Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Y Cylchgrawn Efengylaidd

25 Chw, 2019

Patrymau Cywrain: Cristnogion a’r Celfyddydau – Holi Gareth Morgan

gan Gareth Morgan

Sut daethoch chi i nabod Iesu Grist yn bersonol? Erbyn imi fynd i’r brifysgol, roeddwn wedi colli ffydd ddiwylliannol fy mhlentyndod ac yn ystyried fy hun yn ‘atheist’. Astudiais ieithoedd modern yn y brifysgol a wedyn gwnes i ymchwil mewn llenyddiaeth Ffrangeg fodern. Dechreuais ddysgu ieithoedd mewn ysgol yng Nghasnewydd, ble y cwrddais ag Ann….

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Beibl Cymraeg i’r Dyfodol: Rhai Materion Sylfaenol

gan Wyn James

Wrth feddwl am unrhyw ‘Feibl i’r Dyfodol’, boed yn fersiwn diwygiedig o gyfieithiad sy’n bod yn barod neu’n gyfieithiad newydd sbon, rhaid dechrau gyda thair ystyriaeth sylfaenol. 1. Nid oes unrhyw gyfieithiad yn ‘sanctaidd’ nac yn ‘anffaeledig’. Mae’r Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw – wedi ei ‘hanadlu’ ganddo (2 Tim. 3:16) – ac wedi…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Ymgynghoriad ar ‘Y Beibl i’r dyfodol’

gan Carwyn Graves

Daeth rhyw hanner cant o Gristnogion ynghyd yn Aberystwyth ar 11 Medi er mwyn trafod y cwestiwn: ‘Sut gallwn ni sicrhau Beibl Cymraeg safonol, cywir a dealladwy ar gyfer y dyfodol?’ Cwestiwn mawr, wrth gwrs, ac nid ar chwarae bach y mae mynd i’r afael â’r fath gwestiwn. Bwriad y diwrnod felly oedd ceisio llunio…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

O Gymru i Wlad Thai

gan Tom King

Erbyn i chi ddarllen y cyfweliad hwn mi fydd Tom a Nerys wedi gadael Caerdydd er mwyn cychwyn ar eu gwaith newydd yng Ngwlad Thai. Dyma oedd ganddynt i’w ddweud wrth baratoi i adael. 1. Cyflwynwch eich hunain yn fyr… Helo! Ein henwau ni yw Tom a Nerys King. Rydym wedi bod yn byw yng…

Darllen ymlaen
25 Ion, 2019

UFFERN EVAN ROBERTS

gan Ieuan Evans

Cafodd Evan Roberts y Diwygiwr sawl gweledigaeth i’w baratoi a’i ysgogi ar gyfer ei waith. Mae’r un lle gwelodd law yn estyn allan bapur a’r ffigwr 100,000 arno, sef y nifer fyddai’n cael eu hachub, yn eithaf adnabyddus ond nid yw’r weledigaeth a gafodd o uffern gymaint felly. Dyma sut y mae Dr D. M….

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Teyrnged: COFIO BOBI JONES 1929-2017

gan Dafydd Ifans

Cofnodir yn Efengyl Mathew fod yr Arglwydd Iesu wedi dweud: ‘Yr wyf yn dy foliannu di, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti guddio’r pethau hyn rhag y doethion a’r deallusion, a’u datguddio i rai bychain.’ (Mathew 11:25). Bobi Jones, i bob golwg oedd un o’r eithriadau i’r rheol hon, gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Y mae ef, er ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd’ Hanes Robert Jermain Thomas

gan Gwyn Davies

Roedd ganddo awydd ysol i fynd â’r efengyl i Corea. Wedi sicrhau lle yn gyfieithydd ar long Americanaidd, cychwynnodd am Pyongyang, y brifddinas. Wrth i’r llong hwylio ar hyd afon Taedong, dosbarthodd Feiblau a thractau Tsieineeg i’r bobl ar y glannau. Ond cododd anghydfod rhwng criw’r llong a’r Coreaid. Ger Pyongyang herwgipiwyd pennaeth yr heddlu…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

O Gaerydd i’r Byd

gan Dyfan Graves

Ar ôl treulio dwy flynedd yn teithio’r moroedd ar long OM Logos Hope, mae Dyfan Graves wedi dychwelyd adref i Gaerdydd. Yn rhifynnau nesaf y Cylchgrawn cawn ychydig o’i hanes ym mhorthladdoedd y byd, ond i ddechrau dyma gyfle i ddod i’w adnabod yn well. Wnewch chi sôn ychydig am eich cefndir? Ces i fy…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Y Bywyd Cyflawn

gan Gwynn Williams

‘Ni ddaw’r lleidr ond i ladrata, ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder.’ (Ioan 10:10) Yn y ddegfed bennod o Efengyl Ioan mae Iesu Grist yn defnyddio darluniau i ddisgrifio natur ei weinidogaeth. Mae dau ohonynt yn dechrau gyda’r…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Ymddiriedaeth

gan Steffan Job

Pwy ddychmygai, ychydig flynyddoedd yn ôl, y byddai grwpiau byd fflat yn cael cymaint o sylw, pleidiau gwleidyddol eithafol yn cael cymaint o bleidleisiau, a phobl yn rhoi cymaint o bwysau ar yr hyn y mae’r selebs yn ei ddweud. Mae’n amlwg fod ymddiriedaeth mewn awdurdod yn brin yn ein dyddiau ni. Efallai nad yw’r…

Darllen ymlaen