Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Beth sy'n digwydd eleni?

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

Er bod pob dydd yn wahanol, mae’r gynhadledd yn troi o gwmpas y prif sesiynau a chyfarfodydd. Dyma felly fraslun o’r hyn fydd yn digwydd bob dydd:

Trefn y dydd

9.30

 • Cyfarfod Gweddi – cyfle i ddod at ein gilydd i addoli a galw ar Dduw (Eglwysi gwahanol)
 • Llwybrau – cyfarfod i bobl ifanc 10-13 oed i edrych ar y Beibl (Rhun Emlyn)
 • Gwersyll yr Ifanc – cyfarfod i bobl ifanc 14-21 oed (Rhys Havarad ac Angharad Jenkins)

11.00

 • Prif Gyfarfod – cyfle i bawb ddod at ei gilydd i addoli a gwrando ar air Duw yn cael ei esbonio (Meirion Morris)
 • Clwb Plant – darpariaeth i blant 3-9 oed (Eilir a Lois Jones)

12.30

 • Cinio – beth am ymuno gydag eraill ym mwyta TaMed Da?

14.00

 • Gweithgareddau’r Pnawn i fwynhau cwmni’n gilydd (gweler isod)

17.30

 • Swper – mae dau gyfle i ymuno gyda’n gilydd yn ystod yr wythnos

19.30

 • Cyfarfod yr Hwyr – cyfle i addoli, dysgu a rhannu gyda’n gilydd

21.30

 • Gweithgareddau Hwyr – rhywbeth i ymlacio a dod i ‘nabod eraill (gweler isod)

Siaradwyr

Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o siaradwyr fydd yn dod â gair Duw atom eleni. Gweddïwch dros bob un ohonynt fel eu bod yn cael gras a chymorth Duw wrth baratoi. Dyma restr o’r siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau hyd yn hyn:Meirion Morris (Caerdydd) – Prif gyfarfodydd y bore

 • Meirion Morris (Caerdydd) – Prif Gyfarfodydd
 • Adrian Brake (Caerfyrddin) – Nos Lun
 • Rhun Murphy (Wrecsam) – Nos Fawrth
 • Ben Thomas (Cricieth) – Nos Iau
 • Rhodri Glyn (Llansannan) – Nos Wener

 

Nos Fercher

Cyfarfod ychydig yn wahanol lle y byddwn yn cael y cyfle i edrych ar rai materion yn fwy dwfn. Bydd paned a chacen yn ein disgwyl wrth gyrraedd am 7.30 yna cyfnod gyda’n gilydd yn canu a gweddio. Yna byddwn yn rhannu gyda’r dewis o’r seminarau canlynol:

 • Meddwl yn Feiblaidd am Iaith – Carwyn Graves
 • Merched Anogaeth – Gwawr Thomas a Gwawr Murphy
 • Yn y byd, ond nid o’r byd – Yr Eglwys yn ymateb i her ein cymdeithas – Dafydd Job
 • Cyfle neu Golled – Golwg Gristnogol ar y cyfryngau cymdeithasol – Rebecca Gethin

Ymlacio a Chymdeithasu

Fydd ddim rhaid i neb fod ar ben eu hunain yn Aberystwyth eleni, gan fod digon o weithgareddau wedi eu trefnu i bawb.

 • P’nawn Mawrth – Fflash gôr.
 • P’nawn Mercher – Taith Gerdded yn gorffen gyda ‘Rhost Mochyn’.
 • P’nawn Iau – Trip Hanes, cwrdd mewn caffi neu gemau ar y traeth.
 • P’nawn Gwener – Helfa drysor o gwmpas y dref a sglodion ar y prom.

I’r rhai fydd ag egni ar ôl diwrnod llawn, mae cyfle i ymuno gydag eraill mewn awyrgylch fwy hamddenol. Mae’n gyfle i ddod i wneud ffrindiau newydd ac i rannu bendithion y dydd.

 • Nos Lun – Cerdded ar y prom a choelcerth. Yn ddibynnol ar y tywydd!
 • Nos Fawrth – Noson Gemau Bwrdd
 • Nos Fercher – Noson Cwis
 • Nos Iau – Noson Lenyddol. Cyfle i edrych ar lenyddiaeth a dysgu sut y mae bod yn greadigol yn rhan o gynllun Duw ar ein cyfer.
 • Nos Wener – Bwyd a chlonc. Traddodiad sy’n rhaid ei gadw… lawr i’r dre i nôl bwyd!

 

Trip Hanes

Bydd y Daith Hanes eleni’n mynd i Gapel Neuadd-lwyd, rhyw filltir o Aberaeron ar y ffordd i Lanbedr Pont Steffan.

Dim ond ychydig o dai sydd yn Neuadd-lwyd, ond mae i’r lle hwn arwyddocâd mawr yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru (a thu hwnt). Yn 1818 – union ddau gan mlynedd yn ôl – mentrodd dau ddyn ifanc a’u teuluoedd o Neuadd-lwyd yr holl ffordd i Fadagascar er mwyn cyflwyno efengyl Iesu Grist i drigolion yr ynys.

Beth ddigwyddodd iddynt? Faint o groeso – a faint o wrthwynebiad – fu i’r efengyl? Mae hanes cenhadon Madagascar yn ein sobri, yn ein herio, ac yn ein calonogi. Ac mae’n ein hatgoffa fod Iesu Grist wrthi’n adeiladu ei eglwys: ‘a phyrth uffern nis gorchfygant hi.’

Ar y ffordd yn ôl bydd cyfle i grwydro Aberaeron.

Arweinir y daith gan Gwyn Davies.

Bydd y bws yn cychwyn o’r safle bws gyferbyn â Chaban y Porthorion, Campws Pen-glais, yn brydlon am 1.30 ar brynhawn dydd Iau. Gobeithir cyrraedd yn ôl erbyn tua 5.15.

Y gost fydd £13 ac mae modd archebu lle trwy arwyddo lan i’r daith yn ystod y Gynhadledd.