Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion Cymraeg

Dyddiad Cynhadledd 2020

5-7 Hydref, Bryn-y-groes, y Bala

Prif Siaradwr: Steffan Jones

 

Dyma fanylion Cynhadledd 2019 er mwyn roi syniad o sut mae’r digwyddiad yn rhedeg:

Siaradwyr a sesiynau:

Rhodri Glyn (Prif anerchiadau – Llun a Mercher), Emyr James (Llun), Eryl Davies (Sesiynau bugeiliol ar ‘trais yn y cartref’ a ‘tor priodas’ – Mawrth), Geoff Thomas (Mawrth a Mercher), bydd nifer o gyfarfodydd gweddi yn rhan o’r gynhadledd eleni.

Bydd y gynhadledd yn gyfle i chi uno gyda dynion eraill sy’n gweithio dros Grist drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undod yn rhywbeth y dylem ei geisio (Ioan 17), ac felly rydym yn eich annog i ddod i’r gynhadledd.

Hoffem bwysleisio mai nad uno o dan faner y Mudiad yw pwrpas y gynhadledd hon. Does gennym ddim diddordeb mewn ceisio chwyddo niferoedd ein cynhadledd ni. Deallwn yn glir nad oes gan MEC fonopoli, na hawl, ar waith yr efengyl  yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl a phosib ddod at ei gilydd.

Mae Cymru mewn stad mor ofnadwy gyda miliynau o bobl yn golledig heb Grist. Mae’r gwaith mor fawr – a ninnau mor fach mewn nifer – mae angen ein gilydd arnom.

Felly gwahoddiad agored yw hwn sy’n cael ei gynnig yn wylaidd i bawb o bob cefndir ac enwad Cristnogol yng Nghymru.

Ymunwch gyda ni yn y Bala ym Mis Hydref.

Beth yw ethos y gynhadledd?

Mae pawb yn cael eu trin yr un peth yn y gynhadledd hon. Does dim ots o ba gefndir, capel neu enwad yr ydych yn dod – y nod yw helpu’n gilydd gan ein bod i gyd ym bechaduriaid sydd wedi derbyn gras ac sydd yn ceisio gwasanaethu Duw yng Nghymru. Mae gonestrwydd yn bwysig ac rydym am i’n hamser gyda’n gilydd fod yn real, yn ymarferol ac yn gadarnhaol lle y mae gwir gymdeithas a gwir gyfeillgarwch yn cael ei fagu rhyngom.

Pwy sydd yn cael dod?

Mae’r gynhadledd yn agored i ddynion sydd yn gweinidogaethu yn eu heglwys neu gapel. Golyga hyn fod y gynhadledd yn agored i weinidogion, cymorthyddion (assistants), gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un arall sy’n gweinidogaethu yn y Gymru gyfoes.

Dydd Llun

13:00 – Cinio
14:00 – Sesiwn 1 – Amser i rhannu a gweddio – Dafydd Job
15:30 – Paned
16:00 – Sesiwn 2 – Rhodri Glyn rhan 1
18:00 – Swper
19:30 – Sesiwn 3 – Trafodaeth – Emyr James

Dydd Mawrth

08:30 – Brecwast
09:15 – Cwrdd Gweddi – Dafydd Job
10:00 – Sesiwn 4 – Geoff Thomas 1
11:30 – Sesiwn 5 – Geoff Thomas 2
12:30 – Cinio
13:30 – 16:00 – Amser rhydd
16:00 – Sesiwn 5 – Eryl Davies 1
18:00 – Swper
19:30 – Sesiwn 6 – Eryl Davies 2

Dydd Mercher

08:30 – Brecwast
09:15 – Cwrdd Gweddi – Dafydd Job
10:00 – Sesiwn 7 – Rhodri Glyn
11:30 –
12:00 – Roliau Bacwn ac adref

Sut mae archebu lle?

Bydd ffurflen archebu yn ymddangos isod yn agosach at y digwyddiad.