Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

17 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi’n bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Effesiaid 1:3   Bendith Wrth i rywun disian mewn cwmni о bobl mae’n bosibl y clywch un araII yn ymateb trwy ddweud, “Bendith”. Mewn cylchoedd Cristnogol fe glywch y cyfarchiad, “Pob…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mehefin 2020

gan John Martin

“A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Ioan 5:6   Dyma’r cwestiwn a ofynnodd Iesu i ddyn claf oedd yn gorwedd gyda llawer tebyg iddo wrth bwll Bethesda. Wyddom ni fawr ddim amdano. Dyw’r hanes ddim yn ei enwi nac yn dweud faint oedd ei oed. Beth mae yn ddweud yw iddo fod yn dioddef…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Mehefin 2020

gan Steffan Jones

“Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i’ch dwyn chwi at Dduw.” 1 Pedr 3:18 (BCND)   Mae 1 Pedr 3:18 yn un o adnodau mawr yr efengyl lle mae pob gair yn llawn ystyr. Hoffwn ystyried y geiriau a hyderaf y byddant yn anogaeth i chi…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…y GRAS hwn yr ydym yn sefyll ynddo” Rhufeiniaid 5:2 Mae cadwyn o aur pur yn Rhufeiniaid 5:1-5: ffydd, heddwch, gras, gorfoledd, cariad a gobaith. Ac mae dolenni’r gadwyn wedi’u cyd-sicrhau yn “ein Harglwydd Iesu Grist”. Gadewch i ni ffocysu ar un o’r dolenni gwerthfawr, GRAS. Pam mae gras mor rhyfeddol? Am ei fod yn…

Darllen ymlaen
10 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Er hynny, y mae’r ARGLWYDD yn disgwyl i gael trugarhau wrthych Eseia 30:18   Bore da bawb. Hoffwn rannu gyda chi heddiw rai myfyrdodau am Siomedigaethau a Darganfyddiadau. Yn Actau 16, wedi i ni ddarllen am y pethau rhyfeddol wnaeth Duw yn Lystra ac Iconium down at yr adran sydd yn sôn am eiddgarwch Paul…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Y mae dy air yn llusern i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr. Salm 119:105   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Ail Gynnig ‘Ddo’ i byth hefo’r car eto i Gaerdydd ma.’ O glustfeinio llwyddais i ddeall John…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddïo bob amser yn yr Ysbryd. I’r diben hwn, byddwch yn effro, gyda dyfalbarhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd…” Effesiaid 6:18   Beth ydych chi’n weddïo amdano? I lawer o Gristnogion mae disgyblaeth gweddi yn un o’r pethau mwyaf anodd. Dyna pam mae cymaint…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a’i hofna. Salm 34:9   Ofn Pwy sydd heb deimlo ofn rywbryd neu’i gilydd? Neb, mae’n debyg. Gadewch inni weld sut mae’r Beibl yn trin y syniad o ofn. Yn y Testament Newydd, y gair Groeg am ‘ofn’ yw ffobos. Y gair…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

Pwy a’n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Rhufeiniaid 8:35   Bod ar wahân Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau rhyddhau ychydig bach yma yng Nghymru mae gennym hawl i gwrdd yn yr awyr agored â phobl o un aelwyd arall, ac efallai bod y teimlad o arwahanrwydd yn dechrau lleihau. Dros y misoedd diwethaf mae’n siwr…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

‘Dywedodd yntau (y proffwyd), “Paid ag ofni; y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy.” Yna gweddïodd Eliseus, “ARGLWYDD, agor ei lygaid, iddo weld.” Ac agorodd yr ARGLWYDD lygaid y llanc, ac yna fe welodd y mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Eliseus.’ 2 Brenhinoedd 6:16-17   Roedd pobl Israel unwaith…

Darllen ymlaen