Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

2 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd ynoch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist.” Philipiaid 1:6   Er bod meddu ar hyder yn bwysig i lawer ohonon ni, gan amlaf hunan-hyder sydd bwysicaf i’r mwyafrif. Ond pan fydd amgylchiadau bywyd yn ein bwrw oddi ar ein hechel, yn tanseilio a…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Wedi hwylio o Paffos, daeth Paul a’i gymdeithion i Perga yn Pamffylia. Ond cefnodd Ioan arnynt, a dychwelyd i Jerwsalem. Aethant hwythau yn eu blaenau o Perga a chyrraedd Antiochia Pisidia, ac aethant i’r synagog ar y dydd Saboth, ac eistedd yno. … Cododd Paul, ac wedi amneidio â’i law dywedodd: “Chwi Israeliaid, a chwi…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Felly ymnertha di, fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. 2 Timotheus 2:1   Mae gras yn beth rhyfeddol. Y bore ma’ fel Cristion mae crëwr y cosmos a’r un sy’n rhoi pwrpas ac ystyr i bob peth yn dy garu y tu hwnt i fesur. Mae’r un a osododd y planedau yn…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mai 2020

gan Mari Jones

Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel; yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Barnwyr 17:6   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn Ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwyliwch Y Buchod! ‘Tybed oes…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Effesiaid 6:10   Ydych chi’n ffansïo trip i ddinas hynafol Effesus? Bydd yn newid bach neis o ddiflastod lockdown! Roedd Effesus yn ddinas ysblennydd ac yn borthladd prysur oedd yn cysylltu ffyrdd masnachol pwysicaf Asia â’r Môr Canoldir a thu hwnt. Ond mewn…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mai 2020

gan Elin Bryn

Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i’ch cyrff marwol chwi, trwy ei Ysbryd, sy’n ymgartrefu ynoch chwi. Rhufeiniaid 8:11 Neithiwr daeth ryw awydd arnaf i fynd at y piano i weld…

Darllen ymlaen
27 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Gan fod gennym, felly, Archoffeiriad mawr sydd wedi mynd i’r nefoedd, sef Iesu, Mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Hebreaid 4:14   Mae’r pregethwr enwog, John Elias, yn dweud mewn pregeth fod Yr Arglwydd Iesu Grist wedi mynd i’r Groes yn cario tri pheth – ein pechod, ein natur a’n henwau ac…

Darllen ymlaen
26 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mai 2020

gan Tirzah Jones

Gwyn ei fyd y sawl nad yw’n dilyn cyngor y drygionus nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy’n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr ARGLWYDD ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Salm 1:1-2   I ble rydyn ni’n edrych? Pan fyddwn ni’n rhannu newyddion…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist. Philipiaid 1:1-2 ‘Saint’ Faint o saint ydych chi yn eu hadnabod tybed? Dim? Ychydig? Llawer? Gair digon cyffredin yn y…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mai 2020

gan Bill Hughes

Trwy ffydd y gadawodd yr Aifft, heb ofni dicter y brenin, canys safodd yn gadarn, fel un yn gweld yr Anweledig. Hebreaid 11:27   Hoffwn dynnu’ch sylw bore ma at rywbeth sy’n cael ei godi sawl gwaith yn y Beibl sef dyfalbarhad a hirymaros. Er enghraifft dywedir wrthym yn Hebreaid 11:27 am Moses “Safodd yn…

Darllen ymlaen