Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Meddai wrth ei ddisgyblion, “Am hynny rwy’n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd nac am eich corff, beth i’w fwyta na beth i’w wisgo. Oherwydd y mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i’w gorff na dillad. Ystyriwch y brain: nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordy…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o’m hachos i Mathew 11:6   Dyma’r geiriau cysurlon a chalonogol a anfonodd Iesu at Ioan Fedyddiwr. Eu bwriad oedd annog Ioan i beidio gadael i rwystredigaeth a dioddefaint y carchar danseilio ei ffydd. Hawdd iawn colli sicrwydd a dechrau amau’r Arglwydd ei hun pan ddaw…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mai 2020

gan Bill Hughes

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw. Mathew 5:9   Hoffwn ysgrifennu ynglŷn â’r geiriau roddodd ein Harglwydd yn ei Bregeth ar y mynydd yn Mathew 5 adnod 9 “Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw”  Beth yw ystyr hynny? Fel Cristnogion rydym…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mai 2020

gan Elin Bryn

Dywedodd Pedr, “Arian ac aur nid oes gennyf; ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi iti; yn enw Iesu Grist o Nasareth, cod a cherdda.” Actau 3:6   Sut ydych chi’n teimlo erbyn hyn? Ydy’r ‘lock-down’ wedi dod yn norm i chi? Ydy cadw dwy fetr o bellter yn dod yn…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mai 2020

gan Steffan Job

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Ioan 1:1   Diddorol sylwi fod Ioan wrth ddisgrifio’r Arglwydd Iesu wedi ei arwain gan yr Ysbryd i wneud hynny drwy ddefnyddio’r cysyniad o air. Ni ddylai hyn ein synnu, wedi’r cyfan un o’r pethau sy’n dod…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mai 2020

gan Steffan Job

Ac erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Genesis 2:2   Pwy sydd yn eich adnabod orau? Mae’n siŵr y byddai’r atebion gan bawb yn amrywiol – gŵr neu wraig, tad neu fam, brawd neu chwaer neu ffrind…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Mae’r wythnosau diwethaf wedi profi y medrwn wneud heb rai pethau. Mae Kebabs, Coffi Starbucks a…

Darllen ymlaen
3 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mai 2020

gan Mari Jones

‘Mor werthfawr yw dy gariad, O Dduw! Llochesa pobl dan gysgod dy adenydd.’ Salm 36:7   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Yr Iâr a’i Chywion A chaniatáu i’r wyau fod yn y tymheredd cywir dan yr iâr neu…

Darllen ymlaen
1 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mai 2020

gan Bill Hughes

O Benllywydd, tydi a wnaeth y nef a’r ddaear a’r môr a phob peth sydd ynddynt Actau 4:24   Bore ma, hoffwn i ddweud rhywbeth am y pwnc gweddi. Yn Mhennod 4 o Lyfr yr Actau, wedi i Pedr a Ioan gael eu harestio ac yna’u rhyddhau, fe ddaethon nhw at y credinwyr eraill a…

Darllen ymlaen