Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llwybrau

9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James

8 – Cyfamod Newydd Marc 2:18-22 Yr oedd disgyblion Ioan a’r Phariseaid yn ymprydio. A daeth rhywrai ato a gofyn iddo, “Pam y mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di ddim yn ymprydio?”  Dywedodd Iesu wrthynt, “A all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy? Cyhyd ag…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James

7 – Ffrind Pechadur Marc 2:13-17 Aeth allan eto i lan y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa’n dod ato, ac yntau’n eu dysgu hwy. Ac wrth fynd heibio gwelodd Lefi fab Alffeus yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, “Canlyn fi.” Cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James

6 – Maddau Pechodau Marc 2:1-12 Pan ddychwelodd i Gapernaum ymhen rhai dyddiau, aeth y newydd ar led ei fod gartref. Daeth cynifer ynghyd fel nad oedd mwyach le i neb hyd yn oed wrth y drws. Ac yr oedd yn llefaru’r gair wrthynt. Daethant â dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei…

Darllen ymlaen
8 Ebr, 2020

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James

5 – Cyfnewid Lleoedd Marc 1:40-45 Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei liniau a dweud, “Os mynni, gelli fy nglanhau.” A chan dosturio estynnodd ef ei law i a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James

4 – Pregethu a Iacháu Marc 1:29-39 Ac yna, wedi dod allan o’r synagog, aethant i dŷ Simon ac Andreas gydag Iago ac loan. Ac yr oedd mam-yng-nghyfraith Simon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddi-oed; aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a’i chodi. Gadawodd y dwymyn hi, a…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James

3 – Awdurdod Crist Marc 1:16-28 Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwelodd Iesu Simon a’i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i’r môr; pysgotwyr oeddent. Dywedodd lesu wrthynt, “Dewch ar fy ôl i, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion.” A gadawsant eu rhwydau ar unwaith a’i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig gwelodd Iago…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James

2 – Dechrau’r Gwaith Marc 1:9-15 Yn y dyddiau hynny daeth lesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon lorddonen gan loan. Ac yna, wrth iddo godi allan o’r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo’n agored a’r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o’r nefoedd: “Ti yw fy Mab, yr Anwylyd;…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James

1 – Y Brenin Marc 1:1-8 Dechrau Efengyl lesu Grist, Mab Duw. Fel y mae’n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia: “Wele fi’n anfon fy nghennad o’th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, unionwch y llwybrau iddo’” – ymddangosodd loan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2009

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol?

gan Steffan Job

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol? Gall Ysgol fod yn anodd – ti siwr o fod wedi sylwi. Ond gall fod yn fwy anodd i fod yn Gristion yn yr Ysgol. Ceisio gwneud dy waith, bod yn esiampl a thystiolaeth i ffrindiau a hynny heb edrych yn ‘weirdo’. Mae’n hawdd meddwl dy fod…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2008

Darllen y Beibl

gan Heledd Job

Darllen y Beibl Wyt ti’n cael trafferth i ddarllen y Beibl? Efallai dy fod yn ffeindio hi’n hawdd i ddarllen y Beibl am rai dyddiau ar ôl gwersyll neu gynhadledd. Ond beth am weddill y flwyddyn? Yn yr erthygl hon mae Heledd Job yn ceisio ein helpu i fedru darllen y Beibl yn well. Mae…

Darllen ymlaen