Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

21-25 Awst, Aberystwyth

Cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru

 • Dydd Llun – Gwener, 21-25 Awst, 2023
 • Canolfan Gynadledda MedRus, Prifysgol Aberystwyth (mwy o fanylion yma)
 • Prif Siaradwr: Dafydd Job ar y testun Calon y Ceidwad: Gwersi o’r Oruwchystafell (Efengyl Ioan Penodau 13-17)
 • Siaradwyr Eraill: Gwydion Lewis, Arnallt Morgan, Martin Williams, Robert Thomas
 • Gwaith Plant, Cyfieithu, Seminarau, a digwyddiadau Cymdeithasol

Annwyl gyfaill,

Mae’n braf cael eich gwahodd i’r Gynhadledd unwaith eto yng nghanolfan cynadleddau Medrus, Aberystwyth.  Eleni, rydym yn ôl i’r hen drefn ar ôl y trefniadau gwahanol oherwydd Cofid,  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at brif anerchiadau’r bore gan Dafydd Job ac at y siaradwyr amrywiol fydd yn ein harwain yn y nosweithiau. Bydd seminarau a chyfleoedd i gymdeithasu a rhannu mewn digwyddiadau eraill a bydd darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hefyd. Ein gobaith mwyaf yw y bydd Duw yn tywallt ei Ysbryd Glân arnom fel bod ei Air yn suddo i’n calonnau ac y cawn ein hannog a’n calonogi wrth gymdeithasu â Christnogion eraill.

Felly beth am ymuno gyda ni yr Haf yma a mwynhau treulio amser gyda’n brodyr a chwiorydd yn y ffydd yn ceisio ein Tad nefol gyda’n gilydd.

Gan edrych ymlaen at eich gweld,

Derrick Adams (ar ran y tîm trefnu)

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Beth well nac ymuno gyda Christnogion eraill o bob rhan o Gymru am wyliau, cyfle i gymdeithasu ac yn fwy pwysig na dim arall – ceisio’r Arglwydd?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Ymunwch gyda ni wrth i ni geisio a derbyn gras o gylch y Gair.

Testun y prif anerchiadau:

Calon y Ceidwad: Gwersi o’r Oruwchystafell (Efengyl Ioan Penodau 13 – 17)

Fe ddywedodd Iesu ei fod yn addfwyn a gostyngedig o galon. Un o’r mannau lle gwelwn hyn yn amlwg yw yn yr oruwchystafell ar y noson y cafodd ei fradychu. Mae’n agor ei galon i’r disgyblion wrth iddo eu paratoi ar gyfer yr hyn oedd ar ddigwydd. Byddwn yn ceisio gweld sut mae ei agwedd yno yn galondid i’r rhai sydd yn ei ddilyn heddiw.

Prif siaradwr 2023:

Dafydd Job

Ganwyd a magwyd Dafydd yn Aberystwyth, cyn mynd i Brifysgol Bangor lle daeth i brofiad byw o’r Arglwydd, ac ymuno yn y fendith yno yng nghanol saith-degau’r ganrif ddiwethaf. Bu’n weinidog gyda’r Presbyteriaid am chwe mlynedd, cyn derbyn galwad i fod yn weinidog cyntaf yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg ym Mangor. Parhaodd yno nes iddo ymddeol ar ddiwedd 2021. Mae’n teithio’n rheolaidd i Ddwyrain Ewrop i gynorthwyo’r eglwysi yno, Mae’n briod i Gwenan, a chanddynt dri o blant ac un ŵyr a thair wyres.

Siaradwyr eraill:

 • Gwydion Lewis (nos Lun) Caerdydd
 • Arnallt Morgan (nos Fawrth) Abertawe
 • Aron Treharne (bydd nos Fercher dan ei ofal) Caerfyrddin
 • Martin Williams (nos Iau) Dinbych y Pysgod
 • Robert Thomas (nos Wener) Llandrindod

 

Rhaglen:

Dydd Llun:

 • 7:15 Cyfarfod Pregethu (Gwydion Lewis)

Dydd Mawrth:

 • 9:30 Cyfarfod Gweddi (Derrick Adams)
 • 10:50 Gwaith Plant (Yng ngofal Cath Jones Pontardawe)
 • 11:00 Anerchiad 1 (Dafydd Job)
 • 7:15 Cyfarfod Pregethu (Arnallt Morgan)

Dydd Mercher

 • 9:30 Cyfarfod Gweddi (Derrick Adams)
 • 10:50 Gwaith Plant (Yng ngofal Cath Jones Pontardawe)
 • 11:00 Anerchiad 2 (Dafydd Job)
 • 2:00 a 3:30 Seminarau (Dewis o bedair seminar gan gynnwys, Efengylu creadigol, Ysgrifennu Emynau Newydd a Meithrin Gwir Gymdeithas)
 • 5:30 Bwyd gyda’n gilydd
 • 7:15 Cyfarfod Gweddi a Mawl (yng ngofal Aron Treharne)

Dydd Iau:

 • 9:30 Cyfarfod Gweddi (Derrick Adams)
 • 10:50 Gwaith Plant (Yng ngofal Cath Jones Pontardawe)
 • 11:00 Anerchiad 3 (Dafydd Job)
 • 7:15 Cyfarfod Pregethu (Martin Williams)

Dydd Gwener:

 • 9:30 Cyfarfod Gweddi (Derrick Adams)
 • 10:50 Gwaith Plant (Yng ngofal Cath Jones Pontardawe)
 • 11:00 Anerchiad 4 (Dafydd Job)
 • 7:15 Cyfarfod Pregethu (Robert Thomas)

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y gynhadledd.

Gwybodaeth Ychwnaegol

 • Parcio: I’r rhai fydd angen cludiant at ddrws y ganolfan neu sy’n teithio i’r gynhadledd o’r tu allan – mae rhai mannau parcio y tu allan i’r ganolfan (gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio’r mannau yma dim ond os byddwch angen). Yn ogystal â’r maes parcio talu ac arddangos, bydd modd defnyddio meysydd parcio’r coleg (bydd angen permit a fydd ar gael o’r bwrdd croesawu yn y brif ystafell gyfarfod).
 • Cyfieithu/Translation: Translation to English will be available in all main meetings – please sit in the translation area to ensure the best possible sound quality from the headsets.
 • I rieni a phlant bach: Bydd tegannau ar gyfer y plant ar gael yn ystafell MedRus 1 gyda sain o’r brif ystafell yn ystod pob un o’r prif gyfarfodydd.
 • Bwyta ar gampws y Coleg: Mae dau gaffi/bwyty o safon ar gampws y coleg at ddefnydd y cynadleddwyr:
  1) Ffreutyr Medrus (8yb-7yh) – Bwyty o safon sydd yn rhan o ganolfan MedRus. Lle hyfryd i gael paned, cinio neu swper.
  2) Caffi’r Neuadd Fawr – O fewn tafliad carreg i MedRus. Caffi yn cynnig prydau ysgafn, paneidiau ac ambell i gacen flasus!

Costau a Prisiau Tocynnau:

Nid ydym am gostau’r gynhadledd fod yn rhwystr i neb fynychu. Os nad ydych yn medru fforddio, plis teimlwch yn rhydd i ddod heb gyfrannu.

 • Tocyn Dydd – Teulu – £55
 • Tocyn Dydd – Plentyn – £7
 • Tocyn Dydd – Oedolyn – £24
 • Tocyn Dydd – Myfyriwr – £12
 • Cynhadledd Gyfan – Teulu – £160
 • Cynhadledd Gyfan – Plentyn – £30
 • Cynhadledd Gyfan – Oedolyn – £75
 • Cynhadledd Gyfan – Myfyriwr – £40

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y Gynhadledd yma