Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mai 2020

gan Steffan Job

Ac erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Genesis 2:2   Pwy sydd yn eich adnabod orau? Mae’n siŵr y byddai’r atebion gan bawb yn amrywiol – gŵr neu wraig, tad neu fam, brawd neu chwaer neu ffrind…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Mae’r wythnosau diwethaf wedi profi y medrwn wneud heb rai pethau. Mae Kebabs, Coffi Starbucks a…

Darllen ymlaen
3 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mai 2020

gan Mari Jones

‘Mor werthfawr yw dy gariad, O Dduw! Llochesa pobl dan gysgod dy adenydd.’ Salm 36:7   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Yr Iâr a’i Chywion A chaniatáu i’r wyau fod yn y tymheredd cywir dan yr iâr neu…

Darllen ymlaen
1 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mai 2020

gan Bill Hughes

O Benllywydd, tydi a wnaeth y nef a’r ddaear a’r môr a phob peth sydd ynddynt Actau 4:24   Bore ma, hoffwn i ddweud rhywbeth am y pwnc gweddi. Yn Mhennod 4 o Lyfr yr Actau, wedi i Pedr a Ioan gael eu harestio ac yna’u rhyddhau, fe ddaethon nhw at y credinwyr eraill a…

Darllen ymlaen
30 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

Curwch ddwylo, yr holl bobloedd! Gwaeddwch yn llawen wrth addoli Duw! Salm 47:1   Erbyn hyn rwy’n siŵr fod llawer ohonon ni’n dechrau dod i arfer â gwneud rhywbeth arbennig am wyth o’r gloch ar nos Iau. Fel eraill ar draws y wlad rydyn ni’n ymuno gyda’n cymdogion i guro dwylo, i ddangos ein cymeradwyaeth i staff, gofalwyr…

Darllen ymlaen
29 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Atebodd Ioan hwy: Yr wyf fi’n bedyddio a dŵr, ond y mae yn sefyll yn eich plith un nad ydych chi’n ei adnabod. Ioan 1:26   Hoffwn ysgrifennu atoch bore ma am rywbeth ddaeth i fy meddwl yn ddiweddar wrth ddarllen yr adran am eiriau Ioan Fedyddiwr ynglŷn â’n Harglwydd, fel y gweler uchod. Doedd…

Darllen ymlaen
27 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

“Am hynny y disgwyl yr Arglwydd i drugarhau wrthych.” Eseia 30:18 Hoffwn rannu rhywbeth y dois ar ei draws yn ddiweddar gyda chi wrth ddarllen pregeth gan G. H. Morrison ‘Morrison of Glasgow’ (1866-1928) o Eglwys Wellington, Glasgow – mae i’w gael yn y bregeth sy’n dwyn y teitl ‘A Doctrine of Delays’ yn nameg…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Ebrill 2020

gan Mari Jones

Felly y mae fy ngair sy’n dod o’m genau; ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna’r hyn a ddymunaf, a llwyddo â’m neges. Eseia 55:11   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Boncyn Banadl Prin y gwelid…

Darllen ymlaen
25 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Ebrill 2020

gan Dafydd Job

Boed i chwi, sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â’r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Effesiaid 3:18-19   Ydech chi wedi cael trafferth cael gafael ar rywbeth…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Ebrill 2020

gan Pete Campbell

Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle’r oedd yn ysgrifenedig: “Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo f’eneinio i bregethu’r newydd da i dlodion. Y mae wedi f’anfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i…

Darllen ymlaen