Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Beth sy'n digwydd eleni?

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys
Mae pob dydd yn llawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bawb, isod ceir gwybodaeth am:
 • Trefn y Dydd
 • Siaradwyr y Prif Gyfarfodydd
 • Seminarau Nos Fercher
 • Cwrdd Gweddi
 • Caffi’r Gynhadledd
 • Gweithgareddau’r Nos

 

Trefn y dydd

9.30

 • Cyfarfod Gweddi – cyfle i ddod at ein gilydd i addoli a galw ar Dduw (Ifan Mason Davies)
 • Llwybrau – cyfarfod i bobl ifanc 10-13 oed i edrych ar y Beibl (Rhun Emlyn)
 • Gwersyll yr Ifanc – cyfarfod i bobl ifanc 14-21 oed (Rhys Havarad ac Angharad Jenkins)

11.00

 • Prif Gyfarfod – cyfle i bawb ddod at ei gilydd i addoli a gwrando ar air Duw yn cael ei esbonio (Trystan Hallam)
 • Clwb Plant – darpariaeth i blant 3-9 oed

13.00

 • Caffi’r Gynhadledd i fwynhau cwmni’n gilydd (gweler isod)

19.15

 • Cyfarfod yr Hwyr – cyfle i addoli, dysgu a rhannu gyda’n gilydd

21.00

 • Gweithgareddau Hwyr – rhywbeth i ymlacio a dod i ‘nabod eraill (gweler isod)

Siaradwyr

Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o siaradwyr fydd yn dod â gair Duw atom eleni. Gweddïwch dros bob un ohonynt fel eu bod yn cael gras a chymorth Duw wrth baratoi. Dyma restr o’r siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau hyd yn hyn:

 • Trystan Hallam (Tredegar) – Prif Gyfarfodydd
 • Mark Thomas (Wrecsam) – Nos Lun
 • John Pritchard (Llanberis) – Nos Fawrth
 • John Treharne (Llanelli) – Nos Iau
 • Steffan Jones (Pontardawe) – Nos Wener

Seminarau Nos Fercher

Cyfarfod ychydig yn wahanol lle y byddwn yn cael y cyfle i edrych ar rai materion yn fwy dwfn. Bydd paned a chacen yn ein disgwyl wrth gyrraedd am 7.15 yna cyfnod gyda’n gilydd yn canu a gweddïo, yna rhannu i seminarau gwahanol.

 • Deall ac ymateb i anghenion pobl fregus (Heulwen Pritchard)
 • Dynion go iawn (Gwyon Jenkins)
 • Cristnogion ac erledigaeth o gwmpas y byd (Matthew Rees)
 • Defosiwn Duwiol (Bethan Perry)

Cwrdd Gweddi

Un o elfennau mwyaf pwysig y gynhadledd yw’r cyfle i gyfarfod gydag eraill i weddïo. Mae cyfarfod gweddi ffurfiol bob bore (o dan arweiniad Ifan Mason Davies), ond mae hefyd digon o gyfleodd i weddïo gydag eraill yn ystod yr wythnos.

Caffi’r Gynhadledd

Fydd ddim rhaid i neb fod ar ben eu hunain yn Aberystwyth eleni, gan fod digon o weithgareddau wedi eu trefnu i bawb. Eleni, am y tro cyntaf fe fydd caffi’r gynhadledd yn digwydd yng Nghanolfan Sant Paul bob prynhawn. Bydd nifer o weithgareddau gwahanol wedi ei trefnu a bydd hefyd cyfle i eistedd yn hamddenol a chael sgwrs. Dyma’r digwyddiadau sydd wedi eu trefnu hyd yma:

 • Mawrth – Darlith ‘Thomas a Sally Charles’ gan John Aaron
 • Mercher – Cinio i athrawon (cyfle i rannu a sgwrsio)
 • Mercher – Taith Gerdded yn gorffen gyda gwledd pryd-ar-glyd
 • Iau – Prynhawn Hwyl i’r plant gan gynnwys castell bownsio
 • Gwener – Gweithdy ‘Delio a chwestiynnau am wyddoniaeth a Duw’ gydag Emyr MacDonald

 

Gweithgareddau’r nos

I’r rhai fydd ag egni ar ôl diwrnod llawn, mae cyfle i ymuno gydag eraill mewn awyrgylch fwy hamddenol. Mae’n gyfle i ddod i wneud ffrindiau newydd ac i rannu bendithion y dydd.

 • Llun – Cerdded ar y prom
 • Mawrth – Cwis
 • Mercher – Noson Gemau Bwrdd
 • Nos Iau – Noson Gerddorol