Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

12 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Ac fe ofynnaf innau i’m Tad ac fe rydd Ef i chi Eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ioan 14:16   Fe ofynnodd rhywun i’r pregethwr enwog, C.H. Spurgeon, “Pa un sydd bwysicaf Mr Spurgeon, darllen y Beibl neu weddïo?” Meddai Spurgeon wrtho, “Fe atebai eich cwestiwn ar ôl i chi ateb fy…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Molwch yr Arglwydd Salm 113   Mae popeth fel petaen nhw wedi newid. Trefn arferol ein diwrnodau wedi’i chwalu. Patrwm a rhythm bywyd yn gwbl wahanol. Ein bywyd eglwysig, yn sicr, wedi’i lwyr drawsnewid. Mae’n mynd a dod i wasanaethau’r Sul a’r cyfarfodydd wythnosol wedi’i wahardd ers wythnosau bellach. Oes ’na rywbeth sy’n aros yn…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mai 2020

gan Steffan Job

Fel yr oeddent yn syllu tua’r nef, ac yntau’n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn eu hymyl mewn dillad gwyn, ac meddai’r rhain, “Wŷr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, bydd yn dod yn yr un modd ag…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mai 2020

gan Mari Jones

‘Cododd fi i fyny o’r pwll lleidiog, allan o’r mwd a’r baw; gosododd fy nhraed ar graig, a gwneud fy nghamau’n ddiogel.’ Salm 40:2   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Un yn Unig Daw pob tymor a’i waith…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Meddai wrth ei ddisgyblion, “Am hynny rwy’n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd nac am eich corff, beth i’w fwyta na beth i’w wisgo. Oherwydd y mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i’w gorff na dillad. Ystyriwch y brain: nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordy…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o’m hachos i Mathew 11:6   Dyma’r geiriau cysurlon a chalonogol a anfonodd Iesu at Ioan Fedyddiwr. Eu bwriad oedd annog Ioan i beidio gadael i rwystredigaeth a dioddefaint y carchar danseilio ei ffydd. Hawdd iawn colli sicrwydd a dechrau amau’r Arglwydd ei hun pan ddaw…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mai 2020

gan Bill Hughes

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw. Mathew 5:9   Hoffwn ysgrifennu ynglŷn â’r geiriau roddodd ein Harglwydd yn ei Bregeth ar y mynydd yn Mathew 5 adnod 9 “Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw”  Beth yw ystyr hynny? Fel Cristnogion rydym…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mai 2020

gan Elin Bryn

Dywedodd Pedr, “Arian ac aur nid oes gennyf; ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi iti; yn enw Iesu Grist o Nasareth, cod a cherdda.” Actau 3:6   Sut ydych chi’n teimlo erbyn hyn? Ydy’r ‘lock-down’ wedi dod yn norm i chi? Ydy cadw dwy fetr o bellter yn dod yn…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mai 2020

gan Steffan Job

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Ioan 1:1   Diddorol sylwi fod Ioan wrth ddisgrifio’r Arglwydd Iesu wedi ei arwain gan yr Ysbryd i wneud hynny drwy ddefnyddio’r cysyniad o air. Ni ddylai hyn ein synnu, wedi’r cyfan un o’r pethau sy’n dod…

Darllen ymlaen