Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Beth well nac ymuno gyda Christnogion eraill o bob rhan o Gymru am wyliau, cyfle i gymdeithasu ac yn fwy pwysig na dim arall – ceisio’r Arglwydd?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Ymunwch gyda ni wrth i ni geisio a derbyn gras o gylch y Gair.

Bydd manylion 2020 yn ymddangos yn y Gwanwyn. Dyma drefn 2019 er eich gwybodaeth.

‘Beth yw canolbwynt y ffydd? Cyfiawnhad? Sancteiddhad? Tragwyddoldeb yn y nefoedd? Tra fod y bendithion hyn (ac eraill) yn rhyfeddol- canolbwynt ryfeddol y ffydd yw’r Arglwydd Iesu Grist. Rhyfeddod ryfeddol ein ffydd yw fod yr Arglwydd Iesu a’i bobl wedi’u huno a’i gilydd. Mae cyfiawnhad, sancteiddhad tragwyddoldeb y (ynghyd a phob bendith ysbrydol) yn eiddo i’r Cristion drwy’r ffaith ei fod wedi’i uno drwy ffydd gyda’r Arglwydd Iesu. Mae ei bobol yn un ag Ef, ac Ef yn un a’i bobl. Eleni yn yr anerchiadau boreuol byddwn yn ceisio cloddio i drysor mwyaf y ffydd: Undod â Christ. Trysor a ddylsai newid yn ddramatig ein bywydau o ddydd i ddydd.’

Manylion 2019

  • Dydd Llun i Ddydd Gwener
  • 19-23 Awst, 2019
  • Canolfan Gynadledda MedRus, Aberystwyth
  • Prif Siaradwr: Trystan Hallam
  • Siaradwyr eraill: Mark Thomas (Nos Lun), John Pritchard (Nos Fawrth), John Treharne (Nos Iau), Steffan Jones (Nos Wener)
  • Seminarau a sesiynau ychwanegol: Matthew Rees, Heulwen Pritchard, Gwyon Jenkins, Bethan Perry, John Aaron, Emyr Macdonald
  • Yn newydd eleni – Caffi’r Gynhadledd
 • Cyfieithu – Mae’r gynhadledd o fewn cyrraedd i nifer eang o Gristnogion gan fod cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob un o’r prif gyfarfodydd.

Bore Mawrth: “Ymhlith holl ryfeddodau’r byd…” – Ioan 1:1-18
Bore Mercher: Crist ein Cynrychiolydd – Rhufeiniaid 5:12-21
Bore Iau: Marw a byw gyda Christ – Rhufeiniaid 6:1-14
Bore Gwener: Yn un â Christ, yn un â’i bobl – Effesiaid 2:11-22

Y Gynhadledd…

Bendith sy’n parhau
Canolbwynt y gynhadledd yw’r cyfarfodydd lle y cawn gyfle i addoli a cheisio Duw ac i ddysgu wrth i ni wrando ar y pregethu beiblaidd. Mae’r wythnos yn fendith yng ngwir ystyr y gair, bendith sy’n parhau drwy gydol y flwyddyn wrth i bobl ddychwelyd gartref wedi eu harfogi a’u tanio i ddyfalbarhau yn y bywyd Cristnogol.

Cymdeithas
Mae’r gynhadledd yn gyfle i gyfarfod â Christnogion eraill o bob rhan o Gymru (a thu hwnt). Yn ogystal â chyd addoli gydag eraill, mae digon o gyfle i rannu a chwrdd â ffrindiau hen a newydd.

Amser i ymlacio
Lle i gael eich adnewyddu yn ysbrydol a chorfforol yw’r gynhadledd. Er bod y rhaglen yn gynhwysfawr, mae digon o gyfle i ymlacio a meddwl dros yr anerchiadau, yn un o ardaloedd prydfertha’r byd!

Ceisio Duw
Mae’r gynhadledd yn gyfle i ymdawelu a cheisio’r Arglwydd yn bersonol. Bob blwyddyn tystia gymaint i’r ffordd y mae’r Arglwydd wedi agosáu atynt yn ystod wythnos y gynhadledd wrth iddynt roi amser i’w geisio.

Gobeithio y bydd y tudalenau yma yn rhoi’r holl wybodaeth yr ydych ei angen ar gyfer y gynhadledd. Ond cofiwch gysylltu gyda’r swyddfa os am fwy o wybodaeth.

Beth sy’n digwydd eleni?

.

Lleoliad

.

Lle medraf aros?

.

Oes angen cofrestru?

Eisiau gwrando ar gynadleddau’r gorffennol?

Cliciwch yma am ddewis o gynadleddau gan gynnwys Cynhadledd 2017 a 2018