Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

17-18 Awst, Aberystwyth

Os Duw a’i myn, byddwn yn cyfarfod gyda’n gilydd yr haf hwn, yn Y Gynhadledd, i addoli Duw gan wrando ar ei air dros ddau ddiwrnod yn Aberystwyth. Mae hi’n sicr wedi bod yn gyfnod hir ers cynhadledd 2019, a diolchwn am ddarpariaeth y neuadd fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau i fedru rhedeg y digwyddiad yn ddiogel.

Canolbwynt y gynhadledd yw’r cyfarfodydd lle y cawn gyfle i addoli a cheisio Duw gyda’n gilydd ac i ddysgu wrth i ni wrando ar y pregethu. Byddwn yn croesawu Derrick Adams i bregethu yn y pedwar prif gyfarfod, a’i destun eleni yw ‘Llawenydd y Cristion’ – mae mwy o wybodaeth isod. Bydd hefyd cyfle i’r plant fwynhau ‘Awr i Blant’ yn fyw y tu allan, gyda Lois a Bedwyr.  

Gweddïwn y bydd y ddau ddiwrnod yn fendith yng ngwir ystyr y gair; bendith fydd yn parhau drwy gydol y flwyddyn wrth i ni ddychwelyd gartref wedi ein hadnewyddu’n ysbrydol, ein harfogi a’n tanio i ddyfalbarhau yn y bywyd Cristnogol.

Prif Gyfarfodydd (Neuadd Fawr)

Llawenydd fydd pwnc y gynhadledd eleni. Mae llawenydd yn help i ufudd-dod ac yn dystiolaeth i’r byd. Ond hefyd mae’n rhan bwysig o’n haddoliad gan ein bod yn gogoneddu Duw wrth lawenhau ynddo.

  • Dydd Mawrth am 11 y bore – Anerchiad 1: Lle llawenydd a thristwch yn y bywyd Cristnogol.
  • Dydd Mawrth am 4 y pnawn – Anerchiad 2: Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glân.
  • Dydd Mercher am 11 y bore – Anerchiad 3: Llawenydd Iesu Grist ei hun a’i ddymuniad i ni brofi llawenydd tebyg iddo Ef.
  • Dydd Mercher am 4 y pnawn – Anerchiad 4: Llawenydd Iesu Grist ei hun a’i ddymuniad i ni brofi llawenydd tebyg iddo Ef.

Dywed Derrick, ‘Fy ngobaith yw y bydd Duw yng nghanol profiadau hapus a thrist ein bywydau yn agor ein llygaid i ddeall, rhyfeddu a dechrau profi’r llawenydd dwfn a gynhaliodd Iesu ei hun tra roedd ar y ddaear’.

Awr i Blant (Dydd Mawrth a Mercher am 2 y pnawn)

Ymunwch gyda Lois a Bedwyr i ganu, cymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau, ac i ddysgu mwy am neges y Beibl. Cyfarfod y tu allan.

Diogelwch

Byddwn yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth ac yn sicrhau ein bod yn lleihau’r risgiau cofid-19 lle bo hynny yn bosib. Byddwn yn defnyddio gofod eang y Neuadd Fawr er mwyn sicrhau fod digon o le rhwng pob grŵp. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda’r swyddfa.

Ffrydio

Byddwn yn ffrydio’r pedwar prif gyfarfod yn fyw ar sianel YouTube y Mudiad.

Archebu

Oherwydd cyfyngiadau cofid-19 rhaid i bawb archebu lle ar gyfer y cyfarfodydd. Gofynnwn i chi archebu lle i bawb sydd yn eich grŵp (aelwyd/aelwyd estynedig) gyda’ch gilydd drwy’r ffurflen ar lein. Cost pob cyfarfod fydd £5 i oedolyn a £2 i blentyn. Bydd yr archebion yn agor am 10 y bore ar Fehefin 30. Gweler telerau am fwy o fanylion.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gynhadledd arlein yn 2020. Mae’r holl gyfarfodydd ar gael ar ein sianel YouTube neu yn ein hadran adnoddau.