Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Beth sy'n digwydd eleni?

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Bydd manylion 2020 yn ymddangos yn y Gwanwyn. Dyma drefn 2019 er eich gwybodaeth.

Mae pob dydd yn llawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bawb, isod ceir gwybodaeth am:

 • Trefn y Dydd
 • Siaradwyr y Prif Gyfarfodydd
 • Seminarau Nos Fercher
 • Cwrdd Gweddi
 • Caffi’r Gynhadledd
 • Gweithgareddau’r Nos

 

Mae’r Gynhadledd yn cychwyn gyda cyfarfod Nos Lun am 7.15yh.

Trefn y dydd (o Ddydd Mawrth ymlaen)

9.30

 • Cyfarfod Gweddi – cyfle i ddod at ein gilydd i addoli a galw ar Dduw
 • Llwybrau – cyfarfod i bobl ifanc 10-13 oed i edrych ar y Beibl
 • Gwersyll yr Ifanc – cyfarfod i bobl ifanc 14-21 oed

11.00

 • Prif Gyfarfod – cyfle i bawb ddod at ei gilydd i addoli a gwrando ar air Duw yn cael ei esbonio
 • Clwb Plant – darpariaeth i blant 3-9 oed

13.00

 • Caffi’r Gynhadledd i fwynhau cwmni’n gilydd (gweler isod)

19.15

 • Cyfarfod yr Hwyr – cyfle i addoli, dysgu a rhannu gyda’n gilydd

21.00

 • Gweithgareddau Hwyr – rhywbeth i ymlacio a dod i ‘nabod eraill (gweler isod)

Siaradwyr

Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o siaradwyr fydd yn dod â gair Duw atom eleni. Gweddïwch dros bob un ohonynt fel eu bod yn cael gras a chymorth Duw wrth baratoi. Dyma restr o’r siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau hyd yn hyn:

 • Trystan Hallam (Tredegar) – Prif Gyfarfodydd
 • Mark Thomas (Wrecsam) – Nos Lun
 • John Pritchard (Llanberis) – Nos Fawrth
 • John Treharne (Llanelli) – Nos Iau
 • Steffan Jones (Pontardawe) – Nos Wener

Seminarau Nos Fercher

Cyfarfod ychydig yn wahanol lle y byddwn yn cael y cyfle i edrych ar rai materion yn fwy dwfn. Bydd paned a chacen yn ein disgwyl wrth gyrraedd am 7.15 yna cyfnod gyda’n gilydd yn canu a gweddïo, yna rhannu i seminarau gwahanol.

 • Deall ac ymateb i anghenion pobl fregus (Heulwen Pritchard) – Gan fod y maes mor eang a heriol byddwn ond yn gallu canolbwyntio ar rai egwyddorion y gellir eu cymhwyso ar gyfer yr eglwys leol ac i sefyllfa unigolion bregus penodol.  Fe geisiwn fynd i’r afael a hyn drwy ofyn cwestiynnau fel, “Pwy sy’n fregus?”, “Beth sy’n fy rhwystro rhag ymateb yn effeithiol i anghenion unigolion bregus?” a “Beth allaf ei wneud i annog fy eglwys leol i alluogi unigolion bregus i gymryd eu lle o fewn yr eglwys?” Seminar ryngweithiol fydd hon gyda chyfle i rannu syniadau a phrofiadau mewn awyrgylch anffurfiol a di-fygythiol.
 • Dynion go iawn? (Gwyon Jenkins) – Dynion y Gair! Tystion Ffyddlon! Crynhoi a thrafod beth sydd gan y Beibl i ddweud am y dyn Crisnogol.
 • Beth allwn ni ei ddysgu gan yr eglwys sy’n cael ei herlid? (Matthew Rees) – Sesiwn ryngweithiol lle byddwn yn treulio amser yn clywed am sut mae Duw ar waith mewn gwledydd lle mae ffydd yn costio fwyaf, a’r hyn y gall yr eglwys ledled Cymru ei ddysgu gan ein brodyr a’n chwiorydd sy’n cael eu herlid. Dewch yn barod i gwrdd â’ch teulu sy’n cael eu herlid a sgwrsio ag eraill am sut y gall eu ffydd nhw ein herio ni yn ein taith gydag Iesu.
 • Defosiwn Duwiol (Bethan Perry) – Pwy sydd ddim yn methu yn eu ‘hamser tawel’, yn ddiffygiol yn eu defosiwn ac yn dewis dwlineb yn lle duwioldeb yn ddyddiol? Dewch i ymuno â grŵp o fethwyr, ond methwyr sydd wedi profi gras Duw ac sy’n dymuno nerth Ei Ysbryd i gael ein trawsnewid ac i beidio byth a bodloni ar ein stad ysbrydol. Byddwn yn edrych ar beth yw ‘defosiwn duwiol’, ar feithrin dymuniadau newydd, herio arferion dyddiol a byw bywyd o ddefosiwn i Dduw, nid just 15 munud bob bore neu nos. Bydd digon o gyfle i siarad a rhannu ac i annog ein gilydd i ddyfnhau ein dymuniad i weld mwy o Iesu Grist.

Cwrdd Gweddi

Un o elfennau mwyaf pwysig y gynhadledd yw’r cyfle i gyfarfod gydag eraill i weddïo. Mae cyfarfod gweddi ffurfiol bob bore (o dan arweiniad Ifan Mason Davies), ond mae hefyd digon o gyfleodd i weddïo gydag eraill yn ystod yr wythnos.

Caffi’r Gynhadledd

Fydd ddim rhaid i neb fod ar ben eu hunain yn Aberystwyth eleni, gan fod digon o weithgareddau wedi eu trefnu i bawb. Eleni, am y tro cyntaf fe fydd caffi’r gynhadledd yn digwydd yng Nghanolfan Sant Paul bob prynhawn. Bydd nifer o weithgareddau gwahanol wedi ei trefnu a bydd hefyd cyfle i eistedd yn hamddenol a chael sgwrs. Dyma’r digwyddiadau sydd wedi eu trefnu hyd yma:

 • Mawrth – Darlith ‘Thomas a Sally Charles’ gan John Aaron – Wrth edrych ar garwriaeth Thomas Charles a Sally Jones, a’r gwahanol ffyrdd y bu rhagluniaeth Duw yn ymyrryd, yn rhwystro, yn drysu, yn arwain ac yn cyfarwyddo, mae’n rhaid i ni, ar yr un pryd, gadw mewn cof y gwaith enfawr a gyflawnodd Duw trwyddynt, maes o law. Dim ond wrth gofio hyn y down i ddeall yn well pam bod yr holl droeon dyrys mor angenrheidiol yn gynharach yn eu bywydau. Ac yna, mwy na dim, rhaid cofio mai dyma yn union sut y mae Duw yn arwain pob un o’i bobl. Mae ei law ef wedi bod ynghlwm â’r holl rhwystredigaethau a’r problemau a fu yn ein bywydau ni, yn enwedig yn y dewisiadau pwysig hynny a ddaw i’n rhan – galwedigaeth, newid swyddi, priodi neu peidio, capel, eglwys, gweinidogaeth, ayb. Mae eisiau i ni ddeall natur a phwrpas ‘troeon yr yrfa’.
 • Mercher – Cinio i athrawon (cyfle i rannu a sgwrsio)
 • Mercher – Taith Gerdded yn gorffen gyda gwledd pryd-ar-glyd
 • Iau – Prynhawn Hwyl i’r plant gan gynnwys castell bownsio
 • Gwener – Gweithdy ‘Delio a chwestiynnau am wyddoniaeth a Duw’ gydag Emyr MacDonald – Mae nifer o bobl o’n cwmpas wedi derbyn yr honiad fod gwyddoniaeth wedi dangos nad oes Duw, neu ei fod yn gymharol ddibwys. Gall fod yn esgus i osgoi’r efengyl neu’n safbwynt weddol simsan heb ymrafael a’r dystiolaeth. Sut allwn ni ddelio a chwestiynau felly – yn arbennig os nad oes gennym arbenigedd gwyddonol? Cawn gyfle i rannu syniadau a phrofiad o ddelio a chwestiynau dyrys ein cymdeithas seciwlar.  

Gweithgareddau’r nos

I’r rhai fydd ag egni ar ôl diwrnod llawn, mae cyfle i ymuno gydag eraill mewn awyrgylch fwy hamddenol. Mae’n gyfle i ddod i wneud ffrindiau newydd ac i rannu bendithion y dydd.

 • Llun – Cerdded ar y prom
 • Mawrth – Cwis
 • Mercher – Noson Gemau Bwrdd
 • Nos Iau – Noson Gerddorol