Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

21-25 Awst, Aberystwyth

Cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru

21-25 Awst 2023, Aberystwyth

Annwyl gyfaill,

Mae’n braf cael eich gwahodd i’r Gynhadledd unwaith eto yng nghanolfan cynadleddau Medrus, Aberystwyth.  Eleni, rydym yn ôl i’r hen drefn ar ôl y trefniadau gwahanol oherwydd Cofid,  Edrychwn ymlaen yn eiddgar at brif anerchiadau’r bore gan Dafydd Job ac at y siaradwyr amrywiol fydd yn ein harwain yn y nosweithiau. Bydd seminarau a chyfleoedd i gymdeithasu a rhannu mewn digwyddiadau eraill a bydd darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hefyd. Ein gobaith mwyaf yw y bydd Duw yn tywallt ei Ysbryd Glân arnom fel bod ei Air yn suddo i’n calonnau ac y cawn ein hannog a’n calonogi wrth gymdeithasu â Christnogion eraill.  

Felly beth am ymuno gyda ni yr Haf yma a mwynhau treulio amser gyda’n brodyr a chwiorydd yn y ffydd yn ceisio ein Tad nefol gyda’n gilydd.

Gan edrych ymlaen at eich gweld,

Derrick Adams (ar ran y tîm trefnu)

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Beth well nac ymuno gyda Christnogion eraill o bob rhan o Gymru am wyliau, cyfle i gymdeithasu ac yn fwy pwysig na dim arall – ceisio’r Arglwydd?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Ymunwch gyda ni wrth i ni geisio a derbyn gras o gylch y Gair.

 

Prif siaradwr 2023:

Dafydd Job

Ganwyd a magwyd Dafydd yn Aberystwyth, cyn mynd i Brifysgol Bangor lle daeth i brofiad byw o’r Arglwydd, ac ymuno yn y fendith yno yng nghanol saith-degau’r ganrif ddiwethaf. Bu’n weinidog gyda’r Presbyteriaid am chwe mlynedd, cyn derbyn galwad i fod yn weinidog cyntaf yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg ym Mangor. Parhaodd yno nes iddo ymddeol ar ddiwedd 2021. Mae’n teithio’n rheolaidd i Ddwyrain Ewrop i gynorthwyo’r eglwysi yno, Mae’n briod i Gwenan, a chanddynt dri o blant ac un ŵyr a thair wyres.

Testun y prif anerchiadau:

Calon y Ceidwad

Gwersi o’r Oruwchystafell (Efengyl Ioan Penodau 13 – 17)

Fe ddywedodd Iesu ei fod yn addfwyn a gostyngedig o galon. Un o’r mannau lle gwelwn hyn yn amlwg yw yn yr oruwchystafell ar y noson y cafodd ei fradychu. Mae’n agor ei galon i’r disgyblion wrth iddo eu paratoi ar gyfer yr hyn oedd ar ddigwydd. Byddwn yn ceisio gweld sut mae ei agwedd yno yn galondid i’r rhai sydd yn ei ddilyn heddiw.

 

Siaradwyr eraill:

Gwydion Lewis (nos Lun)

Arnallt Morgan (nos Fawrth)

Aron Treharne (bydd nos Fercher dan ei ofal)

Martin Williams (nos Iau)

Robert Thomas (nos Wener)

 

Prisiau tocynnau:

Tocyn Dydd – Teulu – £55

Tocyn Dydd – Plentyn – £7

Tocyn Dydd – Oedolyn – £24

Tocyn Dydd – Myfyriwr – £12

Cynhadledd Gyfan – Teulu – £160

Cynhadledd Gyfan – Plentyn – £30

Cynhadledd Gyfan – Oedolyn – £75

Cynhadledd Gyfan – Myfyriwr – £40

 

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y Gynhadledd yma

 

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu hychwanegu i’n gwefan wrth iddynt ddod i law.