Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion Cymraeg

Dyddiad Cynhadledd 2018

8-10 Hydref, Bryn-y-groes, Bala

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd. Am ddisg yn cynnwys MP3s o anerchiadau llynedd, cysylltwch gyda swyddfa’r gogledd os gwelwch yn dda. 

Deall arwyddion yr amserau: 1 Cronicl 12:32

Prif Anerchiadau gan Gwynn Williams

Dyddiad Cynhadledd 2017: 9-11 Hydref, 2017

Lleoliad: Bryn y Groes, Y Bala

Sesiynau eleni:

 • Deall arwyddion yr amserau (Gwynn Williams) – dwy sesiwn fydd yn ein hannog a’n harfogi wrth i ni geisio deall yr amserau y mae Duw wedi ein rhoi ynddynt.
 • Deall yr amserau – ymateb bugeiliol i fydolrwydd yn yr eglwys (John Treharne) – yn y sesiwn yma (fydd yn cynnwys amser i drafod) byddwn yn edrych ar rai o’r egwyddorion a’r ymatebion ymarferol wrth edrych ar sut mae bydolrwydd yn effeithio ein heglwysi (e.e. aelodau yn mynychu llai o gyfarfodydd)
 • Deall yr amserau – gwersi o’r gorffennol (Alun Tudur) – bydd Alun yn edrych ar y diwygiad protestanaidd ac yn ystyried pa wersi y dylem ni eu dysgu heddiw yng Nghymru.
 • Deall y gair – pwysigrwydd y testun gwreiddiol (Iwan Rhys Jones) – mae Iwan yn ysgolhaig sy’n darlithio yng Ngholeg diwinyddol Union. Bydd yn ein hymestyn yn feddyliol wrth i ni edrych yn ymarferol ar y Beibl yn yr Hebraeg gan wneud i ni ystyried pa rol y dylai deall yr ystyr gwreiddiol ei gael yn ein heglwysi ni wrth ddarllen y Beibl.
 • Deall yr amserau – cyrraedd y Cymry (Steffan Job) – yn dilyn ymgyrch arall yn yr eisteddfod a gweithio gyda nifer o eglwysi gwahanol, fe fydd Steffan yn ein harwain i ystyried a oes angen i ni weithredu’n wahanol i gyrraedd y Cymry Cymraeg. Bydd y sesiwn yn cynnwys trafodaeth agored.
 • Deall yr amserau – stori gyffrous o Tsieina (Meirion Thomas) – bydd Meirion yn codi ein golygon at y pethau mawr y mae Duw yn ei wneud yn Tsieina ar hyn o bryd.

 

Bydd y gynhadledd yn gyfle i chi uno gyda dynion eraill sy’n gweithio dros Grist drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undod yn rhywbeth y dylem ei geisio (Ioan 17), ac felly rydym yn eich annog i ddod i’r gynhadledd.

Hoffem bwysleisio mai nad uno o dan faner y Mudiad yw pwrpas y gynhadledd hon. Does gennym ddim diddordeb mewn ceisio chwyddo niferoedd ein cynhadledd ni. Deallwn yn glir nad oes gan MEC fonopoli, na hawl, ar waith yr efengyl  yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl a phosib ddod at ei gilydd.

Mae Cymru mewn stad mor ofnadwy gyda miliynau o bobl yn golledig heb Grist. Mae’r gwaith mor fawr – a ninnau mor fach mewn nifer – mae angen ein gilydd arnom.

Felly gwahoddiad agored yw hwn sy’n cael ei gynnig yn wylaidd i bawb o bob cefndir ac enwad Cristnogol yng Nghymru.

Ymunwch gyda ni yn y Bala ym Mis Hydref.

Beth yw ethos y gynhadledd?

Mae pawb yn cael eu trin yr un peth yn y gynhadledd hon. Does dim ots o ba gefndir, capel neu enwad yr ydych yn dod – y nod yw helpu’n gilydd gan ein bod i gyd ym bechaduriaid sydd wedi derbyn gras ac sydd yn ceisio gwasanaethu Duw yng Nghymru. Mae gonestrwydd yn bwysig ac rydym am i’n hamser gyda’n gilydd fod yn real, yn ymarferol ac yn gadarnhaol lle y mae gwir gymdeithas a gwir gyfeillgarwch yn cael ei fagu rhyngom.

Beth yw thema’r gynhadledd?

Thema’r gynhadledd yw deall arwyddion yr amserau. Dros y tri diwrnod gobeithiwn ddysgu, gweddio, rhanu ac annog ein gilydd wrth i ni ystyried sut mae arwain pobl Dduw yn y gymdeithas yr ydym wedi ein rhoi ynddi.

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Emyr James yn cadeirio y gynhadledd ac fe fydd digon o amser i siarad, rhannu a gweddio gyda’n gilydd o gwmpas y prif sesiynau sydd fel a ganlyn:

Dydd Llun
 • 1 y.p. – Cinio
 • 2 y.p. – Deall arwyddion yr amseroedd 1 (Gwynn Williams)
 • 4 y.p. – Cyfnod o rannu
 • 6 y.h. – Swper
 • 7.30 y.h. – Deall yr amserau – ymateb bugeiliol i fydolrwydd ym mywyd yr Eglwys (John Treharne)
 Dydd Mawrth
 • 8 y.b. – Brecwast
 • 9 y.b. – Gweddi
 • 10.30 y.b. – Deall yr amserau – Gwersi o’r gorffennol (Alun Tudur)
 • 12.30 y.p. – Cinio
 • Pnawn Rhydd
 • 4 y.p. – Deall y gair – Pwysigrwydd yr iaith wreiddiol wrth ddadansoddi testun (Iwan Rhys Jones)
 • 6 y.h. – Swper
 • 7.30 y.h.– Deall yr amserau – Cyrraedd y Cymry (Steffan Job)
Dydd Mercher
 • 8 y.b. – Brecwast
 • 9 y.b. – Gweddi
 • 10.00 y.b. – Deall yr amserau – Stori gyffrous o Tsieina (Meirion Thomas)
 • 11.15 y.b. – Rol bacwn
 • 11.45 y.b. – Deall arwyddion yr amseroedd 2 (Gwynn Williams)

 

Pwy sydd yn cael dod?

Mae’r gynhadledd yn agored i ddynion sydd yn gweinidogaethu yn eu heglwys neu gapel. Golyga hyn fod y gynhadledd yn agored i weinidogion, cymorthyddion (assistants), gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un arall sy’n gweinidogaethu yn y Gymru gyfoes.

Sut mae archebu lle?

Gellir archebu lle (am ran o’r gynhadledd, neu’r cyfan) drwy lenwi’r ffurflen isod neu drwy gysylltu gyda Bryn y Groes yn uniongyrchol. Mae’r pris i’w weld ar y ffurflen ar lein (gan gynnwys yr holl opsiynau gwahanol gyda llety a bwyd).