Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Y Galon a'r Gwaith

Cyfle i weddïo, i dderbyn hyfforddiant a pharatoi tuag at weithgareddau'r haf

Dyddiad y Galon a’r Gwaith 2018:

23-24 Mawrth, Bryn-y-groes

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

Yn disgleirio fel goleuadau yn y byd

Fel Cristnogion, rydym wedi ein hachub i bwrpas – i ddisgleirio fel goleuadau yn y byd! Bydd hyn yn rhoi clod i Dduw ac yn dangos i eraill y ffordd at Iesu. Nid tasg rwydd yw hyn heddiw, gan fod disgleirio yn golygu fod yn rhaid camu allan a bod yn wahanol, sy’n aml yn costio i’r Cristion. Dros y penwythnos byddwn yn darganfod gyda’n gilydd sut y mae ‘disgleirio fel goleuadau’ yng Nghymru heddiw gan roi digon o amser i weddïo am gymorth Duw i wneud hyn.

7-8 Ebrill, 2017 ym Mryn-y-Groes y Bala

Beth yw nod y digwyddiad?

 • Rhoi cyfle i Gristnogion ddod at ei gilydd i weddïo a galw ar enw Duw gan geisio Ei fendith
 • Rhoi hyfforddiant i Gristnogion ym meysydd gwaith ieuenctid a gwaith efengylu
 • Rhoi cyfle i Gristnogion drafod ac ymateb i’r sefyllfa yr ydym ynddi yng Nghymru
 • Rhoi cyfle i dimoedd gwersylloedd ac eisteddfod 2017 ddod at ei gilydd

Beth fydd yn digwydd?

Bydd digon o amser i weddïo, rhannu, trafod a dysgu. Mae pobl yn dod am y gynhadledd gyfan neu am y Sadwrn yn unig. Gweler y rhaglen am fwy o wybodaeth.

Nos Wener

 • 8.00 – Cyrraedd a Swper
 • 9.30 – Astudiaeth a Gweddi

Dydd Sadwrn

 • 8.00 – Brecwast
 • 9.00 – Gweddi
 • 9.45 – Chwenychu Cyfiawnder (Steffan Jones)
 • 10.45 – Paned
 • 11.15 – Seminarau 1
 • 12.30 – Cinio
 • 1.45 – Seminarau 2
 • 3.00 – Cyfarfod timau

Seminarau Gwaith Ieuenctid

 • Seminar 1 – Mentora i fywyd iach (Rhodri Jones)
 • Seminar 2 – Gofalu am ein gilydd (Gwydion Lewis)

Seminarau Rhannu Ffydd

 • Seminar 1 – Deall y cyd-destun Cymraeg (Steffan Job) – yn y sesiwn yma bydd Steffan yn ceisio ateb y cwestiwn ‘Beth yw Cymro/Cymraes?’ Er nad oes un ateb syml i’w gael, mae’n dadlau fod yna rai priodolaethau a gwersi y gellir eu dysgu a fydd yn gymorth i ni ddeall ein cymdeithas yn well.
 • Seminar 2 – Rhannu’r efengyl – yn y sesiwn yma byddwn yn edrych ar rai o’r egwyddorion o rannu newyddion da’r efengyl yn bersonol.

Pwy sy’n cael dod?

Mae’r penwythnos yn agored i unrhywun – does dim rhaid i chi fod yn rhan o dîm gwersylloedd neu waith efengylu MEC i fynychu’r digwyddiad. Bydd croeso cynnes i bawb!

Y gost?

Rydym yn gofyn am gyfraniad (gweler isod) i helpu gyda chostau, ond os nad ydych gyda’r modd i fedru talu, yna plîs peidiwch â phoeni – dewch draw, ac fe fydd croeso i chi.

Rydym yn awgrymu y cyfraniadau canlynol:

 • Cynhadledd gyfan £30
 • Cynhadledd gyfan myfyriwr £25
 • Dydd Sadwrn yn unig (gan gynnwys cinio) £10

Mae croeso i chi ddod a theulu gyda chi i’r digwyddiad, ond rydym yn disgwyl cyfraniad am lety a/neu bwyd.

Archebu

Gellir lenwi’r ffurflen ar lein – bydd hwn yn ymddangos yn agosach at y digwyddiad.