Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Y Cylchgrawn Efengylaidd

23 Mai, 2019

Iachau Calonnau, Newid Cenhedloedd

Mewn byd llawn gwrthdaro, fe welwn angen dwfn am gymod: cymod rhwng unigolion a’u Creawdwr, rhwng unigolion a’i gilydd, a rhwng grwpiau o bobl a’i gilydd. Ac rydym yn clywed am ymdrechion y Cenhedloedd Unedig ac amryw gyrff eraill i sefydlu cymod a heddwch mewn gwahanol rannau o’r byd lle ceir anghydfod a rhyfel. Mae…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Plannu’r efengyl ym mhridd Madagascar

gan Carwyn Graves

Yn 2018 bu peth ymdrech i ddathlu’r ffaith ei bod yn ddau can mlynedd ers i genhadon o Gymru gyrraedd Madagascar a dechrau gwaith yno. David Jones a David Griffiths yw’r enwocaf o blith rhestr o ddyrnaid o genhadon blaengar o Gymru a fu’n hau had yr efengyl yn y wlad honno yn ystod y…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

YMLAEN I AFFRICA DYFAN AR Y LOGOS HOPE

gan Dyfan Graves

Ar ôl treulio dwy flynedd yn teithio’r moroedd ar long OM Logos Hope, mae Dyfan Graves wedi dychwelyd adref i Gaerdydd. Yn rhifynnau’r Cylchgrawn cawn ychydig o’i hanes ym mhorthladdoedd y byd, dyma’r ail. Ffynnu ar y llong Rydyn ni newydd fod trwy Asia, ac yn hwylio ymlaen tuag at Affrica, a phennod newydd o…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gwynn Williams – profiad darpar weinidog a gweinidog.

gan Emyr James

Cawr o ddyn. Dyma’r ffordd y gwnaeth sawl un gyfeirio at Gwynn wrthyf yn ystod y dyddiau yn dilyn ei farwolaeth. Ar un ystyr mae’n ddisgrifiad digon rhyfedd. Doedd e ddim yn ddyn arbennig o dal. A dweud y gwir, yn gorfforol roedd e wastad yn gymharol fain – rhedwr traws gwlad yn ei ieuenctid,…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Pwy yw Iesu Grist?

gan John Pritchard

Cefais y fraint o glywed Gwynn Williams yn pregethu lawer gwaith. Ond er mor gyfoethog y pregethu ac er mor eglur y cymhwyso ar bob achlysur, yr hyn a gofiaf yn fwy na dim yw’r tro cyntaf erioed i mi ei glywed, bron i 45 o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn. A bod yn fanwl…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Anturiaethau yn Asia Dyfan ar y Logos Hope

gan Dyfan Graves

Ar ôl treulio dwy flynedd yn teithio’r moroedd ar long OM Logos Hope, mae Dyfan Graves wedi dychwelyd adref i Gaerdydd. Yn rhifynnau nesaf y Cylchgrawn cawn ychydig o’i hanes ym mhorthladdoedd y byd, dyma’r cyntaf. Ymuno Rwyf fi’n sefyll ar ddiwedd twnnel ym Mhenang, Malaysia, gyda 114 o bobl y tu ôl imi a…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Pob Eglwys yn Genhadol

gan Meirion Thomas

Mae Duw y Tad, Duw y Mab a Duw’r Ysbryd Glân wedi arfaethu, cynllunio ac addo menter genhadol fyd-eang, ryngwladol, a fyddai’n gwireddu, yn cyflawni ac yn cymhwyso holl fendithion a breintiau iachawdwriaeth. Bod yn ymwybodol o’r fenter honno a bod yn rhan weithredol ohoni ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol yw sylfaen disgyblaeth Feiblaidd…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Pechodau Parchus: Eiddigedd

gan John Richards

Mae pawb yn cofio pa mor gandryll oedd y llysfam ddrwg yn stori Eira Wen pan ddarganfu nad hi oedd y brydferthaf o holl ferched y wlad. Yn ogystal â phechodau mwy amlwg (dicter, llofruddiaeth) mae’r stori hon yn darlunio pechodau mwy cyfrwys sy’n aml i’w canfod law yn llaw: cenfigen, eiddigedd, ysbryd cystadleuol a…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

CHRISTMAS EVANS YN DOD I LANGEFNI

gan Tim Shenton

Wrth i’r gwaith adfer ar hen gapel Cildwrn yn Llangefni symud yn ei flaen o’r allanolion i’r adeilad oddi mewn dyma ychydig o hanes cysylltiad Christmas Evans â’r lle. Am beth amser cyn i Christmas Evans symud i Ynys Môn, roedd wedi gweddïo y byddai Duw yn ei anfon i Ynys Môn yn benodol. Derbyniodd…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Cyfieithu’r Beibl a Gweledigaeth beibl.net

gan Arfon Jones

Wrth drafod y syniad o baratoi cyfieithiad newydd o’r Ysgrythur yn y Gymraeg, y cwestiwn cyntaf mae’n rhaid i ni ei ofyn ydy sut yn union mae deall y gair ‘cyfieithiad’, a beth ydy’r gwahaniaeth rhwng cyfieithiad ac aralleiriad? Sut mae diffinio ‘cyfieithiad’? Mae wedi ei awgrymu nad ydy’r Beibl Cymraeg Newydd (Argraffiad Diwygiedig) yn…

Darllen ymlaen