfarfodydd wedi eu trefnu’n arbennig yn ystod yr wythnos.
  • Gweithgareddau cymdeithasol sy’n agored i fwy na dim ond mynychwyr gwersyll yr ifanc.

Am fwy o wybodaeth gweler tudalen gweplyfr ‘gwersyll yr ifanc’

Manylion Gwersyll yr Ifanc ar gyfer Rhieni – Pwysig

  • Yng Nghanolfan Sant Paul, Stryd y Baddon y bydd yr ieuenctid yn aros a bydd pob person sy’n aros yn llety’r ifanc yn derbyn brecwast a swper a goruchwiliaeth gan wardeiniaid rhwng yr amser y maent wedi llofnodi i mewn ac allan o’r ganolfan (fel arfer rhwng 9y.h a 9y.b.).
  • Er fod nifer o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu drwy gydol y dydd, nid oes gorfodaeth ar y bobl ifanc i fynychu’r digwyddiadau hyn, ac felly ni all Mudiad Efengylaidd Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw berson fydd yn aros yn ‘llety’r ifanc’ yn ystod y dydd.
  • Bydd disgwyl i bob person dan 18 oed fod ag oedolyn yn gyfrifol am eu goruchwilio yn ystod y dydd.
  • Bydd disgwyl i bawb sy’n mynychu’r llety lofnodi’r daflen ymddygiad a llenwi’r daflen feddygol, rhag ofn bod problem yn codi yn ystod y nos yn y ganolfan.
  • Bydd llety’r ifanc yn agor ar ôl cyfarfod y nos (tua 9 y.h.), a bydd disgwyl i bawb sy’n aros yn y llety arwyddo i mewn pan fyddant yn cyrraedd llety’r ifanc.

Hyderaf y bydd y wybodaeth yma o werth i chi, ein nod yw sicrhau fod y bobl ifanc yn cael amser bendithiol, da a diogel.  Diolchwn i chi am eich cydweithrediad

Archebu

Gellir lawrlwytho’r daflen neu lenwi’r ffurflen ar lein – bydd y rhain yn ymddangos yn agosach at y digwyddiad.