Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llwybrau

5 Mai, 2020

Gwneud Marc 28 – Pwysicrwydd Ffydd

gan Emyr James

28 – Pwysicrwydd Ffydd Marc 9:14-29 Pan ddaethant at y disgyblion gwelsant dyrfa fawr o’u cwmpas, ac ysgrifenyddion yn dadlau â hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef fe’u syfrdanwyd, a rhedasant ato a’i gyfarch. Gofynnodd yntau iddynt, “Am beth yr ydych yn dadlau â hwy?” Atebodd un o’r dyrfa ef, “Athro, mi…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

gan Emyr James

27 – Y Proffwyd Mwyaf Marc 9:2-13 Ymhen chwe diwrnod dyma Iesu’n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o’r neilltu ar eu pennau eu hunain. A gweddnewidiwyd ef yn eu gŵydd hwy, ac aeth ei ddillad i ddisgleirio’n glaerwyn, y modd na allai unrhyw bannwr ar y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James

26 – Gweld yn Glir Marc 8:22-9:1 Daethant i Bethsaida. A dyma hwy’n dod â dyn dall ato, ac yn erfyn arno i gyffwrdd ag ef. Gafaelodd yn llaw’r dyn dall a mynd ag ef allan o’r pentref, ac wedi poeri ar ei lygaid rhoes ei ddwylo arno a gofynnodd iddo, “A elli di weld…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James

25 – Dynion Dall Marc 8:1-21 Yn y dyddiau hynny, a’r dyrfa unwaith eto’n fawr a heb ddim i’w fwyta, galwodd ei ddisgyblion ato, ac meddai wrthynt, “Yr wyf yn tosturio wrth y dyrfa, oherwydd y maent wedi bod gyda mi dridiau erbyn hyn, ac nid oes ganddynt ddim i’w fwyta. Ac os anfonaf hwy…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James

24 – Rhyfedd Ffyrdd Marc 7:31-37 Dychwelodd drachefn o gyffiniau Tyrus, a daeth drwy Sidon at Fôr Galilea trwy ganol bro’r Decapolis. Dygasant ato ddyn byddar oedd prin yn gallu siarad, a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntau ef o’r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun; rhoes ei fysedd…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James

23 – Gobaith i Bawb Marc 7:24-30 Cychwynnodd oddi yno ac aeth ymaith i gyffiniau Tyrus. Aeth i dŷ, ac ni fynnai i neb wybod; ond ni lwyddodd i ymguddio. Ar unwaith clywodd gwraig amdano, gwraig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan, a daeth a syrthiodd wrth ei draed ef. Groeges oedd y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James

22 – Brwnt a Glân Marc 7:1-23 Ymgasglodd y Phariseaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerwsalem. A gwelsant fod rhai o’i ddisgyblion ef yn bwyta’u bwyd â dwylo halogedig, hynny yw, heb eu golchi. (Oherwydd nid yw’r Phariseaid, na neb o’r Iddewon, yn bwyta heb olchi eu dwylo hyd yr arddwrn, gan…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James

21 – Adnabod Crist Marc 6:45-56 Yna’n ddi-oed gwnaeth i’w ddisgyblion fynd i’r cwch a hwylio o’i flaen i’r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu’n iach iddynt aeth ymaith i’r mynydd i weddïo. Pan aeth hi’n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James

20 – Bwydo Rhyfeddol Marc 6:30-44 Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi eu gwneud a’u dysgu. A dywedodd wrthynt, “Dewch chwi eich hunain o’r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn.” Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James

19 – Marwolaeth Ioan Marc 6:14-29 Clywodd y Brenin Herod am hyn, oherwydd yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys. Yr oedd pobl yn dweud, “Ioan Fedyddiwr sydd wedi ei godi oddi wrth y meirw, a dyna pam y mae’r gweithredoedd nerthol ar waith ynddo ef.” Yr oedd eraill yn dweud, “Elias ydyw”; ac…

Darllen ymlaen