Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Y Cylchgrawn Efengylaidd

27 Maw, 2018

EIRIOLAETH WLEIDYDDOL

gan Matthew Rees

I rai yn yr Eglwys, gellir gweld eiriolaeth wleidyddol yn rhywbeth y dylai Cristnogion ei osgoi. Mae rhai yn dadlau na ddylai Cristnogion faeddu eu dwylo gyda materion gwleidyddol, materion bydol. Efallai y bydd rhai yn dweud, os yw Duw yn sofran, pam mae angen i ni gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth? Os yw Duw yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Dod i Adnabod Carwyn a Sarah Graves

gan Carwyn Graves

Ers rhai misoedd mae Carwyn (o Gaerdydd) a Sarah Graves (o swydd Berkshire) wedi ymsefydlu ym mhentref Croesyceiliog, ger Caerfyrddin, a diwedd Medi ganed ei merch, Miriam Heulwen. Mae’r ddau’n gweithio i fudiad cenhadol Wycliffe. Diolch am gytuno i siarad â ni, beth am ddechrau gyda’ch profiad ysbrydol? Sarah: Roeddem ni’n mynd i eglwys y…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Saethu yn Vegas

gan Gwenan Turner

Ymateb teulu sy’n byw yn Las Vegas i’r gyflafan yno ar 1 Hydref 2017 pan laddwyd 58 o bobl gyda 851 wedi eu hanafu Ein hymateb cyntaf yng ngoleuni trychineb Las Vegas rai misoedd yn ôl oedd braw, galar a dychryn; yna yn sydyn newidiodd i deimlad o gariad dros ein dinas a dymuniad i…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gobaith y groes mewn byd o boen

gan Rhiannon Lloyd

Ers 25 mlynedd bellach, dwi wedi cael y fraint o weithio yn rhai o wledydd tywyllaf y byd – gwledydd lle mae rhyfel cartref, neu lle mae hanes hir o anghyfiawnder rhwng y gwahanol lwythau. Ie, braint – oherwydd yno yng nghanol y tywyllwch rydw i wedi profi gwaith yr Ysbryd Glân yn fwyaf grymus,…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gweddio am arweinwyr doeth

gan Derrick Adams

Angen Doethineb Mae’n siŵr mai un o’r pethau rydym yn edrych amdano mewn arweinwyr yw doethineb, ac mae Solomon yn esiampl wych. Mae Duw yn rhoi cynnig rhyfeddol iddo ar ddechrau ei deyrnasiad, ac yn hytrach na gofyn am hir oes, cyfoeth neu fuddugoliaethau milwrol, mae’n gofyn: ‘Felly rho i’th was galon ddeallus i farnu…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Pobl y Beibl – Pedr

gan Peter Davies

Geiriau cyntaf Iesu wrth Pedr oedd ar iddo ei ddilyn ef (Math. 4:19). Ei eiriau olaf iddo oedd ar iddo ei ddilyn ef (Ioan 21:22). Pob cam o’r ffordd ni ffaelodd Pedr â dilyn yr Iesu, er iddo gwympo sawl tro. Daeth Pedr yn ddyn newydd pan ddaeth Iesu i’w fywyd. Newidiwyd cwrs ei fywyd…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion heddiw: Tim Farron

gan Rhys Llwyd

Blwyddyn i’w hanghofio oedd 2017 i Tim Farron, cyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Aeth i ddyfroedd dyfnion wedi i newyddiadurwyr ei groesholi ynglŷn â’i farn am hoywder – yn benodol, a oedd y weithred o ryw hoyw yn bechod? Ar ôl ceisio ei orau i osgoi’r cwestiwn fe ddywedodd yn y diwedd nad oedd yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidydd o Gristion DDOE: William Wilberforce

Mewn cyfweliad teledu ar 4 Mawrth 2006, datganodd Tony Blair wrth Michael Parkinson y byddai’n atebol i Dduw am ei benderfyniad i fynd i ryfel yn erbyn Saddam Hussein. Synnodd hyn nifer o sylwebyddion gwleidyddol oherwydd amharodrwydd Blair yn y gorffennol i drafod unrhyw agwedd ar ei ffydd bersonol. Yn wir, mewn cyfweliad â’r Daily…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Gwleidyddiaeth a’r Cristion

gan Geraint Lloyd

Gall gweithredu gwleidyddol fod yn bwnc llosg ymhlith Cristnogion. Ofer disgwyl trafod pob agwedd, heb sôn am ddatrys pob problem, mewn un erthygl fer. Y gorau y gellid ei wneud yw tynnu sylw at rai ystyriaethau Beiblaidd y mae angen i bob Cristion eu pwyso a’u mesur yn weddigar. Yr Eglwys a’r Wladwriaeth Cyn dod…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2018

Diolch o Dad Nefol

gan Steffan Job

Mae hi’n dymor y diolch. Gydol mis Hydref roedd capeli ein gwlad yn fwrlwm o wasanaethau diolchgarwch ac er bod hynny wedi dirwyn i ben, a bydd y mis hwn yn llawn dathlu a diolch wrth dderbyn anrhegion Nadolig. Mae pawb yn gwybod beth yw hi i fod yn ddiolchgar. Weithiau teimlwn ddiolchgarwch tuag at…

Darllen ymlaen